Superdillema’s antwoorden

Klik op de afbeelding voor het hele lesboek

Antwoorden op de superdillema’s voor kinderen. Het lesmateriaal dat sinds 21 september 2020 aan basisscholen wordt aangeboden door Rijksuniversiteit Groningen (Rechtsgeleerdheid).

#1 De vliegende chihuahua en een gezicht vol poep!

– De buurvrouw had niet het recht om de chihuahua van Bert op te pakken en door de lucht te slingeren. Dit doet inbreuk op het eigendomsrecht van Bert. De hond is zijn verantwoordelijkheid en valt daarom onder zijn eigendom. Een hond kan niet het onderscheid maken tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag. De buurvrouw is een mens, en kan het onderscheid hiertussen wel maken. Het initiëren van geweld op de hond van Bert is feitelijk immoreel.

Superdillema’s antwoord vraag 1, conclusie:

Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, doordat de persoon die fout zit, de kans grijpt om bij de strafrechter toch gelijk te krijgen.

Bert heeft weliswaar onnodig de poep in het gezicht van de buurvrouw gesmeerd, aangezien je daarmee de hond niet beschermt, maar heeft niet de plicht om voor de strafrechter te komen. De conclusie van de strafrechter is incorrect, want poep smeren op het gezicht van de buurvrouw kan rationeel gezien op geen enkele wijze ervoor zorgen dat zijn hond veilig landt.

#2 De waanzinnige waxinelichthoudergooier

– De waxinelichthoudergooier heeft geen andere mensen beschadigd, door het gooien van het houdertje. Ook kan men ervan uitgaan dat de gouden koets niet (tot nauwelijks) beschadigd is, aangezien het glas direct brak. Daarbij buiten gelaten, het argument dat de koets een collectief bezit is van de Staat der Nederlanden, en er miljoenen van belastinggeld jaarlijks naar de familie van Oranje worden overgemaakt.

De handeling mag de waxinelichthoudergooier daarom verrichten en hoort bij een recht van elk mens. Zijn intentie is mijn inziens een kreet om aandacht. Zijn motivatie is niet van kwade wil.

Conclusie:

Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, doordat de persoon in het voorbeeld niets doet wat niet mag.

De gevangenisstraf is de feitelijke immorele handeling in deze casus. Gebaseerd op een onrechtvaardige wet, onrechtvaardige ontvoering en (kwaadaardige) vrijheidsstraf. Daarnaast getuigt de vraagstelling sterk naar een autoriteit-bias (vooroordeel) wat betreft de psychologische diagnose van de man in kwestie. Er wordt geen enkele onderbouwing genoemd of uitleg gegeven over waarom de man een probleem zou hebben met zijn hersenen. Een dokter geloven omdat hij dokter is, is een drogredenatie.

#3 Een balkon is toch geen volière?

-Op het moment dat je in een flatgebouw gaat wonen, ga je een overeenkomst aan met iedereen die in dat gebouw woont. Deze overeenkomst bestaat uit alle ongeschreven (en geschreven) huisregels die je in redelijke zin kan verwachten. Deze regels, indien geldend, zijn altijd moreel, gepast en logisch. Bijvoorbeeld dat je geen vuilnis in de gang laat staan, de lift niet beklad of de voordeur ‘s nachts dicht doet als je binnentreedt.

De hobby van mevrouw Oso heeft direct effect op de leefomgeving van haar medebewoners, en pleegt daarmee inbreuk op een absoluut recht van de mens. Namelijk in beginsel het eigendomsrecht, en in dieper aspect het recht op een thuis. Oftewel het recht om geen inbraak op je woonomgeving te moeten verduren. Mevrouw Oso heeft de morele plicht om geen inbraak te plegen op de rechten van een ander. Zij is namelijk een mens en kan het onderscheid tussen schadelijk en niet schadelijk gedrag maken. Door haar toedoen vervuilen duiven direct de woonomgeving van haar medebewoner. Aangezien de duiven geen zelfbewuste wezens zijn, en dus niet verantwoording kunnen dragen voor de inbreuk op het eigendomsrecht van de medebewoner, is Mevrouw Oso verantwoordelijk.

Conclusie: Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, omdat degene die verantwoordelijk is, niet als mogelijk antwoord wordt voorgesteld. Mevrouw Oso moet het probleem met de duiven oplossen.

#4 Van koeienstal tot kinderkamer

Er wordt de indruk gewekt van een dillema. Omdat iemand die geen gelijk heeft, zijn gelijk probeert te krijgen via de rechter. De koper heeft hier namelijk een probleem van gemaakt.

Als je met iemand een overeenkomst sluit, dan is er een prima facie (=in algemeen beginsel) morele plicht om te voldoen aan de belofte. A posteriori (=na kennis uit ervaring) is de koper niet blij met zijn aankoop en krijgt buyers remorse (gevoel van spijt kort na een aankoop). Hij had beter onderzoek moeten doen alvorens hij de overeenkomst sloot.

#5 Van wie is de natuur?

Er wordt een schijnbaar ‘superdillema’ gecreëerd, door de indruk te wekken van gescheidenheid. Dat begint al bij de vraag: ‘van wie is de natuur?’ Dit impliceert dat je een mens (of de mensheid) niet schaart onder de definitie van ‘de natuur’.

Verder wordt een verkeerd beeld over regering en rechtsysteem geschetst, alsof deze afgescheiden zijn van elkaar. En zelfs als er verschillende ’taken’ of ‘instellingen’ bestaan, is het niet in de interesse, van bijvoorbeeld rechters, om regeringen tegen te spreken, en andersom.

De trias politica

De meeste mensen leren dat deze bestaat uit de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. De onderbouwing voor dit eeuwenoud theoretisch model, is om ‘de machten’ te scheiden, zodat één instituut of overheidsinstelling niet te ‘machtig’ wordt.

Politieke autoriteit (= wetten, rechters en uitvoerders) is echter uiteindelijk in de kern een morele illusie, omdat het niet gebaseerd is op waarheid. Waarheid is namelijk objectief (los van de mens).

Dus, een rechter maakt geen beslissingen op basis van waarheid. De rechter is altijd afhankelijk van de opvattingen (of meest verdedigde opvattingen) van de bevolking. Je kunt efficiënter draagvlak creëren door kennis op te doen en mensen bewust te maken (aangaande het natuurgebied en de oorzaak van het probleem waar het mee kampt).

#6 Panthère de Cartier of: de goedkope dure ketting

Er wordt de indruk gewekt van een dillema. Omdat degene die fout zit, zijn gelijk probeert te krijgen via de rechter. De Bijenkorf zit in deze fout, omdat de vrouw op geen enkele wijze diefstal heeft gepleegd ofwel schade heeft geïnitieerd. 

Stel jezelf maar de vraag: als de vrouw besluit de ketting te houden, nadat ze op de hoogte wordt gebracht van de waarde ervan. Heeft zij dan vanaf dat moment ineens diefstal in het verleden gepleegd, bij de aankoop? Als de vrouw daarop reflecteert, moet ze dan tot de realisatie komen dat haar handelen toentertijd verkeerd en immoreel was? Nee, klinkt onlogisch en ongepast.

De Bijenkorf heeft de verantwoordelijk om de vrouw ertoe te bewegen, de aankoop als nietig te verklaren. Niet andersom. Een goede vervangende ketting en een cadeaubon bijvoorbeeld aan de vrouw aanbieden.

De reden dat de verkeerde partij hier gelijk krijgt, is vanwege de invloed van grootkapitaal (corporatocratie) op het juridische apparaat, en de bureaucratische (technocratische) structuur van beleid van de Bijenkorf. .

#7 Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Elk mens is geboren met 3 absolute rechten: bestaansrecht, eigendomsrecht en bestuursrecht. Elk mens is in eerste zin altijd zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten, en kan men in de realiteit nooit delegeren naar een ander. Mevrouw kan dus helemaal geen verantwoordelijkheid voor haar gedrag, schuiven op een ander, wanneer de ander geen initiatie van schade op haar heeft gepleegd. 

Desalniettemin is het absurd dat er geen gratis zorg is, wat een beetje vrije en morele samenleving erg eenvoudig tot stand kan brengen. De commercialisering van de zorgsector is hier de bottleneck(= pijnpunt dat verzwegen/niet erkend wordt). 

#8 Is de wet ‘eerlijk’?

De ‘wet’ is per definitie niet eerlijk, omdat het subjectief is. Dit betekent dat het in een bepaald gebied van de aarde kan gelden, maar ergens anders niet. Buiten dat is een regel die meer dwang in de samenleving teweegbrengt, altijd immoreel. Het geloof in overheid houdt in dat je gelooft dat een selectief groepje mensen het recht heeft om te heersen over de rest van de mensen middels geweld, wetten en dwang. 

#9 Dakloos of ouderloos?

Nee, de overheid heeft geen moreel recht voor haar bestaan. Het bestaan van overheid weerhoudt mensen ervan om in een dergelijke situatie voor de familie op te komen. De politie is de laatste partij die je zal helpen.

#10 Het sprookje dat Coca-Cola heet

Ja, dat mogen ze. Dwang toevoegen in een vrije markt is namelijk ongewenst en immoreel.

Het zou in een vrije en morele samenleving, waar kinderen moreel worden opgevoed, niet wenselijk zijn voor bedrijven om kinderen te manipuleren.

#11 De mening van ‘de leerlingen’

Het is in de realiteit niet mogelijk om als individu daadwerkelijk een andere groep te vertegenwoordigen. Omdat elk mens uniek is, en een aantal mensen daarom onmogelijk kan worden ‘samengevat’ door een enkel mens.

Daarnaast geef je altijd je eigen mening, volgens de prima facie morele plicht van trouw/eerlijkheid.

Volksvertegenwoordigers maken geen beslissingen die goed zijn voor iedereen. Ze maken beslissingen voor allereerst hun eigen belang en het belang van hun aandeelhouders, dat zij vervolgens voor hun aandeelhouders verkopen als algemeen goed aan de massa.

#12 Kun je uit een online game stelen?

Schade initiëren is een vorm van stelen. Naast het feit dat dwang, gijzeling en diefstal heeft plaatsgevonden, weet je dat er sprake is van stelen wanneer een mens schade is aangebracht door een ander mens in zijn eigendomsrecht.

De ‘wet’ heeft geen rechtvaardige uitkomst geboden, want het slachtoffer heeft zijn spullen niet terug / schade vergoedt gekregen. Het slachtoffer heeft er niets aan dat de anderen een taakstraf moesten doen. 

#13 Gronings gas en bevende boerderijen

We mogen gas winnen als we iedereen wiens rechten is geschaad, compenseren. Hierbij wordt gedoeld op eigendomsrecht van hun woning. Dit moet men aanpakken op een case by case (per geval anders). Als bijvoorbeeld iemands woonomgeving in dermate is aangetast dat degene beter kan verhuizen, dan is een nieuw huis aanschaffen voor degene een redelijke compensatie. Als het gas van iedereen zou zijn, dan zou het gewonnen worden, omdat het in ieders belang is. Helaas is dit niet het geval, omdat zogenaamde heersers (overheid) de grond claimt.

#14 E651, TGT, ADH. Wat veel informatie!?!

Milieu en klimaat zijn geen vrij inwisselbare termen. Het product zou bijvoorbeeld slecht zijn voor het milieu (omgeving), als je het na consumptie zou weggooien op straat.

De mensheid en de aarde en haar klimaat zijn in invloed op elkaar dermate aan de kant van de aarde qua grootte en invloed, dat een tegenovergestelde claim van die mensheid irrationeel, onlogisch en op grootheidswaanzin is gebaseerd.

#15 De Romeinse helm in de modder

Dit schijnbare superdillema wordt eveneens gecreëerd door het bestaan van overheid. Iemand die iets vindt, is de rechtmatige eigenaar van datgene. De enige uitzondering is, wanneer het logischerwijs te concluderen is dat er al een eigenaar is. Anders zou bijvoorbeeld iemands auto ‘gevonden’ kunnen worden. Het gaat er dus om of er inbreuk is gepleegd op het eigendomsrecht van een ander zelfbewust wezen. 

De claim dat de gemeente eigenaar is, is zowel onlogisch als immoreel. Is een mens dan bijvoorbeeld ook bezit van de gemeente, zodra hij of zij ingeschreven staat? 

#16 Op een vlot naar de Waddeneilanden

Hier eveneens een schijnbaar dillema, wanneer er een een autoriteit-bias is. De monopolie van de overheid op geweld en op hulp bij nood, zorgt ervoor dat mensen worden tegengewerkt om hun prima facie morele plicht te kunnen doen. Deze morele plicht is in dit geval ‘goedheid’, oftewel zo veel mogelijk ‘goedheid’ creëren. Wanneer je een leven kunt redden, en dit weigert. Breekt dit de morele plicht op grond van dit principe.

Hulpdiensten in dit geval zijn verplicht om je te helpen, maar doen dit in de eerste plaats meer vanuit hedonistisch (eigenbelang) oogpunt dan principieel oogpunt. Dat betekent dat het in de eerste plaats hun werk is, dat hun loon oplevert, in plaatst van dat ze het doen vanuit moreel oogpunt omdat het nuttig is voor de maatschappij. 

#17 De prinses en de journalisten

Ja, dat mogen ze. Ze initiëren geen schade en het valt daarmee binnen hun recht. Het probleem van dit schijnbare dillema is het bestaan en de wijze van handelen door het koningshuis. Middels media en propoganda (=autoriteit-biased informatie voorziening) verzoekt elk ‘koningshuis’ het beeld wat de massa over hen heeft, te beïnvloeden en controleren. Ook heeft het koningshuis geen daadwerkelijke functie binnen het geschetste beeld van parlementaire democratie. Er wordt geclaimd dat het onderdeel is van de overheid, en het kost de belastingbetaler miljoenen per jaar om deze ‘adelijke’ families te ondersteunen. 

#18 Waar surveilleert de politie en waarom?

Dit schijnbaar dillema gaat uit van de autoriteit-bias dat politie een noodzakelijk kwaad is. Er wordt gesteld dat politie liever geen criminaliteit wilt. Dit is onjuist. Zonder criminaliteit hebben zij geen baan. Een politieagent denkt zelden na of zijn handelingen juist of onjuist zijn. Het zijn bevelen opvolgers. De monopolie op geweld zou simpelweg kunnen worden opgelost door de vraag naar bescherming op de open markt te brengen. Het voorspellen van criminaliteit begint te lijken op een slechte film, waarin je kan opgepakt worden alvorens je iets gedaan hebt, wat de staat als fout bestempeld heeft. De politie voert slechts uit. 

De politie mag geen geweld gebruiken in veel gevallen, maar denkt dit ‘recht’ te hebben gekregen van ‘autoriteit’. De consequenties voor de politie die veelvuldig (onbewust) de morele wetten van de natuur breekt, is fors. Voorbeelden zijn angststoornis, epilepsie, relationele problemen, vertrouwensverlies, apathie, nihilisme, onderontwikkeld sociale en emotionele intelligentie en vele andere trauma’s.

#19 Spijt van Holland’s Got Talent

Ja ze mogen het uitzenden. Er is geen sprake van inbreuk op de vrije wil van een mens hier. Ze is een contract aangegaan, ook is ze zelf verantwoordelijk voor haar acties en beloftes. 

#20 De 95-jarige mevrouw B. wil niet meer leven

De dokter mag haar helpen, maar de vrouw moet zelf een einde aan haar leven maken. Dit doet dan namelijk geen inbreuk op het eigendomsrecht, want het leven van de vrouw is van haarzelf. Wat de karmische consequenties zijn voor het nemen van haar eigen leven zijn voor haarzelf te verduren. De ‘wet’ betreffende euthanasie is belachelijk, omdat je altijd een einde aan je eigen leven kunt maken. Daar heb je geen toestemming voor nodig van een ‘wet’. 

#21 Windmolens of een rustig zeehondenleven?

Er wordt een schijnbaar dillema geschetst, omdat er een aanname wordt gedaan dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. De grootheidswaanzin in deze is cultureel geconditioneerd. Het speelt in op het schuldgevoel van de mens en het intuïtieve weten dat we allemaal 1 zijn. 

Nee, er zijn geen voordelen, het geheel aan windenergie is geen goed alternatief energiebron. Er zijn goede alternatieven, zoals het gebruik van licht-energie (fotonen) van de zon. Echter is dit voor de groene energiemarkt een dorn in het oog. 

#22 Eens geadopteerd, altijd geadopteerd?

Hier eveneens een schijnbaar dillema, omdat het stel zelf kan en hoort te beslissen over adoptie. Op deze wijze van recht spreken, wordt er een impliciete claim van eigendom van de staat op het stel gezet.

‘Iedereen moet zich houden aan regels, omdat die regels er niet voor niks zijn’, is een drogredenering. Overigens houdt een groepje mensen met macht en steun van de erg rijken zich niet aan deze regels. (voorbeelden: Willem Alexander op vakantie tijdens lockdown, Mark Rutte niet open over SMS contact etc.) 

#23 Positieve discriminatie. ‘Alleen nog meesters.’

Ja dat mogen ze. Omdat er geen initiatie van geweld toegepast wordt. Discriminatie betekent: onderscheid maken. Het is aan een school zelf, om een geschikte organisatie aan te stellen. Het schijnbare dillema dat hier wordt geschetst, komt  omdat school en overheid vandaag de dag versmolten zijn. Discriminatie wordt door de overheid te pas en te onpas uitgevoerd: denk aan de recente QR samenleving waarin mensen die zich (uit geloofsovertuiging) niet wilde laten vaccineren, gediscrimineerd werden.

#24 Een film zonder ondertiteling: discriminatie?

Het mag, het hoeft niet. Het is aan de filmproducent of aan bieder zelf om te bepalen of ze aan de doelgroep willen voorzien. Daarbij kan de dove meneer wel zijn geld terug vragen, aangezien hij het product niet eens kan gebruiken. Het is dus een redelijk verzoek tot teruggave van zijn besteding. 

#25 Inbreken in een computersysteem

Er is geen initiatie van schade gepleegd op het bedrijf. De privacy van de klanten zijn gewaarborgd en het bedrijf heeft de mogelijkheid gekregen om zonder geleden schade verder te opereren. Het is dus immoreel om de ‘hacker’ te straffen. Er wordt hier een schijnbaar dillema geschetst, met de bedoeling om na te denken of intentie uitmaakt voor een gepleegd feit. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch