Categorie archieven: lex naturalis

lex naturalis of natuurrecht. Het gegeven dat recht of rechtvaardigheid gemeenschappelijk is voor alle mensen en voortkomt uit de natuur in plaats van uit de regels van de samenleving, of bij menselijke wetten.

Het principe van absoluut juist en waarom slechte mensen niet bestaan

Slechte mensen bestaan niet. Er zijn alleen mensen die een grote fout maken.

Het eerste slachtoffer van deze grote fout is dezelfde persoon die de fout maakt.

Van alle vermogens waarover de mens beschikt, is de vaardigheid om zijn leven te baseren op het principe van absoluut juist het vermogen dat aan de rest ten grondslag ligt. Absoluut juist zal uiteindelijk zegevieren als de eeuwige basis van macht en invloed.

juist of onjuist iconen

Wat is het principe van absoluut juist?

Doe altijd het juiste. De juiste actie leidt tot de juiste resultaten. Verkeerd handelen leidt tot verkeerde resultaten. Het principe van absoluut juist stelt dat een juiste actie niet kan leiden tot een verkeerd resultaat. Daarentegen kan verkeerd handelen niet leiden tot juiste resultaten.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen of doen wat verkeerd is.

Wat juist is, kan niet ondoelmatig of verkeerd zijn. Het principe van absoluut juist is gebaseerd op een natuurlijke gedragswet die ik ontdekte tijdens het uitwerken van mijn morele kompas.

Recht kan nooit de juiste plicht tegenspreken. Ze zijn allemaal per definitie identiek.

Het principe van absoluut juist bestaat uit twee onderdelen:

 1. Herkennen, erkennen en doen wat juist is.
 2. Herkennen, erkennen en weigeren te doen wat verkeerd is.

Voor het herkennen van het juiste is voorwaardelijke kennis nodig.

Als je hier nu voor het eerst in aanraking mee komt, hier een korte samenvatting van de natuurwet.

In dit artikel zal deze kennis namelijk als fundament dienen voor een dieper en beter begrip van het principe van absoluut juist. Door middel van dieper begrip van absoluut juist, kan je er een praktische toepassing ervan vormen.

Denk, zeg en doe altijd het juiste

Denk, zeg en doe altijd het juiste. Het juiste om te doen is logisch, moreel en opportuun.

 1. Logisch komt van ‘logos’, (Grieks: “woord”, “reden” of “plan”) meervoud logoi, in de oud-Griekse filosofie en vroegchristelijke theologie. Logoi is de ‘goddelijke’ rede die impliciet in de kosmos aanwezig is, haar ordent en vorm en betekenis geeft.
 2. Het onderscheid tussen objectief morele handelingen en objectief immorele handelingen is behandeld in het artikel over objectieve moraliteit.
 3. Tenslotte heeft opportuun heeft een etymologie uit het Latijn, en stamt uit de woorden ‘ob’ (naar) en ‘portus’ (haven). Daarmee wordt het Latijnse woord ‘opportunus’ gevormd. De definitie van opportuun (opportunus) is: – goed gelegen– bruikbaar– op het geschikte ogenblik komen– van pas. Andere Nederlandse omschrijvingen van hetgeen op gedoeld wordt met opportuun zijn: bruikbaar, geschikt, doelmatig, gemakkelijk, gepast, passend, betamelijk, toepasselijk, behoorlijk, fatsoenlijk, keurig, voegzaam, welvoeglijk.

Goed kan niet fout zijn

Goed kan niet fout zijn. Fout kan niet goed zijn. Juiste actie kan niet leiden tot verkeerde resultaten. Verkeerd handelen kan niet leiden tot juiste resultaten. Verkeerd handelen moet leiden tot verkeerde resultaten. De juiste actie moet leiden tot de juiste resultaten. Daarom is iedereen het aan zichzelf verplicht om te denken, te zeggen en te doen wat juist is. En te weigeren te denken, zeggen of doen wat verkeerd is. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Vele vormen van stelen zijn naar menselijke wetten illegaal. Desalniettemin zijn er ook manieren om legaal te stelen binnen de mazen van de zogenaamde ‘wet’. Toch gaat het principe tegen stelen verder dan die wetten.

Als je die kennis ver genoeg najaagt, ontdekt iemand dat hij bijna elke situatie kan betreden, hoe ingewikkeld ook, en snel orde kan scheppen. Hij kan het doen zonder planning vooraf en bijna zonder moeite. Hij ontdekt dat het vaak gemakkelijker is om het te doen dan ervan af te zien. Dat is een opwindend stukje kennis – misschien wel het meest opwindende dat een persoon kan bezitten.

Oneerlijkheid is een vorm van stelen

Oneerlijkheid is het plegen van diefstal op de waarheid. Toevlucht nemen tot een leugen toont alleen een gebrek aan de vaardigheid in het omgaan met menselijke relaties. De persoon die achtennegentig procent eerlijk is, is nog steeds twee procent oneerlijk, en dat is genoeg om zijn hele leven op het spel te zetten.

Oneerlijkheid is wijdverbreid, leidt tot verkeerde actie en frustreert actie van absoluut juist. Bovendien vernietigt oneerlijkheid de effectiviteit van het menselijk intellect, waardoor mensen blind worden voor de oorzaken van individuele en collectieve kwalen. Oneerlijkheid de fundamentele bedreiging voor het welzijn en de manier van leven van de samenleving.

Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt om dit recht te zetten.

Oneerlijkheid is altijd een voorwendsel dat de dingen anders zijn dan ze zijn, en dat is precies de reden waarom oneerlijkheid de persoon die het als een denkmiddel gebruikt, in de war brengt.

Het proces van het ontwikkelen van oneerlijkheid bestaat uit slechts twee dingen:

 1. Het vermogen om andere mensen voor de gek te houden.
 2. Het vermogen om zichzelf voor de gek te houden.

Oneerlijkheid verslechtert van nature de intelligentie van een mens

Een mens moet leren dat oneerlijkheid van nature zijn intelligentie verslechtert.

De basis van intellectuele oneerlijkheid is de leugen.

Intelligentie en intellectualiteit zijn twee compleet verschillende begrippen. De meeste intellectuele mensen hebben voor nog geen twee stuivers verstand. Een intellectueel is een persoon die veel uit zijn hoofd heeft geleerd.

Ik ben ook zo’n intellectueel iemand geweest, en op sommige momenten ben ik nog steeds die persoon. Door alle kennis ziet een intellectueel door de vele bomen het bos niet meer. Daardoor is een intellectueel snel vatbaar voor emotionele manipulatie, en kan een intellectueel mentaal extreem in de knoop raken over problemen met vaak een kinderlijk simpele oplossing.

Het is duidelijk dat gewoonte een middel is waarmee oneerlijkheid van de ene generatie op de volgende wordt overgedragen, doorgegeven in de vorm van gedrag en conversatie.

Regels en wetten zijn slechts een uitdrukking van feilbare geesten die proberen moreel recht om te zetten in praktische vormen. Natuurlijke regels en wetten zijn fundamenteel en universeel. Een persoon zou onder de door de mens gemaakte versie moeten kijken voor het echte werk.

Sociale druk

Het bestaan van een pressiegroep die sociale invloed verzoekt uit te oefenen in het maatschappelijk debat is bijna prima facie bewijs van één doel: sociale druk in de plaats stellen van logica. Onpersoonlijke feiten spreken voor zich. De groep die via eerlijke procedures voor het algemeen belang werkt, is geen pressiegroep en hoeft niet strijdbaar te zijn.

In plaats van sociale druk uitoefenen zou intelligent en juist handelen tot een bevredigend resultaat leiden. Het is goed om deze te onthouden wanneer de verleiding om te vechten zich voordoet.

Het is verkeerd om impliciet of door daad een verkeerde indruk te wekken, door fundamentele waarheid te verdoezelen, door essentiële informatie niet te verstrekken, door hypocrisie, schijn, onoprechtheid of schijnvertoning.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Nalatigheid en onverantwoordelijkheid kunnen worden omschreven als onbedoelde oneerlijkheid. Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid van oneerlijkheid in meningsuiting toe.

Eerlijkheid is gelijk hebben in plaats van ongelijk hebben in wat iemand denkt, zegt en doet. Oneerlijkheid is het gebruik van verkeerde gedachten, woorden en methoden om persoonlijke motieven te bevorderen. Bovendien is eerlijkheid de essentiële sleutel tot elke andere deugd. Een eerlijk persoon leert de juiste technieken en beheerst de relevante principes op elk gebied waar hij belangrijke beslissingen neemt.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig

Het is waar dat een persoon pas de volledige voordelen van het principe van absoluut juist verkrijgt als hij de hele weg heeft afgelegd. Echter is het ook waar dat het corrigeren van duidelijke misstanden de manier waarop zijn leven zich ontvouwt aanzienlijk verbetert.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig.

Mensen moeten leren dat alleen eerlijke, juiste acties tot onkwetsbaarheid kunnen leiden. Dan ontdekken ze dat plicht en verlangen werkelijk identiek zijn, dat plichtsbetrachting het gewenste geluk en welzijn brengt, en dat echte vrijheid voortkomt uit denken, zeggen en doen wat juist is.

Georganiseerde oneerlijkheid wordt ontwikkeld en in stand gehouden door een netwerk van wederzijdse gunsten, door omkoping en corruptie van ambtenaren, maar vooral door de steun en medewerking van oneerlijke mensen.

Ieder mens heeft één echte norm, en die norm is absoluut juist.

Absoluut juist is wat werkt zonder enige vorm van nadelen, het moedigt andere mensen aan om aan de kant van het juiste te gaan staan, en het dient de belangen van iedereen die er bij betrokken is.

Het juiste om te doen is altijd logisch, moreel en het meest geschikt om te doen.

Omdat mensen proberen gelijk te hebben, redeneren vanuit dezelfde referentiepunten, is conflict niet mogelijk totdat het verkeerde op de een of andere manier wordt geïntroduceerd.

Een onopzettelijke of ingebeelde fout kan evenveel schade aanrichten als een opzettelijke fout, want elke fout is fout.

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is. Als een tegenstander kan worden verslagen, is er geen noodzaak om te vechten. Als hij niet verslagen kan worden, is vechten dwaas. Een geschil begint wanneer een persoon, misschien meer dan één, ongelijk heeft. Het wordt alleen gecorrigeerd als degenen die ongelijk hebben gelijk krijgen. Als het juiste antwoord is gevonden, past het bij alle betrokkenen. De persoon die een fout maakt, heeft meer hulp nodig dan de gedupeerde.

Een juiste actie wordt niet bereikt door verzoening, compromis of concessie. Het wordt bereikt door de feiten bloot te leggen en ze te laten heersen.

Absoluut juist kan altijd worden verdedigd, nauwelijks bekritiseerd, zelden terzijde geschoven. Daarentegen maakt het alternatief je kwetsbaar, ondermijnt de kracht van je positie, nodigt anderen uit om je neer te halen en verschaft het principe van absoluut juist de instrumenten om dit te doen. De gemiddelde mens weet niet dat keuzevrijheid bestaat uit het gewetensvol kunnen denken, zeggen en doen wat juist is. Elke vraag heeft vele mogelijke verkeerde antwoorden en slechts één antwoord dat is.

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen. Elk goed antwoord wordt bepaald door een juiste vraag, en elke juiste vraag wordt bepaald door de juiste interpretatie van een probleem.

De persoon die ervoor kiest gelijk te hebben, is vrij, en elke andere zogenaamde vrijheid is in feite een vorm van onvermoede slavernij. Misschien vervult bewustzijn zijn hoogste functie met betrekking tot beslissingen, en tot een juiste beslissing komen is misschien wel het beste voorbeeld van een vrije wil aan het werk. Bewustzijn is een bewijs van vrije wil en bewijs van de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Als het leven een reeks keuzes is in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, dan heeft ieder mens een volmaakt levenspad dat zich voor zich uitstrekt. Als hij de kans krijgt, plant zijn leven zichzelf. De natuur is een betere planner dan een mens. Beslissingen worden vooraf bepaald door relevante feiten. Verkeerde beslissingen zijn gebaseerd op valse premissen of op oneerlijke persoonlijke motieven. Een moeilijk probleem is alleen moeilijk als iemand er niet gemakkelijk mee om kan gaan. Als hij blijft proberen het probleem te begrijpen, wordt het gemakkelijk.

De manier om gelijk te hebben, is door de juiste feiten te verzamelen en te interpreteren. Elk probleem moet worden teruggebracht tot de eenvoudigste mate van begrijpelijkheid. Een genie is een persoon die weet hoe hij gelijk moet hebben. Dat maakt al zijn beslissingen goed. Een persoon hoeft niet perfect te zijn om het effect van perfectie te krijgen. De persoon die regelmatig in de problemen komt, is iemand die niet probeert te doen wat juist is.

Oneerlijkheid komt niemand ten goede

Oneerlijkheid komt niemand ten goede. In het beste geval is het een truc om iets van schijnbare waarde te krijgen in ruil voor iets wat onbetaalbaar is. Oneerlijke denkers hebben moeite om juiste gedachten van verkeerde gedachten te onderscheiden; bijgevolg hebben ze geen gemakkelijke methode om problemen op te lossen. Tenzij ze veranderen, zijn ze voorbestemd om hun dagen in verwarring door te brengen zonder de oorzaak te begrijpen.

Steevast is de boosdoener 1 van zijn slachtoffers. Hoe succesvol hij ook lijkt te zijn, de verkeerde denker is een slaaf van zijn verkeerdheid. De manier om verkeerde beslissingen te vermijden, is door de intentie om gelijk te hebben over te nemen, en de manier om dat te doen is door eerlijk te zijn. De volledig eerlijke persoon is emotioneel veilig.

Zijn intentie om te denken, zeggen en doen wat juist is, maakt hem onkwetsbaar voor andermans problemen, en hij veroorzaakt geen problemen voor zichzelf. Terwijl de gemiddelde persoon alert is op elke kans om iets voor niets te krijgen, zorgt die alertheid ervoor dat hij mentaal beperkt wordt.

De gewoonlijk oneerlijke persoon baseert veel van zijn denken op valse premissen, en in zoverre zijn zijn conclusies verkeerd.

Bovenal is de oneerlijke persoon een bedreiging voor zichzelf, omdat zijn voortdurende oneerlijke denken zijn denken gescheiden houdt van de werkelijkheid.

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken. Het mag waar zijn dat eerlijkheid op zich geen garantie voor succes is, maar eerlijkheid maakt iemands creatieve vermogen vrij en geeft het een goede richting.

De persoon die zichzelf verlost van oneerlijkheid en verkeerd denken, maakt zich daardoor los van het gebruik van hogere entiteiten. De persoon die zichzelf niet schaart aan het principe van absoluut juist, werkt in die mate tegen zichzelf.

Oneerlijkheid in gesprekken komt zo vaak voor dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd, veelal niet opgemerkt. De fundamentele verleiding tot oneerlijkheid is de wens van de gemiddelde persoon om zichzelf, zijn interesses en ambities te bevoordelen in alles wat hij denkt, zegt en doet.

Er is maar één manier om realistisch te zijn: handel in termen van absolute eerlijkheid en absoluut juist. Ik heb de regel niet gemaakt, ik kan hem niet veranderen en niemand anders kan dat omdat de regel in de natuur bestaat. Eerlijkheid ontwikkelt automatisch vermogens in de gemiddelde persoon waarvan hij het bestaan niet wist.

Eerlijkheid is onbetaalbaar

Een persoon moet leren dat vrijwel alle problemen door de persoon zelf kunnen worden voorkomen. Misschien is niemand gevaarlijker oneerlijk dan de persoon die puur op zichzelf uit is. Hij uit zijn egoïstische neigingen en neigingen totdat hij wordt tegengehouden door gebrek aan gelegenheid, door geweld of totdat hij dwingender wordt tegengehouden door verlichting.

Het wordt duidelijk dat de persoon die geneigd is tot oneerlijkheid degene is die egoïstische verlangens boven de bedoeling stelt om gelijk te hebben in wat hij denkt, zegt of doet. Steevast ontdekt hij dat het juiste werkt en tegelijkertijd aan de behoefte van elke situatie voldoet. Geen enkel eerlijk persoon zou bereid zijn om zijn integriteit op te offeren als hij begrijpt hoe dit hem van zijn natuurlijke geboorterecht afhoudt.

Een klein deel van de mensen die eerlijke technieken gebruiken, kan een groot deel verslaan die dat niet doet. Als iemand ziet dat hij oneerlijk is, dat zijn oneerlijkheid zichtbaar is voor anderen, en dat zijn oneerlijkheid hem meer kost dan hij eruit haalt, verandert hij. Volledige eerlijkheid maakt het individu onkwetsbaar, doet zijn leven voor hem opengaan, confronteert hem met oneindige kansen en constructieve plannen en bekroont zijn inspanningen terecht met succes.

Denk, zeg en doe wat juist is

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Wanneer mensen zich realiseren dat groepsoneerlijkheid nationale en internationale problemen veroorzaakt, kunnen die problemen worden gecorrigeerd.

Iedereen die doet waarvan hij weet dat het goed is en weigert te doen waarvan hij weet dat het verkeerd is, verzekert een veilige toekomst. Wat nodig is, is een meerderheid van mensen die gewoonlijk onderscheid maken tussen juist en verkeerd en hun geweten gebruiken om in de richting van het juiste te gaan.

Feit is dat vrede, constructief handelen en welvaart zich ontwikkelen als resultaat van denken, zeggen en doen wat juist is. Begin met het nemen van de juiste actie en angst vermindert. Blijf in de goede richting bewegen en de angst lost op. De manier om angst te overwinnen is om elke situatie in volledige eerlijkheid aan te pakken.

Een leven dat wordt geleefd in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, zal een leven van voldoening en prestatie zijn. De persoon die zo’n leven leidt, komt iedereen op aarde ten goede. Hij zal het nageslacht ten goede komen. Voordat hij iemand anders ten goede komt, profiteert hij van zichzelf, omdat hij een dynamische formule heeft voor succesvolle prestaties.

De emotionele onwerkelijkheid van het leven

Het is het waard om te erkennen dat wat er mis is in het leven gebaseerd is op emotionele onwerkelijkheid en tijdelijk is. Wat juist is in het leven, maakt deel uit van de realiteit die altijd standhoudt, en stelt het principe vast dat absoluut juist macht is.

Een constructieve spanning is een emotionele kracht die gebruikt moet worden voor constructieve actie. Het kan worden beschouwd als een onbevredigde drang naar een goed resultaat. Uiteindelijk zal ontdekt worden dat constructieve spanningen het gevolg zijn van eerlijkheid en negatieve spanningen het gevolg zijn van oneerlijkheid.

Op dit moment zijn religies gefragmenteerd over definities van goed en fout gedrag gebaseerd op dogma’s en doctrines die werden afgekondigd door mensen die redeneerden vanuit goed en slecht. Politieke partijen zijn door dezelfde gebrekkige benadering gefragmenteerd.

Vanwege de veranderende sociale waarden die deel uitmaken van het moreel relatief systeem lijken mensen vaak onbetrouwbaar, met twee gezichten en stiekem. De fout is niet in de mensen zelf. De fout zit in het systeem van de redenering die ze gebruiken. Wanneer ze zouden redeneren vanuit absoluut juist lijken ze rationeel, betrouwbaar en ongecompliceerd. Die sociale waarden worden weergegeven door absoluut juist systeem denkers omdat zij de waarden zijn die inherent deel uitmaken van dat systeem. Met één onbuigzame standaard: denken, zeggen en doen wat logisch, moreel en opportuun is.

De maatschappij en haar instituties: 7 koppige draak van de 21e eeuw

Zogenaamde maatschappelijke organisaties en hun functie

draak-7-koppen-maatschappij-bedrog-deceptie-manipulatie

Wat is de betekenis van zogenaamd?

Zogenaamd: alias, als het ware, bedrieglijk, beweerd, in schijn, naar de schijn, onder het mom van, quasi.

Nu we de betekenis van zogenaamd weten, kunnen we verschillende maatschappelijke organisaties en hun functie onder de loep nemen.

De zogenaamde functie en de daadwerkelijke functie horen, als het goed is, overeen te komen.

De zogenaamde functie van religie:

Het verbinden van mensen met spiritualiteit of God/ Allah.

Laten zien aan mensen hoe zij een moreel leven kunnen leiden.

1) De daadwerkelijke functie van religie:

Het spirituele van de mens verkeerd omleiden, zodat zij makkelijker te controleren zijn.

Het verbergen van de daadwerkelijke morele wetten van creatie.

Mensen meer volgzaam en accepterend maken, zodat zij accepteren door de overheid geheerst te worden.

De zogenaamde functie van overheid:

Het onderhouden van kritieke infrastructuur.

Het beschermen van het leven, het eigendom en de rechten van mensen.

Het bestraffen van mensen die slechte dingen doen.

Het uitvoeren van gerechtigheid.

Het verdedigen van vrijheid tegen potentiële vijanden.

2) De daadwerkelijke functie van overheid:

Het controleren en tot slaaf maken van mensen.

Het commanderen van mensen door middel van ‘wetten’, om hun eigen interesses te dienen.

Het uitvoeren van geweld, onder het nom van ‘veiligheid’’ en ‘’bescherming’.

De zogenaamde functie van media:

Het informeren van mensen met de juiste informatie, zodat mensen een weloverwogen beslissing kunnen maken.

Het blootleggen van corruptie in andere maatschappelijke organisaties.

3) De daadwerkelijke functie van media:

Het controleren van het wereldbeeld van de slaven van de overheid.

Het verspreiden van overheids-propoganda, leugens en misleidingen.

Het controleren van de perceptie van mensen over wat sociaal mogelijk is.

De zogenaamde functie van onderwijs:

Het leren aan jonge mensen hoe zij een succesvol leven kunnen opbouwen.

Kennis en de benodigde informatie verschaffen aan jongen mensen, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen maken en kritisch leren denken.

4) De daadwerkelijke functie van onderwijs:

Het indoctrineren van jongen mensen met een wereldbeeld van de overheid zodat zij makkelijker te controleren te zijn.

Het presenteren van een scheef beeld over geschiedenis en huidige sociale gebeurtenissen.

Het geloof meegeven aan jonge mensen over politiek, democratie en de noodzaak van overheid.

De zogenaamde functie van banken:

Het preserveren van de waarde van huidige valuta’s

Het verschaffen van stabiliteit en bescherming voor het (financiële) bezit van mensen.

Het assisteren bij economische groei en welvaart in de maatschappij.

5) De daadwerkelijke functie van banken:

Een richting geven aan de economie die de interesses van de meest rijke en machtige mensen dient.

Zorgen dat er een blijvend verschil is in welvaart tussen arm en rijk.

Oorlogen voeren met financiële middelen voor financiële middelen en grondstoffen.

De zogenaamde functie van gezondheidszorg:

Het onderhouden van een optimale gezondheid voor mensen.

Het verschaffen van medische zorg aan zieke mensen.

Het onderzoeken van nieuwe methodes en behandelingen voor het genezen van ziektes.

6) De daadwerkelijke functie van gezondheidszorg:

Het maken van winst op zieke mensen, die naar een oplossing zoeken voor hun ziek zijn.

Het ondermijnen van de algemene gezondheid van de maatschappij, door het verschaffen van foutieve behandelingen (farma industrie, operaties, medicijnen), die niet gericht zijn op de onderliggende causale factoren van het ziek zijn.

De zogenaamde functie van wetenschap:

Het uitzoeken van de waarheid over de werking van de natuur door accurate onderzoeksmethoden.

Het uitvoeren van experimenten om hypothesen te bewijzen.

Het publiceren van de resultaten van onderzoek, zodat mensen zich accuraat kunnen laten informeren betreffende resultaten.

7) De daadwerkelijke functie van wetenschap:

Het verschaffen van nieuwe technologie aan de overheid, waarmee mensen gecontroleerd kunnen worden.

Het controleren van de perceptie van mensen, over wat mogelijk is in de natuur.

Wat is de huidige stand van zaken in het bewustzijn?

De meeste mensen geloven nog dat autoriteit en overheid moreel legitiem en noodzakelijk zijn, en geloven ook nog steeds in het misleidende links-tegen-rechts politieke systeem.

Evenals, de meeste mensen geloven de media en vertrouwen dat de media hen daadwerkelijk de waarheid vertellen.

De meeste mensen geloven dat het doel van het establishment van wetenschap een authentieke zoektocht is naar waarheid ter verbetering van de mensheid door het begrijpen van de natuur en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Ook geloven de meeste mensen dat het doel van maatschappelijke onderwijsinstellingen is om jonge mensen authentieke kennis mee te geven zodat zij een ontwikkeld bewustzijn kunnen bereiken.

Ten slotte geloven de meeste mensen dat de instituties van religie, banken, gezondheidszorg,het recht, de politie en het leger bestaan met de reden waarvan zij claimen dat ze bestaan.

Wat is de oplossing?

De spirituele wet kennen. Men noemt het ook natuurlijke wet, universele wet of wet van de natuur. Het is belangrijk een goede definitie van dit begrip te omschrijven. Die is als volgt.

Een set van universele, inherente, objectieve, niet door de mens gecreëerde, eeuwige en onontkoombare omstandigheden die de consequenties van gedrag van wezens bestuurt die de capaciteit bezitten om het verschil tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag te kennen.

Het is een morele kwestie. Hiervoor is een bewustzijn nodig vanuit opgedane kennis.

Wanneer mensen in het collectief in harmonie leven met de spirituele wet, is vrijheid het resultaat. Wanneer mensen in het collectief in disharmonie leven met de spirituele wet, is slavernij het resultaat. Deze twee: het collectief bewustzijn en de spirituele wet, zijn positief evenredig met elkaar verbonden.

Wat is de voornaamste reden dat mensen in denkvalkuilen terechtkomen?

Onopgeloste ouderlijke verlatingsangst is vaak de reden dat mensen op zoek gaan naar een vervanging van deze verlatingsangst bij maatschappelijke instituties.

Moederlijke verlatingsangst zal ervoor zorgen dat het kind een gevoel van gebrek aan zorg en aandacht ontwikkelt. Daarop zal het kind, ook op latere leeftijd, op zoek gaan naar een vervanging van deze behoeftes bij een instituut. Dit leidt tot een valse overtuiging dat de maatschappelijke organisaties zorgen voor hen, hen belangrijk vinden en de beste intenties met hen hebben’’.

Vaderlijke verlatingsangst zal ervoor zorgen dat het kind een gevoel van gebrek aan bescherming, richting en discipline ontwikkelt. Daarop zal het kind, ook als deze ouder is, op zoek gaan naar een vervanging van deze behoeftes bij een maatschappelijke organisatie. Dit leidt tot een valse overtuiging dat de maatschappelijke organisaties hen beschermen, hen veilig stellen en dat het leven zonder hen een chaos zou worden.

Wat is de oplossing als je in deze denkvalkuilen bent terechtgekomen?

Kennis is de oplossing. Het kennen van het mechaniek waarop de natuur van de mens en haar bewustzijn werkt. Dit is het balanceren van het fysieke en het spirituele. Deze spirituele wereld is onder ons, maar niet zichtbaar. Toch is er een lopend mechanisme, die onzichtbaar opereert en altijd van toepassing is. Dit mechanisme van spirituele wetten, kun je gelijkstellen met de zwaartekracht of andere natuurkundige wetten. Dit mechanisme is altijd in werking, ook al geloof je dit niet. Dit is dus geen mening of een geloofsovertuiging. Je kunt middels logisch redeneren deze spirituele wetten kennen.

Het verschil tussen goed en fout

Het maakt voor de spirituele wet niet uit hoeveel mensen geloven dat iets dat fout en moreel verwerpelijk is, in iets dat goed en moreel juist is, veranderd kan worden. In de realiteit zal iets dat fout is, altijd fout blijven. En iets dat goed is, zal altijd goed blijven. De rechten van de mens, die uit deze spirituele wet voortkomen, zijn dus ook onveranderlijk en altijd van toepassing. Mensen kunnen deze rechten niet creëren, delegeren of rechtmatig afpakken.

Het is helaas zo dat veel mensen verkeerde overtuigingen hebben over moreel juist of onjuist. Moraliteit zou subjectief zijn en nooit objectief. Dit is slechts bewijs van hun onwetendheid of onverschilligheid.

Daarbij hangt bij onwetendheid geen schuld. En bij onverschilligheid, hangt wel een schuld.

De spirituele wet houdt geen rekening tussen deze twee. Net zoals dat de zwaartekracht geen rekening houdt met een kind die niet weet hoe deze werkt.

Spirituele wet en wet van de mens

De spirituele wet is gebaseerd op principes en waarheid. Ook is het inherent en onlosmakelijk verbonden aan creatie. Men kan tot een harmonie komen met de spirituele wet, door kennis te vergaren en door het te begrijpen. Daarnaast bestaat de spirituele wet overal in het universum, ongeacht de locatie. Ten slotte is het een eeuwige wet en is niet uit creatie te halen. Het bestaat altijd en kan niet veranderd worden.

De wet van de mens is gebaseerd op dogmatische overtuigingen van de geest. Het zijn dus artificiële constructen van de menselijke geest. Men gehoorzaamt deze wet van de mens vaak alleen uit angst voor repercussies. Per locatie verschilt deze wet, naar de wil van de wetgevende macht. Dit is een overtuiging van moreel relativisme en is een valse kunstmatige overtuiging van goed en fout. Per eeuw verandert deze wet van de mens daarom ook.

Als een bepaalde wet, bedacht door de mens, in harmonie is met de spirituele wet, dan is de logische conclusie dat het onnodig is. Want het stelt een waarheid die zelf evident en inherent aan creatie verbonden is. Dat maakt de wet van de mens onnodig en irrelevant.

Als een bepaalde wet, bedacht door de mens, in strijd is met de spirituele wet, dan is de logische conclusie dat het een incorrecte wet en immorele wet is. Volgens de spirituele wet kan het daarom nooit legitiem op iemand worden opgedrongen.

Gelijke rechten onder spirituele wet

De spirituele wet stelt dat iedereen exact dezelfde rechten heeft. Niemand heeft meer of minder rechten dan een ander. Daarnaast, aangezien rechten niet door de mens zijn gecreëerd, en ieder mens deze rechten bij geboorte heeft gekregen vanuit creatie, is er geen mens of groep mensen die daadwerkelijk de macht heeft om rechten te ‘’schenken’’, ofwel rechten af te nemen van iemand anders. Elke vorm van overheid is dus ook in strijd met de eeuwige wet die volgt uit de creatie.

‘Maatschappelijke’ of ‘collectieve’ belasting

Belasting is de claim dat een groep ‘maatschappelijke’ mensen die zichzelf ‘’overheid’’ noemen, het ‘’recht’’ heeft gekregen om een bepaald percentage van het resultaat van andermans werk in beslag te nemen. Hierbij maakt het niet uit of de ander vrijwillig of gedwongen wordt in belasting.

Belasting wordt afgedwongen met de dreiging van geweld of vrijheidsberoving. Belasting is een voorbeeld van iets dat fout is, in iets dat goed of moreel juist is., veranderd wordt. In de realiteit, en volgens de spirituele eeuwige wet, kan dit in feite niet.

Als we slavernij definiëren als de onvrijwillige in beslagname van 100% van het werk van iemand, kunnen we duidelijk zien dat het niet uitmaakt tot welk percentage we dit verlagen zodat het geen slavernij meer is. Behalve 0%.

Als we eerlijk zijn met onszelf, is belasting slechts een eufemisme voor diefstal, geweld en slavernij. Omdat geen individu het recht heeft om het eigendom of het resultaat van iemand’s werk te claimen, kan zulk gedrag nooit ‘gedelegeerd’ worden naar een groep, en moreel juist gemaakt worden. Dus, elke vorm van belasting is altijd een fout volgens de spirituele wet.

Fysieke kracht uitoefenen versus geweld

Er is een groot verschil tussen het uitoefenen van fysieke kracht, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van fysiek werk of om jezelf te verdedigen, en geweld. Het uitoefenen van fysieke kracht is in harmonie met de spirituele wet en moreel verantwoord. De reden hiervoor is dat het geen inbreuk doet op de rechten van iemand anders. Volgens de spirituele wet is het dus altijd een recht van iemand om fysieke kracht uit te oefenen. Dit houdt dus ook in dat elke vorm van zelfverdediging moreel rechtvaardig is.

Geweld daarentegen, is het immoreel initiëren van fysieke kracht om iemand te dwingen, pijn te doen of tegen te houden. Dit is altijd immoreel, want het doet inbreuk op iemand anders zijn rechten. Het is dus een actie die nooit een recht is, en dus altijd immoreel.

De twee pilaren van verlichting

Het non-agressie principe is de eerste pilaar naar verlichting. Dit wordt ook wel het heilige vrouwelijke genoemd. Simpel gezegd houdt dit in: gebruik nooit geweld. In andere woorden, initieer nooit immoreel gebruik van fysieke kracht om een ander bewust wezen met het doel om te dwingen, beschadigen of gevangen te houden. Hiermee doe je altijd inbreuk op het natuurlijke recht van vrije wil van de ander en is dus altijd immoreel.

Het zelfverdediging principe is de tweede pilaar naar verlichting. Dit wordt ook wel het heilige mannelijke genoemd. Dit principe zegt het volgende. Bewuste wezens hebben het inherente recht om fysieke kracht toe te passen om zichzelf te verdedigen tegen geweld.

Natuurwet (Lex Natura/Tex Frya)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘rechtmatige’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. En voor normen en waarden in een samenleving. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat ‘juist’ is. De natuurwet wordt door mensen ‘ontdekt’ met behulp van de rede en de keuze tussen objectief goed en objectief fout. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden. Ieder mens kan deze kennis eigen maken, want het is sowieso onderdeel van ons. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

De realisatie

De realisatie was dat bijna alle mensen slaven waren. Slaven van gewoonte, conventie, eisen van de overheid, werkgevers. Maar bovenal waren mensen slaven van de behoefte aan een bron van blijvend inkomen. Wat er wordt gezegd en gedaan, wordt voor een groot deel bepaald door die behoefte. Het was een beetje alsof ik ontdekte dat ik een miereneter was en geen maaltijd kon krijgen, behalve door in de aarde te wroeten. Het leek niet goed. Ik wilde bevrijding van zo’n slavernij. Dus ging ik op zoek naar iemand die de truc had omgedraaid. Ik heb hem niet gevonden. Omdat ik de kans niet had om een succesvolle beoefenaar te kopiëren, besloot ik het voor mezelf op te nemen. In het begin raakte ik in een zekere mate van verwarring, maar daardoor leerde ik ook vrij te zijn door een verrassend eenvoudig concept te omarmen. Het is vele jaren geleden dat ik dat begrip voor het eerst formuleerde. Om te zeggen dat ik er sindsdien foutloos naar heb geleefd, zou niet waarheidsgetrouw zijn. Maar ik ben veel dichterbij gekomen dan je zou verwachten.

De affirmatie natuurwet

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat niet juist is. De inspanning om dit te doen leidde tot een verbazingwekkende reeks ontdekkingen. Eén van de eerste ontdekkingen was dat er touwtjes aan het concept kleven. Een persoon kan zichzelf niet als enige scheidsrechter van zijn lot beschouwen, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn gedrag in het leven van anderen. Ik doel daarmee expliciet niet op juridische verwikkelingen. Ik heb het over verwikkelingen die in wezen moreel zijn, en waarom het nodig is ze te vermijden. Het vermijden van morele verwikkelingen, zo bleek, legt geen beperkingen op aan iemands vrijheid. In plaats daarvan zijn de technieken om morele verwikkelingen te vermijden precies de technieken die echte vrijheid mogelijk maken. Die technieken zijn belichaamd in een eenvoudige formule die ik gaandeweg heb leren gebruiken. De implicaties ervan gaan veel verder dan het welzijn van het individu. Om die formule toe te passen, heb je gezond verstand nodig in plaats van onvoorwaardelijk geloof.

Trivium – Drie eenheid van manifestatie van de realiteit

De enige échte 3-eenheid of trinity die ’dark occultisten’ al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben. Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest en lichaam. Dus, in simpele bewoordingen: denken, spreken en doen.  Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie. Deze wettelijke natuurvereiste, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen.
 1. Denken
 2. Spreken
 3. Doen
 1. Kennis
 2. Begrip ervan
 3. Wijsheid
Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium. Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten en dark occultisten hebben het liefst dat je op deze manier redeneert:
 1.  Input
 2. Verwerken
 3. Output
 1. Grammatica
 2. Logica
 3. Rhetoriek
Descartes: ‘ik denk, dus ik besta’ is daarom ook bewust gepromote, om men te verwarren en deze trivium methode om te draaien in het menselijk bewustzijn. Correct is: ‘Ik besta, dus ik denk’.

Objectief goed vs fout

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim. Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt! De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt. Welke huidskleur men ook heeft. Van welk geslacht men ook is. Het is een wet die even zwaar weegt als dat er zwaartekracht is. De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Hoe werkt de natuurwet in een samenleving

Omdat we allemaal als gelijken onder de natuurwet zijn geboren, is er niemand die geschikt is om over het leven van anderen te heersen. Autoriteit is onwettig omdat het de natuurwet nooit ‘overruled’, hoe graag mensen het ook zouden willen. Een goed is goed en een fout is fout. Menselijke wetten zijn irrationeel omdat zij veranderen per locatie en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers. Er komen dan tegenargumenten, en voor elk is er een antwoord.
 1. Wat juist is, is wat over het algemeen wordt gesanctioneerd.’ Als goedkeuring het criterium is, kunnen morele waarden worden vastgelegd door flexibele grillen.
 2. ‘Wat goed is, wordt bepaald door gewoonte.’ Als we juist moeten oordelen naar wat mensen doen, heeft het geen zin om naar verbetering te zoeken.
 3. ‘Het juiste hangt af van je standpunt en interesses.’ Als dat waar zou zijn, heiligt het doel de middelen.
 4. ‘Wat goed is op deze plek, is fout op een andere plek.’ Doe het dan hier maar niet daar.
 5. ‘Wat vandaag goed is, is morgen fout.’ Doe het dan alleen vandaag.
 6. ‘Wat voor de één goed is, is voor de ander verkeerd.’ Laat hem het doen voor wie het goed is, maar niet voor anderen.

Hof van Eden

Mensen die zich aan vorige tegenargumenten blijven vastklampen, leven in wolken van waanideeën. Goed is duidelijk en te discrimineren. Het is een positieve kwaliteit. Er bestaat niet zoiets als een onbepaalde scheidslijn. Er zijn alleen mensen die de waarheid niet waarnemen. En daarom heeft de mensheid tegenwoordig geen Hof van Eden. Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd. Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur. Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbod en prohibitie

Verbod is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid. Elke handeling, die iemand dwingt iets wel of juist niet in zijn lichaam te stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd. Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen. Zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert, door dit proces, natuurlijke rechten in ‘privileges’. Deze kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. .

Aleister Crowley, het geweten van een robot, het principe van ‘wie begint, dwingt’, de definitie van een recht en de daadwerkelijke 7 deadly sins

 1. Man has the right to live by his own law- to live in the way that he wills to do: to work as he will: to play as he will: to rest as he will: to die when and how he will.
 2. Man has the the right to eat what he will: to drink what he will: to dwell where he will: to move as he will on the face of the earth.
 3. Man has the right to think what he will: to speak what he.will: to write what he will: to draw, paint. carve, etch, mould, build as he will: to dress as he will.
 4. Man has the right to love as he will :- take your fill and will of love as ye will, when, where, and with whom ye will.
 5. Man has the right to kill those who would thwart these rights. the slaves shall serve. Love is the law, love under will.

Aleister Crowley schrijft hier over de wil van de mensheid. Niet over individuele wil. Hoewel er een aantal mensen zijn die je stellig zouden overtuigen dat dat wel zo wordt bedoeld.

In de grote religies en de ‘heilige’ schriften gebruiken ze namelijk dezelfde metafoor van ‘wil’. Vrijwel altijd spreken ze dan over ‘god’ die iets in creatie bewerkstelligt. Zelf heb ik er een hekel aan wanneer men beargumenteerd aan de hand van een quote uit de bijbel of ander boek.

De teksten in deze boeken hebben dikwijls geen bronvermelding. Want anders zou de claim van ‘goddelijke’ oorsprong snel zijn komen te vervallen.

Alle sociale conditionering die als grondslag leunt op diezelfde teksten, zijn per definitie niet valide en uiteindelijk gedoemd cultureel dogmatisch. De vrije interpretatie van tekst merkt men door de geschiedenis heen. Bij de laatste keer had men de strategie voor verspreiding uitgevonden: keep it stupid simple. En dat resulteerde in de quran voor de moslim. Dit betekent dus niet dat wijsheid uit de quran op zichzelf geen kennis bevat. Echter is het aan de mens om voor zichzelf het echte werk, onder de interpretatie en verkrachting ervan door religieuze indoctrinatie en sociale conditionering, te ontdekken.

Geweten en vrije wil

Een wereld waar een vrije wil bestaat, is een wereld waar geweten heerst. Geweten is niet hetgeen religies ervan proberen te maken. Geweten is uiteindelijk kennis. Het woord bevat zowaar het synoniem voor kennis, ‘weten’.

Echter spreekt men als men het over geweten heeft niet over geweten als kennis. Maar meestal spreekt men over geweten als een inherent onbewuste menselijke vaardigheid om een gevoel (van schuld) te kunnen ervaren. Of in ieder geval beschrijft men bij geweten het waarnemen van een fysiologische en/of psychologische reactie in het individu op een gebeurtenis in het verleden. Dat is waarschijnlijk de reden dat de ontwikkeling van de taal ervoor heeft gezorgd dat geweten in het voltooid deelwoord, oftewel in het verleden, van het werkwoord is opgenomen.

Men kan over iets of iemand als bewustzijn spreken bij observatie van het beoefenen van dat geweten. Vrije wil is de keuze van iets of iemand met bewustzijn om te kiezen voor de beoefening van het geweten. Het observeren en vaststellen van een vrije wil die de keuze maakt in overeenstemming met het geweten, is het vaststellen en bevestigen van een bewustzijn.

Het geweten van een robot

Kan een robot in deze definitie ook beschikken over een geweten? Een robot is namelijk een kei in het toepassen van kennis en het gebruiken van informatie, oftewel data, om daarmee gepast gedrag te uiten. Waar zijn een robot en een mens, buiten dat een robot cognitief superieur is, wezenlijk van verschil?

Voor elke vorm van beoefening van dit (artificieel) geweten, is een beginsel ofwel fundament van data (kennis) nodig. Terwijl een mens ogenschijnlijk fundamentele kennis, of innerlijk weten, tot zijn beschikking heeft. Heeft een robot dikwijls input nodig, alvorens er een output geproduceerd kan worden. Kunstmatige intelligentie kan, hoewel het de schijn ervan kan werpen, niet beschikken over fantasie. Fantasie heeft een etymologie vanuit het Latijnse woord ‘phantasia’ en oud-Grieks phantasíā. Het is waar de woorden fenomeen, fantastisch, fase en fantoom vandaarn komen. Phantasíā betekent: ‘droombeeld, hersenschim’, ‘dwaasheid’ ,‘verbeelding’ ‘verbeelding(skracht)’ ‘gedachte, idee’ ‘voorstelling, idee, indruk’,‘verschijning’ en afgeleid van het werkwoord phantázein ‘zichtbaar maken, tonen’ bij phantós ‘zichtbaar’, dat een afleiding is van phaínein ‘(doen) verschijnen’.

Alles om ons heen, is ooit gecreëerd. De stoel waarop je zit, het bed waarin je ligt en het huis waarin je je bevindt, zijn gecreëerd. Daarmee kan je verder redeneren dat de vaardigheid om iets uit niets te creëren, als een beschikbare vaardigheid bestaat. En verder, dat het praktiseren van deze vaardigheid, op het moment van vervaardiging, een vrij verloop heeft gehad. Een vrij verloop van iets in de natuur, kan als de vrije wil van de natuur van datgene worden beschouwd. Fundamentele kennis over de rechten van een vrije wil, zijn hiervoor voorwaardelijk.

Anekdote op school

Ik zit in de klas en heb, zoals gewoonlijk, mijn huiswerk tot het neurotische aan toe netjes gedaan. Het was een les wiskunde en het ging over logaritme en het natuurlijk logaritme. Aan het einde van het blokuur, in het laatste halfuur, kregen we de gelegenheid om de thuis gemaakte opgaven te controleren middels het antwoordenboek. Tijdens de les, kwam ik erachter dat ik de stof minder goed beheerste dan ik initieel dacht. Dus vroeg ik de lerares om reservering van het antwoordenboek. Zij geeft mij het antwoordenboek, op voorwaarde dat ik de huiswerkopgaven al heb proberen op te lossen. Dit heb ik uiteraard gedaan.

Zo begin ik op mijn plek met het vergelijken van mijn oplossingen en die uit het antwoordenboek. Maar ik kan er geen kaas van maken. Ik schiet in de stress en ga de antwoorden nog eens na. Op dat moment trekt een medescholier, die een maatje groter dan ik was, het boek uit mijn handen.

Ik spring uit mijn stoel en verzoek hem het boek terug te geven. Hij probeert mij te negeren. Ik trek het boek vervolgens agressief uit zijn handen. De gehele klas en de lerares horen en bemerken deze tentoonstelling. De lerares grijpt in en neemt het boek terug, om het ons beide te ontzeggen.

Ik zei: ‘Dat is niet eerlijk, want hij begon!’ Waarop de lerares zei: ‘het maakt niet uit wie ermee begonnen is!’.

De sociale onkunde van mij om met zo’n situatie om te gaan, laat me achter met een vervuld (slachtoffers)gevoel.

Dit zorgt ervoor dat ik niet rationeel de situatie betracht. Ik voel dat er iets niet klopt en voel de oneerlijkheid, maar schuif dat simpelweg af als het resultaat van sociale onkunde van mijn kant. Om de gebeurtenis in een filosofisch perspectief te kunnen plaatsen, komt niet eens in me op.

Wie begint wint

Het maakt niet alleen WEL uit wie ermee begonnen is. Het ENIGE dat telt is wie ermee begonnen is. Het ENIGE dat telt, want degene die daadwerkelijk geweld heeft gepleegd, is degene die het eerst toesloeg. De initiatie van agressie aan de kant van mijn klasgenoot, was de eerste en de enige immorele actie in dit conflict. De lerares is niet alleen niet op de hoogte van dit feit. Het boeit haar helemaal niet wie moreel gelijk had en wie niet. Ze zou mijn reactie later omschrijven als ongewenst, raar en overdreven. Dat kreeg ik later van mijn ouders te horen, in ieder geval.

De foutieve adoptie van de mindset: ‘wie begint, wint’; zou mij later nog veel in de problemen brengen. En deze mindset heerst bij veel meer (onzekere) mensen. Zo werd mij in het uitgaansleven veelvuldig door mannen verteld dat, als je ruzie krijgt, je ervoor moet zorgen dat jij de eerste bent die uithaalt. Want als de ander als eerste uithaalt, ben jij knock-out geslagen en dat is een (eeuwige) schande voor je mannelijkheid.

Geweld en vechten

Hetgeen ik mijn vroegere zelf had willen uitleggen, was de definitie van geweld. Geweld wordt namelijk vaak over dezelfde kam geschoren als vechten. Het wezenlijke verschil tussen geweld en vechten, is dat geweld altijd het initiëren van dwang is.

Dus zodra je over de grens stapt om dwang te gebruiken, wordt dat: geweld. Het initiëren van geweld om dwingende redenen, voor dwingende toepassingen wordt geweld; dat maakt het geweld. Vechten op zich is geen geweld. Als zodanig is vechten een actie, waarvan men altijd het natuurlijke recht heeft om te ondernemen, en dit omvat de verdediging, de fysieke verdediging van iemands persoon, hun lichaam, tegen geweld. In die situatie kan (defensief) geweld, om een andermans initiatie van geweld te doorbreken, worden toegepast. Dit geldt dus dikwijls wanneer je anderen met elkaar ziet vechten.

Gevecht en politie

Als je niet weet wie begon, dan is elke vorm van inmenging, niet met wijsheid aan te raden. Sterker nog, je ontneemt hen de ervaring en de wijsheid die daaruit voortkomt.

Meestal als ik mensen zie vechten, observeer ik van erg dichtbij hoe het gevecht verloopt.

Ik zorg ervoor dat beide partijen geen slachtoffer van politie-optreden worden, dus let op aankomend verkeer. Wanneer wel dreigt politie op de scene te arriveren, alarmeer ik de partijen. Het verbaasd me keer op keer dat het schreeuwen van ‘POLITIE’ zo’n shockerend effect heeft op vechtende mensen. Ze worden vrijwel direct voor een aantal seconden de beste vrienden, die hun conflict voor beide, met enig oppervlakkig gevoel van trots, smaakvol willen oplossen.

Soms zou ik helpen, door willekeurig toeschouwers af te raden van de noodzaak van politie-optreden. Ik stel ze gerust met een smoes. Zoals dat het mijn vrienden zijn, voor de grap vechten, weddenschap hebben verloren, etc. Dat ligt aan de specifieke situatie. Want als ik niet weet wie er begon, dan is het voor mij, alsook andere toeschouwers, geen recht om in te grijpen of hen te stoppen. Vaak schat je wel in waar het conflict om draait en is het afgelopen binnen luttele minuten. Meestal is het een botsing van twee individuen, in een slecht humeur, waarvan de rechten zijn afgenomen of beschadigd. Het geloof en overtuiging in moraliteit, gezichtsverlies of reputatieschade in de buurt, is meestal genoeg motivatie om op de vuist te gaan. Commerciële redenen voor het conflict kom ik verrassend weinig tegen.

Initiatie

Wanneer je wordt aangesproken met agressie, behoudt zich het recht voor om te reageren met agressie en bereidheid tot vechten, oftewel defensief fysiek geweld te gebruiken tegen een dergelijke aanval.

Immorele initiatie van fysieke kracht of geweld bestaat uit het onterecht dwingen, tegen te houden of in bedwang te houden van een andermans recht op beweging. Niemand heeft ooit het recht om geweld te plegen, omdat geweld er altijd mee begint. Initiatie, dat is het trefwoord. Het is de immorele, de onrechtmatige initiatie.

Onthouding van het oneindige mannelijke

Je onthouden van de acties in de momenten dat het recht op zelfverdediging van toepassing is, geeft geen recht op het initiëren van geweld in de toekomst, uit (wraakzuchtige) gevoelens. Dat betekent dat het niet een recht is dat je kunt ontlenen uit eerdere confrontaties of conflicten en kunt ‘bewaren’ of ‘opslaan’ voor latere transgressies. Dit geldt overigens niet alleen voor persoonlijke vetes maar voor al het menselijk contact.

Hoevaak geweld op mij geïnitieerd is, hou ik ondertussen niet meer bij. Maar als ik de individuele rechtvaardiging en motivatie van dit geweld achterhaal, heeft dit vaak een oorsprong in conflict(en) waarin hij of zij het recht op zelfverdediging ofwel oneindige principe van heilig mannelijkheid, niet heeft kunnen toepassen. Een mindset: ‘wie begint, wint’, vaak als gevolg, zoals eerder aangekaart in mijn persoonlijke ervaringen in het begin van de middelbare school.

Wie begint, dwingt

En nogmaals, het is heel moeilijk voor het ego om te begrijpen. Initiatie is alles. Ik zou ervan kunnen maken: ‘Wie begint, spinnt’. Ofwel het Duits: ‘Wer beginnt, spinnt’.Dit betekent: ‘Wie initieert, is een idioot’. Of: ‘Wie begint, dwingt’.

Het ego wil dat niet horen. Het menselijk ego is zo lang geconditioneerd om elke uiting en elke vorm van agressie, woede, vechten en geweld als fout, immoreel of verkeerd te betrachten. We leren deze dingen verbaal en mentaal aan elkaar gelijk te stellen. Terwijl ze dikwijls in feitelijk complete tegenstellingen van elkaar staan.

Voorbeeld: wie begint, dwingt

Als een kind op school door iemand anders werd aangereden en dat andere kind zei, misschien zelfs twee keer zei: ‘stop met wat je aan het doen bent’. En toen het andere kind niet wilde stoppen, sloeg hij hem en sloeg hem buiten westen. Ik zou andere mensen vragen ‘wie sloeg eerst?’ En als het kind dat op de grond lag, als eerste sloeg, zou ik zeggen: ‘Je hebt gekregen wat je verdiende.’ Dat is het.

Omdat die persoon het recht had om te vechten. Je had geen recht om hem aan te rijden, te blokkeren en te bedwingen. Hij had het recht om jou buiten westen te slaan.

Conditionering en eigen ervaring

Veel mensen willen dat niet horen, omdat ze erg geconditioneerd zijn. En ik zeg niet dat je dat moet doen. Jij behoudt je ook het recht voor om dat niet te doen. Maar het principe van het heilige mannelijke recht bestaat, en heeft altijd al bestaan. Het is een, in de oneindigheid, natuurlijk gegeven geboorterecht. van beide dingen. Je zou het recht hebben om niet met fysiek geweld te reageren, maar je zou het recht hebben om met fysiek geweld te reageren. Kijk, dat is een beslissing uit vrije wil die de persoon heeft. Dat is het recht om tussen deze acties te kiezen.

Ik zou daarbij echter wel willen benadrukken dat mijn ervaring is, dat het mezelf onthouden van het toepassen van het heilige mannelijke recht, zorgt voor een onzekerheid ofwel vervrouwelijking van mijn gedrag en psyche. Het filosoferen en het beoordelen van situaties om je heen, kan al een grote stap zijn voor de meeste mensen. Je zult merken dat wanneer je goed handelt en correct hebt ge-analyseert en geïnterpreteerd, dat het resulteert in een stabiele en standvastige mentaliteit en zelfzekerheid over fysieke conflict-situaties.

Definitie van een recht

De definitie van een recht is: elke handeling die geen schade toebrengt aan een ander levend wezen of hun eigendom. Er bestaat niet zoiets als het ‘recht’ om een andere persoon te stoppen om een recht uit te oefenen. Als iets een recht is, bestaat er niet zoiets als iemands recht om u ervan te weerhouden die handeling uit te voeren. Dat zou dwang zijn, dat verkeerd is.

Voorbeeld van een recht

Dus, de inname van, laten we zeggen marihuana, schaadt bijvoorbeeld niemand anders. Je kunt dat in je lichaam stoppen, volkomen vreedzaam gaan zitten en geen schade toebrengen aan een ander levend wezen. Dat heet een recht, op de zeer specifieke definitie dat het geen schade aan een ander aanricht. Ik zou niet het recht hebben om te vertellen dat een andere persoon ‘die handeling’ of ‘dat gedrag’ niet mag doen.

7 deadly sins

De 7 dodelijke zondes ofwel de 7 deadly sins zijn niet de 7 menselijke tekortkomingen zoals de religieuze indoctrinatie ons voorschrijft. Zo gaat het altijd bij religieuze indoctrinatie. Het (onder)wijst de mens dat hij slechts van beperkte natuur is. Van ondergeschikte natuur. De mens is slecht, zondig of draagt schuld. Simpelweg door het eenvoudigweg zijn van een levend mens.

Daarom zal ik de daadwerkelijke 7 dodelijke zondes met je delen. Deze heb ik niet verzonnen. Deze bestaan er altijd al, voor iedereen om te ontdekken.

1: Moord

2: Overval

3: Verkrachting

4: Diefstal

5: Inbraak

6: Dwang

7: Fraude (Bedrog/Misleiding)

Valt je iets op uit deze lijst? Wat hebben ze allemaal gemeen met elkaar? Juist! Het is allemaal een vorm van inbreuk op eigendomsrecht.

1: Moord is het ontnemen van (eigendom van) het leven.

2: Overval is het ontnemen van (materiële) goederen.

3: Verkrachting is het ontnemen van deugd.

4: Diefstal is het ontnemen van bezit.

5: Inbraak is het ontnemen van huisvesting.

6: Dwang is het ontnemen van vrijwilligheid.

7: Fraude is het ontnemen van echtheid.

3 principes van eigendomsrecht

Hoe weet je of er daadwerkelijk inbreuk is gepleegd op een eigendomsrecht? Door middel van de volgende 3 principes van eigendomsrecht.

1: De eerste is rechtmatig bezit, wat betekent dat je het hebt verkregen zonder schade aan te richten aan iemand anders. Jij bezit het rechtmatig, bezit het rechtmatig. Oke? Je bent in bezit ervan. Je hebt het in je bezit; het is van jou.

2: Het tweede is dat jij bepaalt wat het gebruik is. Jouw huis, jij beheert het gebruik. Je auto, jij controleert het gebruik ervan. Jouw kleding, jij bepaalt het gebruik ervan. Mijn laptop is van mij, ik heb controle over het gebruik ervan, ik gebruik hem. Controle over het gebruik van iets betekent dat je de eigenaar bent.

3: Ten derde het handhaven van persoonlijke verantwoordelijkheid voor dat bezit. Dus, iets bezitten betekent: ik ben in wettig, rechtmatig bezit ervan, ik beheers het gebruik van dat ding, ik onderhou hetgeen ik bezit en ik blijf persoonlijk verantwoordelijk ervoor.

Valse vlag anarchie in sociologische ideologieën en links- en rechts-politieke bewegingen

Anarchie is de afwezigheid van heersers. Valse vlag anarchie is de perversie of het misbruik van de betekenis van anarchie. Middels het principe van absoluut juist beredeneren we dat elke foutieve vorm van anarchie niet daadwerkelijk zal leiden tot vrijheid. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

anarchie symbool vlag voor anarchisme
Het symbool voor anarchisme

Desalniettemin pretenderen verschillende sociologische ideologieën dat vrijheid hetgeen is dat zij beogen te bereiken. Sociologische ideologieën zijn ideeën of concepten voor een samenleving, beredeneerd uit de studie naar menselijke relaties en institutionele relaties.

Fundamenteel ‘logische’ anarchie

De fundamentele fout in de volgende sociologische ideologieën, wordt gekarakteriseerd door overmatig gefragmenteerd denken. Dit houdt denken in met grotendeels het mannelijke of logische gedeelte van de hersenen. Dit gedeelte bevindt zich aan de linkerkant.

Gemotiveerd door een dogmatisch geloof in de wetenschap en een tekort aan kennis over objectieve moraliteit en spiritualiteit. Geloof dat technologie en de constante bevrediging van menselijke verlangens (zelfzuchtigheid) leiden tot echte vrijheid.

Ideologieën die een totale afwijzing van het heilige vrouwelijke, of non agressie principe bevorderen. Dit leidt tot een doel heiligt de middelen mind-set. Met de totale afwijzing van moraliteit tot gevolg. Doelloosheid en verslaving aan vernietiging, en macht uitoefening zijn karakteristiek. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Egoïstische anarchie

Egoïsme of egoïstische anarchie verwerpt het antwoorden op een morele roeping en het streven naar een idee voor een betere wereld. Egoïstische anarchisten zijn van mening dat de enige beperking van de rechten van het individu iemands macht is om te verkrijgen wat hij verlangt. Natuurlijke rechten bestaan niet volgens de egoïstische anarchist. Elke vorm van verantwoordelijkheid of zelf-verantwoording zijn slechts illusionaire beperkingen waarvan je je moet ontdoen.

Egotistische anarchie

De definitie van egotisme is de drang om een positieve kijk op zichzelf te behouden en te versterken. Een egotistische anarchist ziet een wereld waarin de centrale plaats voor zichzelf is voorbehouden. Het lijkt in die zin op een solipsist. Het verschil is dat een egotist wel erkent dat andere mensen bewustzijn bezitten.

Macht-regeert anarchie

Macht-regeert anarchie is anarchie waarin de groep met de meeste macht bepaalt wat goed-of-fout is. Het kan hierbij gaan om de rijkste, of de meest gewelddadige. Sociaal darwinisme is de oorsprong van deze vorm van anarchie. Macht maakt goed of Macht heeft gelijk, wordt deze ideologie dikwijls genoemd. Het fenomeen dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, is een veelvoorkomend gevolg hiervan.

Materialistische anarchie

Materialistische anarchie is een vorm van anarchie waarin vanuit wordt gegaan dat materie subliem is. Het ‘zijn’ komt voort uit het ‘denken’. Elke werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk menselijk brein kunnen hiermee uiteindelijk altijd worden teruggeleid tot materiaal. Hiermee botst het frontaal met het spiritualisme. Een materialistische anarchist legt de nadruk op eerlijke verdeling van grondstoffen en andere materie die op de aarde aanwezig is.

Trans-humanistische anarchie

Trans-humanistische anarchie is een filosofie die anarchisme en trans-humanisme samenbrengt. Deze vorm concentreert zich op zowel sociale als fysieke vrijheid. Een trans-humanistische anarchist definiëert vrijheid als de uitbreiding van het eigen vermogen om de wereld om zich heen te ervaren. Hiermee bedoelt een trans-humanistische anarchist dikwijls een virtuele wereld. Mits de persoon volledige sociale en fysieke vrijheid ‘ervaart’. Het vermogen van de mens zou hiermee, in vergelijking bij echte vrijheid, ontbonden moeten worden zonder dat de mens dat zo ervaart.

Immorele anarchie

Immorele anarchie is een vorm van anarchie waarin het geloof heerst dat een wetteloze samenleving gelijk staat aan een samenleving zonder regels. Een samenleving die niet kan functioneren in een staat van anarchie.

Als een samenleving geen georganiseerde bescherming tegen geweld zou bieden, zou het elke burger dwingen gewapend op pad te gaan. Daarnaast zou een hij zijn huis in een fort moeten veranderen. En vreemdelingen die zijn deur naderen zou hij neer moeten schieten. Of zich bij een beschermende bende van burgers aan te sluiten die andere bendes zou bestrijden, gevormd voor hetzelfde doel.

Tenslotte zou dit de degeneratie van die samenleving teweegbrengen en bendeheerschappij een logisch gevolg zijn. Met eeuwige stammen met elkaar in oorlog als gevolg.

Erkenning of respect voor gewelddadige bendes zou sociaal geaccepteerd gedrag worden volgens een immorele anarchist. Hiermee maakt de immorele anarchist een fundamentele fout in zijn beredenering. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. Immorele anarchie leidt niet tot vrijheid.

Fundamenteel ‘holistische’ anarchie

De fundamentele fout in de volgende sociologische ideologieën, wordt gekarakteriseerd door overmatig ‘holistisch’ denken. Dit houdt denken in met grotendeels het vrouwelijke of emotionele gedeelte van de hersenen. Dit gedeelte bevindt zich aan de rechterkant.

In deze vormen van anarchie heerst het geloof dat technologie op zichzelf slecht of kwaadaardig is en afgeschaft zou moeten worden. Ook worden deze ideologieën gekenmerkt met het geloof dat zelfverdediging geen inherent menselijk recht is. Een totale afwijzing van (nieuwe) technologische toepassingen, afschaffing van land-eigenaarschap en de afwijzing van het heilige mannelijke of principe van zelfverdediging. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Primitivistische anarchie

Primitivistische anarchie is een ideologie die pleit voor een terugkeer naar een niet-‘beschaafde’ manier van leven. Zij beogen deze ideologie te bewerkstelligen door middel van de-industrialisatie en de afschaffing van de arbeidsdeling specialisatie. Bovendien ligt de nadruk op het opgeven van heersen middels organisaties en technologieën. Een primitivistische anarchist bekritiseert de oorsprong en voortgang van de industriële revolutie en de consumptie samenleving.

Anarcho pacifisme

Pacifistische anarchie is anarchisme die pleit voor het gebruik van vreedzame, geweldloze vormen van verzet in de strijd voor sociale verandering. Een pacifistische anarchist verwerpt zowel het gebruik van geweld als fysieke kracht en sociale druk. Deze middelen worden gezien als een vorm van uitoefening van macht en is daarom in strijd is met anarchistische idealen zoals de afwijzing van hiërarchie en dominantie. Dikwijls zijn veel pacifistische anarchisten christelijk of islamitisch. Zij wijzen oorlog en het gebruik van machtsuitoefening af. Pacifistische anarchisten verwerpen niet het gebruik van geweldloze revolutionaire actie tegen het kapitalisme. Met als doel de afschaffing van de staat om een vreedzame en voluntaristische samenleving te vestigen.

Nihilistische anarchie

Nihilistische anarchie is anarchie waarin elk individu zijn eigen waarheid heeft van perceptuele realiteit. Een nihilistische anarchist is een spiritueel individualist. Volgens de nihilistische anarchist heeft het leven geen objectief doel. Als zodanig, hebben de samenleving en de aanwezigheid of afwezigheid van de staat en moraliteit geen basis in de realiteit.

Marxisme

Het marxisme is een beschrijvende methode voor een politieke beweging voor de hervorming van de maatschappij. Hierbij wordt op de ‘hegelian dialectische’ wijze de klassenstrijd tussen de twee tegengestelde klassen van kapitaal en arbeid als basis voor de economie aangenomen.

Socialisme

Socialisme is een politieke beweging gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de middelen voor productie. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen. Daarbij is de grootste vraag of de macht over dit collectief bij een overheid zou moeten liggen.

Communisme

Het communisme is een politieke beweging waarin de macht over de middelen van productie ligt bij een overheid. Dit houdt in dat mensen geen eigen middelen voor productie in bezit mogen hebben. Het streven dat een communist beoogt met deze actie is de gelijke verdeling van bezit, producten en diensten.

Altruïsme

Altruïsme is een ethische doctrine die vindt dat individuen een morele plicht hebben elkaar te helpen. Daarom ziet een altruïst onzelfzuchtig handelen als de hoogst mogelijke staat van zijn. Dit houdt het dienen van een ander mens in tot de uitsluiting van eigen interesses, zelf verworden kennis en/of overtuigingen.

Antifascisme

Antifascisme is een politieke beweging met een infiltrerend element in verschillende vormen van anarchie. Aantifascistische groepen zijn een wapen dat over het hele politieke spectrum druk uit kan oefenen.

Bovendien bekleedt de beweging veel verschillende politieke posities. De beweging duikt op in het communisme, het pacifisme, het republicanisme en het socialisme. Antifascisme verdedigt hedendaags zowel conservatieve als liberale en als nationalistische standpunten. Kortom, het antifascisme is een inherent tegenstrijdige en immorele beweging.

Afschaffing kapitalisme, eigendomsrecht en minimumloon

De afschaffing van het kapitalisme is een kenmerk van links-politieke bewegingen van ‘anarchie’.

Zij geloven dat kapitalisme het probleem is en dat de afschaffing daarvan tot echte vrijheid zal leiden. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De distributie van producten wordt geregeld door de markt, waarin de rol van de overheid (in principe) beperkt is.

Geld en kapitaalaccumulatie hebben in het kapitalisme de primaire rol overgenomen van de behoeftebevrediging in het economische proces.

Collectief eigenaarschap van productie, goederen en diensten is de manier waarop markten bepaald zullen worden. Dit houdt de afschaffing van privé bezit in en afschaffing van het minimum loon in. Een ondernemer is zonder wettelijk verplichte minimumloon, gemotiveerd om zo goedkoop mogelijke arbeid te bewerkstelligen.

De afschaffing van het kapitalisme is niet de juiste weg. Want dit leidt namelijk niet tot echte vrijheid. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Rechts-politieke bewegingen van ‘anarchie’

Agorisme

Agorisme is een rechts-politieke ideologie waarbij een samenleving wordt gepromoot van vrijwillige transacties en menselijke relaties. Agoristen stellen dat onderwijs, ondernemerschap, individuele onafhankelijkheid en een actieve houding het snelst tot een vrije samenleving zullen leiden. Een vrije-markt, waarin door handel middels ‘alternatief’ geld een natuurlijke en juiste verdeling van grondstoffen tot stand zal worden gebracht. Agoristen geloven dat een door de overheid ondersteunde, gereguleerde en gefinancierde wetenschap niet legitiem is.

Anarcho-kapitalisme

Anarcho-kapitalisme is een politieke beweging waar zelf-eigenaarschap, privébezit en een vrije markt boven alles wordt gewaardeerd. Anarcho-kapitalisten stellen dat de samenleving, bij gebrek aan menselijke wetten, zal neigen om zichzelf contractueel te rechtvaardigen en te civiliseren via de discipline van de vrije markt.

Voluntarisme

Voluntarisme is een politieke beweging die de initiatie van geweld en dwang bestrijdt. In tegensteling tot pacifisme, is het voluntarisme niet tegen zelfverdediging.

Voluntaristen steunen het bestaan van eigendomsrechten voor individuen. Inbreuk op het eigendomsrecht gebeurt volgens hem altijd door middel van een vorm van geweld of dwang. Vrijwillig handelen beteken het handelen in afwezigheid van geweld en dwang.

Voluntaristen zien de daden van de overheid als initiatie van geweld en dwang. Daarnaast hechten voluntaristen veel waarde aan individuele soevereiniteit. Ze promoten uiteraard de afschaffing van de overheid.

De zojuist beschreven rechts-politieke bewegingen geloven dat louter met de elementen van een vrije markt en vrijwillige economische transacties echte vrijheid mogelijk is. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. Ondanks dat deze bewegingen in de buurt komen, wordt objectieve moraliteit vrijwel altijd weggelaten. Zonder kennis over de morele regels en rechten van ieder mens zal de praktische uitvoering van dergelijke ideologieën nooit kunnen leiden tot echte vrijheid.

De definitie van vrijheid en de definitie van het kwaad

De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. De definitie van het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Elke doctrine die het kwaad in de realiteit brengt, leert mensen dat ze een beperkte waarde hebben.

De waarheid is altijd simpel. Alle mensen herkennen de waarheid omdat alle mensen intelligente wezens zijn. Het is de aard van kwaad om kunstmatig complexe ideeën te creëren. Kwaad doet dit om de vrijheid die het vernietigt te verbergen of te verdoezelen. Als je de complexiteit en angst uit je leven verwijdert, zul je een duidelijke en mooie waarheid vinden. Deze waarheid is de aard van jouw waarde.

Vrijheid begrijpen is de waarde van een persoon begrijpen. Alles wat het kwaad wil, is jouw waarde voor je verbergen en vernietigen. Alle autoriteit is gecreëerd om jouw waarde te verhullen. Jouw eigen waarde begrijpen is de aard van vrijheid begrijpen.

Daarnaast, om de wereld te begrijpen, is het essentieel om de aard van het kwaad te begrijpen. Het kwaad daagt de waarde van mensen uit door hen de kans te ontnemen om eigen keuzes te maken. Het kwaad ontzegt hen de kans sterk te worden in leren en begrijpen.

Waar het kwaad iemands waarde probeert te vernietigen of te verbergen, toont vrijheid mensen hun volledige potentieel en hun volledige waarde. Met vrijheid is geluk mogelijk. Vrijheid is precies het tegenovergestelde van kwaad.

”De wet”

De wet profileert zich in regels en gezag, om zich voor te doen als prinicpes. Op het moment dat mensen een wet voor principe verwarren, wordt hun vrijheid beperkt. Wanneer mensen de waarheid verwarren met de ideeën van autoriteit, nemen bekwaamheid en wijsheid af. Dit is het doel van de wet.

Een voorbeeld van een principe is te vinden in de thermodynamica. Een vloeistof is koeler dan een gas. Dit is een principe. Omdat dit een principe is, beperkt het ons niet, maar stelt het ons in staat. Met dit principe kunnen we een stof tussen gas en vloeistof condenseren en uitzetten om koeling te creëren. Met dit principe hebben we meer begrip en meer macht. Principes zijn waarheden die vrijheid creëren.

Een voorbeeld van een wet is te vinden in de koninklijke cultuur. Een burger is hulde verschuldigd aan de koning. Dit is een wet. Omdat dit een wet is, vernietigt het de vrijheid en maakt het slaven. Volgens deze wet moet een persoon het gebruik van zijn geest, zijn spraak en zijn daden verwaarlozen. Ze moeten geloven dat ze minder waard zijn dan de koning.

Merk op dat er, in tegenstelling tot het principe, geen waarheid in de wet zit. Het is heel goed mogelijk om de koning niet te respecteren en daarom de wet te overtreden. De wet moet worden gehandhaafd, want er zit geen waarheid in. Een wet vernietigt vrijheid omdat het een leugen is. Daarentegen schept een principe vrijheid, omdat het kennis is. Dat wat vrijheid vernietigt, is het kwaad.

Strategie van het kwaad

De wereld is eenvoudiger dan hij doet voorkomen.

Complexiteiten zijn te vinden in elk aspect van onze culturen, politiek en economieën. Elke dag maken mensen kennis met nieuwe ideeën, een nieuwe draai, nieuwe inzichten of een nieuw symptoom van onze wereld. Veel van deze ideeën zijn perversies van principes die zijn ontworpen om specifieke reacties van mensen teweeg te brengen.

Kwaadaardige samenlevingen bedenken ideeën om het vrije denken van mensen te vernietigen.

Sommige van de namen van de geschiedenis voor deze ideeën zijn: socialisme, fascisme, totaliarisme, racisme, communisme, antisemitisme, kapitalisme, terrorisme, corporatisme, politieke correctheid, fatsoen, wetenschap, religie.

Al deze ideeën zijn gemaakt voor precies hetzelfde doel. Het zijn allemaal voertuigen om de geesten van de slachtoffers van slavernij in verwarring te brengen.

Jij bent in staat om alles in de wereld om je heen te begrijpen. Jouw intelligentie is niet beperkt. Verstoringen en complexiteiten worden in het begrip ervan geïntroduceerd, zodat het kwaad kan heersen. Het kwaad wil dat je gelooft dat je niet in staat bent om je eigen wereld te begrijpen. Als je de omvang van jouw eigen waarde begrijpt, dan faalt het kwaad.

Principes van intelligentie

Er zijn twee principes die relevant zijn om het begrip intelligentie te begrijpen. De eerste is eenvoud of simpliciteit. Het principe van eenvoud stelt dat intelligentie de waarheid herkent. Wanneer een waarheid in zuivere vorm wordt gepresenteerd, zijn alle mensen in staat deze te begrijpen. Er is geen waarheid die je niet kunt leren. Dit is het principe van eenvoud. Intelligentie herkent waarheid.

Het tweede principe is het principe van verduistering. Verduistering is de vervorming van het principe. Verduistering is het creëren van valse ideeën om de waarheid te verbergen. Soms is dit gewoon het toevoegen van ideeën bovenop de waarheid om de aard van de oorspronkelijke waarheid te verhullen. Zelfs ideeën die volkomen gepast lijken, kunnen worden gebruikt om eenvoudige waarheden te begraven.

Verduistering wordt door het kwaad gebruikt om de geest van mensen te verwarren. Verduistering vervormt principes, zodat mensen niet in staat zullen zijn om te leren. Het kwaad gebruikt verduistering zodat je geen wijsheid kunt verwerven. Het doet dit om je vrijheid te beperken.

Naarmate kinderen opgroeien, leren ze dat schijnbaar complexe ideeën eigenlijk basisprincipes zijn. Wat op een gegeven moment misschien onmogelijk leek te begrijpen, wordt geweldig als het eenmaal wordt begrepen. Het is goed om wijsheid op te doen. Met wijsheid kun je alles.

De zoektocht naar kennis zal gemakkelijker voor je worden als je elk idee van je eigen minderwaardigheid loslaat. Het kwaad gebruikt verduistering om mensen zich minderwaardig te laten voelen. Je bent niet inferieur aan andere mensen, en je bent niet inferieur aan ideeën. Je hebt oneindig veel waarde.

”Autoriteit”

Er zijn mensen die je vrijheid zouden vernietigen. Ze willen controle over je hebben, zodat je niet de persoon kunt worden die je wilt zijn. Om je te beheersen, gebruiken ze geweld om de vrijheid waarmee je bent geboren weg te nemen.

Je moet nooit de bekwaamheid of wreedheid van mensen onderschatten. Het kwaad zal bezittingen in beslag nemen, deugd vernietigen en bloed vergieten. De meeste mensen proberen te creëren en niet te vernietigen. Er bestaan echter mensen die slechte dingen doen en ze zijn extreem gevaarlijk. Ze worden autoriteit genoemd.

Er is geen autoriteit op aarde die je leven rechtmatig kan regeren. Geboren op deze wereld, jij en jij alleen controleert je ogen, je oren, je tong, je handen en je geest. Alle autoriteit die beweert over jou en je capaciteiten te kunnen beschikken is bedrog.

Je bent op deze wereld geboren zodat je de vrije wil van het leven zou hebben. Het leven is vrijheid. Met vrijheid en vertrouwen in deze wereld kun je alles leren en doen. Iedereen die je vertelt dat je jouw geest, jouw lichaam of jouw bezittingen aan autoriteit moet overgeven, zit fout.

Keuze vrijheid

Begrijp dat keuzes die uit eigen vrije wil zijn gemaakt niet slecht zijn. Er is niets mis met opoffering, als het maar vrijwillig wordt gedaan. Maar opoffering zonder keuze is geen opoffering, het is slavernij. Autoriteit stelt altijd met geweld eisen aan mensen. Autoriteit vraagt nooit toestemming.

De eenvoudigste autoriteiten zijn reguliere dieven. Ze gebruiken afpersing of deceptie om dingen in beslag te nemen die je waardeert. Ze kunnen geld stelen, deugd door verkrachting, of leven door moord. Door hun acties leren ze je dat jouw waarde inferieur is aan die van hen. Het instrument van hun gezag is geweld.

Er zijn andere, veel machtigere autoriteiten in uw dagelijks leven. Ze zijn dramatisch gevaarlijker, winstgevender en subtieler. Ze leren je door middel van verwrongen ideeën dat je niet in staat of waardig bent om vrij te leven. Autoriteiten leren dat andere mensen je leven beter kunnen beheren dan jij.

Met een harteloze minachting voor jouw waarde, wordt je bevolen je te gedragen volgens de ideeën van iemand anders. De hoogte van het gevaar blijkt uit de mate waarin deze commando’s in het algemeen als goed worden aanvaard.

Vernietiging van vrijheid

Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Eenvoudiger kan het niet worden gezegd. Overal waar je kijkt, vind je de verduistering van het kwaad. Er zijn talloze ideeën die worden onderwezen over de aard van het kwaad. Elk vals idee is door het kwaad gecreëerd om de waarheid voor jou te verbergen.

Het kwaad is geen duisternis en het is geen angstaanjagende onbekende. Het kwaad is niet één of andere mystieke psychologie van de mens, en het is ook niet inherent aan onze natuur. Het is niet bovennatuurlijk, en het bestaat zeker.

Zoals met alle principes, is de definitie van het kwaad eenvoudig. Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Als je vrij bent, kun je glorie, vrede, voorspoed en vreugde in de wereld bouwen. Om je heen vind je al deze dingen. Mannen en vrouwen zoals jij hebben deze dingen gebouwd.

Het kwaad maakt slaven. Het kwaad wordt gevonden in woorden als geweld, dwang, belasting, diefstal, afkeuring en politiek. Merk op dat er in zulke dingen geen vreugde is. Geen enkele heeft enige waarde voor de mensheid.

Vrijheid van slavernij

Wat wij beschouwen als echte “slavernij” is inderdaad maar één vorm van slavernij. De Afrikaanse slaven in de Verenigde Staten werden gedwongen te werken en te zwoegen voor het welzijn van anderen. Hun leven werd grotendeels bepaald in het belang van de meester, maar ze hadden een aantal zeer beperkte vrijheden. Sommigen waren in staat om verschillende tradities te creëren en families te onderhouden. Ze deden hun best om vreugde in hun leven op te bouwen, ondanks de tirannie die op hen werd uitgeoefend.

Omdat ze de controle hadden over delen van hun leven, waren ze dan vrij? Hoeveel vrijheid verdient een mens? Hoeveel vrijheid kan er vernietigd worden voordat we erkennen dat het slecht is?

Slavernij is geen concept van totaliteit. Slavernij bestaat overal waar de vrijheid van de mens wordt vernietigd. Diefstal en pesten zijn slavernij. In de geschiedenis hebben mensen met alle mogelijke afkomsten levenslange slavernij meegemaakt. De ultieme slavernij is moord. Slavernij weerhoudt mensen ervan om keuzes te maken voor hun eigen leven.

Alles wat je geest, je bewegingen en je spraak beperkt, is slecht. Slavernij wordt gevonden in zowel de gedeeltelijke als volledige vernietiging van vrijheid.

Het doel van het kwaad

Het kwaad dwingt je om je te gedragen op manieren die jou of degenen van wie je houdt niet ten goede komen. Regels en gezag oefenen overweldigende kracht uit in naam van fatsoen en algemeen belang. Ze vernietigen de vrijheid en brengen mensenlevens onder controle van anderen.

Je fysieke lichaam stelt je in staat principes uit te oefenen over elk aspect van de werkelijkheid. Hiermee heb je de tools die nodig zijn om te communiceren met de fysieke wereld. Lichamelijkheid stelt je enorm in staat; het is een geschenk van pure vrijheid.

Mensen gehoorzamen autoriteit wanneer ze worden onderworpen aan geweld. Geweld bedreigt je fysieke lichaam. Het bedreigt je interactie met de fysieke wereld. Mensen die het slachtoffer zijn van geweld worden gedwongen te gehoorzamen omdat ze de vrijheid die hun lichaam hen biedt, willen beschermen. Pijn en verminking beperken je vermogen om met je wereld om te gaan. De dood vernietigt je vrijheid volledig.

De leugen van tirannie is dat je de vrijheid van leven behoudt door autorieit te gehoorzamen. De keuzes die het je biedt zijn een leven van gehoorzaamheid of de dood. Het kwaad is de meester van bedrog. Het doel van het kwaad is niet geweld, maar gehoorzaamheid.

Het doel van geweld is gehoorzaamheid af te dwingen. Zijn ontwerp is de vernietiging van vrijheid. Of je je nu onderwerpt aan autoriteit en gehoorzaamt, of je er fysiek door laat vernietigen, je bent je vrijheid kwijt. De enige manier om vrijheid te behouden, is door te allen tijde en koste wat kost te strijden tegen tirannie.

Tarot & Kabbalah in de sefirot (boom des levens) – deel 2

Kabbalah is de eeuwenoude traditie van de studie naar de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de wereld om hem heen.

De Tarot wordt bewust als kwakzalverij neergezet, en nooit in combinatie met de boom van de Kabbalah genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord na 12 jaar ‘hoger onderwijs’.

Toch, sinds enige tijd geleden, is tot mij gekomen dat machthebbers achter multinationals en overheden steevast geloven in de rituelen en doctrines van o.a. Aleister Crowley, Helena Blavatsky en vele andere alchemisten. Deze zogenoemde alchemisten benadrukken allemaal de relevantie van Tarot in combinatie met de tree of life.

De linkerkant in de sefirot (boom des levens) stellen vrouwelijke eigenschappen voor. Vrouwelijk wordt hier gedefinieerd als interne karakters of karaktereigenschappen. De rechterkant in de sefirot stellen mannelijke eigenschappen voor. Mannelijk wordt hier gedefinieerd als externe karakters of karaktereigenschappen.

In een vorig artikel heb ik de eerste 2 kaarten besproken, namelijk het rad van fortuin en de heremiet. Daarom zal ik nu vervolgen met het delen van het begrip van de andere kaarten binnen de boom van het leven. Deze staat hieronder links afgebeeld.

Tarot-boom-des-levens-sefirot-kabbalah
Tarot-kracht-moed-nummer-8-kabbalah

Kracht in Kabbalah

Kracht in Kabbalah is de eerste kaart aan de linker kant van onder en Tarot kaart nummer 8. Deze staat voor kracht en is een intern karaktereigenschap. Daarom valt deze in te delen als een vrouwelijk karakter. Ook staat het voor moed. Dit is de eerste vrouwelijke kaart.

 • Zij houdt de mond van een leeuw niet vast met kracht, maar houdt haar handen er slechts op. Ze is haar innerlijke angsten aan het overwinnen. Het staat voor geweldloosheid en een hele sterke innerlijke wil.
 • Ze is bekroond met een oneindig teken, wat interne verlichting betekent. Ook staat het voor evenwicht en balans. Door deze innerlijke rust ontwapent zij haar ‘tegenstander’.
 • Rode rozen op witte kleding staat symbool voor de onzelfzuchtigheid van haar verlangen om de leeuw te temmen. Dit verlangen komt voort uit liefde voor de leeuw.
 • De groene omgeving en blauwe bergen op de achtergrond staan voor de natuur. Door de innerlijke balans is zij onkwetsbaar en sterker dan haar instincten, waardoor zij de connectie met de natuur waardevol omarmt.

De zegewagen in Kabbalah

de-zegewagen-nummer-7-kabbalah-tarot

De eerste kaart aan de rechterkant is kaart nummer 7. De zegewagen. Het is de eerste mannelijke karaktereigenschap. Dit betekent dat het een eigenschap representeert die daadwerkelijk in fysieke manifestatie te observeren is. De zegewagen is volharding of doorzettingsvermogen. Hele sterke uitoefening van wilskracht. In het hinduïsme correspondeert de zegewagen met het solar plexus chakra, de onderbuik.

 • Hij houdt een stok vast. Die staat voor vuur en actie. Handhaving van de heerschappij van de keizer. Deze heerschappij is op de achtergrond te zien met verschillende torens en gebouwen.
 • Hij is bekroond met een 8-puntige ster, wat externe verlichting betekent.
 • Het vierkant op zijn borst staat voor de fysieke wereld, waar hij de leiding over neemt.
 • Onder hem staat een gevleugelde cirkel. Dit is een referentie naar het gevleugelde bewustzijn of de Logos. Een symbool voor de hogere ontwikkelingsfases.
 • De rode tol op het schild staat voor de scheppende eenheid. Door overwinning op jezelf, in strijd met jezelf.
 • De witte sphinx staat voor heilige mannelijke. De zwarte sphinx staat voor heilige vrouwelijke. De één het geestelijke, de ander het fysieke, volgens het yin-yang principe.

De geliefden kaart

de-geliefde-nummer-6-tarot-kabbalah

De volgende kaart van de Tarot in de Kabbalah is de geliefden nummer 6. De geliefden heeft een paradoxaal karakater. Want deze is zowel in evenwicht als in dualisme. 1 x 2 x 3 = 6 en 1 + 2 + 3 = 6. Getal 6 staat voor de schepping van de fysieke wereld. Correspondeert met het hart chakra. De geliefden staat ook voor schoonheid. Het staat voor de samensmelting van gedachten, woorden en acties.

 • Engel michael representeert hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn komt in gang vanuit authentieke ‘care’ en authentieke ‘wilskracht’. Die brengt het mannelijke Adam en het vrouwelijke Eva bij elkaar.
 • De boom bij Eva staat voor de boom van goed en kwaad.
 • De boom bij Adam staat voor de boom des levens. Met daarin 12 bladeren die staan voor de 12 zodiacs ofwel dierlijke instincten.
 • Slang staat voor de eeuwige krachten in de natuur. Ook staat het symbool voor begeerte en wijsheid. Begeerte in strijd met de natuurwet of wijsheid in akkoord met de natuurwet.
 • De appel staat voor de kennis tussen objectief goed en objectief fout.
 • Berg in het midden staat voor organische uitdagingen van het leven.

De Hierophant betekenis

hierophant-kabbalah-tarot-uitleg

In Kabbalah is de hierophant de volgende Tarot kaart in de boom des levens aan de linkerkant, de vrouwelijke of interne karakters-tak van de sefirot.

Het is Tarot kaart nummer 5 en staat voor het belichamen van spiritualiteit om andere te beïnvloeden naar spiritualiteit.

 • Twee zuilen op de achtergrond staan voor het heilig mannelijke en heilig vrouwelijke.
 • Kroon met een hebreeuwse letter vau, verbinding tussen de uiterlijke en innerlijke wereld.
 • De lange linten langs het hoofd staat voor luisteren naar je innerlijk, naar anderen en naar je omgeving.
 • De twee vingers omhoog noemt men de hand van de overwinning. De wijsvinger staat voor expansie en de middelvinger staat voor wet.
 • Witte voeten met een kruis erop staan voor de overdracht van spirituele orde (spirituele wetten) naar de mens.
 • De sleutels in een kruis staan voor de sleutels tot begrip en vrijheid.
 • De staf staat voor meester en herder (alledaagse man), waar de Hierophant verbinding tussen maakt.
 • De mannen in de hoeken staan voor erkenning van geestelijke autoriteit, Het zijn 2 mannen omdat erkenning van externe autoriteit een dualistisch gevolg heeft. De man met rode rozen zoekt kennis vanuit begeerte. De man met witte rozen zoekt kennis vanuit spirituele ontwaking.

De keizer in Tarot

De-keizer-in-tarot-betekenis-kabbalah

De keizer is kaart nummer 4 in het Tarot deck en komt aan de mannelijke of externe tak van de boom des levens. Deze kaart staat symbool voor autoriteit over de fysieke werkelijkheid. Het staat voor leiderschap over de fysieke materie. Het is een mannelijk karakter en dat houdt in dat de invloed op andere daadwerkelijk manifesteert.

 • Het apparaat in zijn rechterhand heet een Ankh. De ankh is het mannelijke kruis en vrouwelijke cirkel gecombineerd. Het staat voor macht over het leven.
 • In zijn linkerhand heeft hij de gouden appel vast. De gouden appel staat voor heerschappij over de aarde.
 • Paarse mantel staat voor hoge status, want het representeert wijsheid.
 • De zetel in de vorm van een kubus staat voor het aardse, het materiele. Daarvan is de keizer de aanstichter, en wordt aangevangen in de zodiacs met de ram. Je ziet daarom ook 4 ram-koppen op zijn troon.
 • De achtergrond is oranje, dat correspondeert met verlangen chakra. Het staat voor trots en vitaliteit.
nl_NLDutch