Het principe van absoluut juist en waarom slechte mensen niet bestaan

Slechte mensen bestaan niet. Er zijn alleen mensen die een grote fout maken.

Het eerste slachtoffer van deze grote fout is dezelfde persoon die de fout maakt.

Van alle vermogens waarover de mens beschikt, is de vaardigheid om zijn leven te baseren op het principe van absoluut juist het vermogen dat aan de rest ten grondslag ligt. Absoluut juist zal uiteindelijk zegevieren als de eeuwige basis van macht en invloed.

juist of onjuist iconen

Wat is het principe van absoluut juist?

Doe altijd het juiste. De juiste actie leidt tot de juiste resultaten. Verkeerd handelen leidt tot verkeerde resultaten. Het principe van absoluut juist stelt dat een juiste actie niet kan leiden tot een verkeerd resultaat. Daarentegen kan verkeerd handelen niet leiden tot juiste resultaten.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen of doen wat verkeerd is.

Wat juist is, kan niet ondoelmatig of verkeerd zijn. Het principe van absoluut juist is gebaseerd op een natuurlijke gedragswet die ik ontdekte tijdens het uitwerken van mijn morele kompas.

Recht kan nooit de juiste plicht tegenspreken. Ze zijn allemaal per definitie identiek.

Het principe van absoluut juist bestaat uit twee onderdelen:

 1. Herkennen, erkennen en doen wat juist is.
 2. Herkennen, erkennen en weigeren te doen wat verkeerd is.

Voor het herkennen van het juiste is voorwaardelijke kennis nodig.

Als je hier nu voor het eerst in aanraking mee komt, hier een korte samenvatting van de natuurwet.

In dit artikel zal deze kennis namelijk als fundament dienen voor een dieper en beter begrip van het principe van absoluut juist. Door middel van dieper begrip van absoluut juist, kan je er een praktische toepassing ervan vormen.

Denk, zeg en doe altijd het juiste

Denk, zeg en doe altijd het juiste. Het juiste om te doen is logisch, moreel en opportuun.

 1. Logisch komt van ‘logos’, (Grieks: “woord”, “reden” of “plan”) meervoud logoi, in de oud-Griekse filosofie en vroegchristelijke theologie. Logoi is de ‘goddelijke’ rede die impliciet in de kosmos aanwezig is, haar ordent en vorm en betekenis geeft.
 2. Het onderscheid tussen objectief morele handelingen en objectief immorele handelingen is behandeld in het artikel over objectieve moraliteit.
 3. Tenslotte heeft opportuun heeft een etymologie uit het Latijn, en stamt uit de woorden ‘ob’ (naar) en ‘portus’ (haven). Daarmee wordt het Latijnse woord ‘opportunus’ gevormd. De definitie van opportuun (opportunus) is: – goed gelegen– bruikbaar– op het geschikte ogenblik komen– van pas. Andere Nederlandse omschrijvingen van hetgeen op gedoeld wordt met opportuun zijn: bruikbaar, geschikt, doelmatig, gemakkelijk, gepast, passend, betamelijk, toepasselijk, behoorlijk, fatsoenlijk, keurig, voegzaam, welvoeglijk.

Goed kan niet fout zijn

Goed kan niet fout zijn. Fout kan niet goed zijn. Juiste actie kan niet leiden tot verkeerde resultaten. Verkeerd handelen kan niet leiden tot juiste resultaten. Verkeerd handelen moet leiden tot verkeerde resultaten. De juiste actie moet leiden tot de juiste resultaten. Daarom is iedereen het aan zichzelf verplicht om te denken, te zeggen en te doen wat juist is. En te weigeren te denken, zeggen of doen wat verkeerd is. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Vele vormen van stelen zijn naar menselijke wetten illegaal. Desalniettemin zijn er ook manieren om legaal te stelen binnen de mazen van de zogenaamde ‘wet’. Toch gaat het principe tegen stelen verder dan die wetten.

Als je die kennis ver genoeg najaagt, ontdekt iemand dat hij bijna elke situatie kan betreden, hoe ingewikkeld ook, en snel orde kan scheppen. Hij kan het doen zonder planning vooraf en bijna zonder moeite. Hij ontdekt dat het vaak gemakkelijker is om het te doen dan ervan af te zien. Dat is een opwindend stukje kennis – misschien wel het meest opwindende dat een persoon kan bezitten.

Oneerlijkheid is een vorm van stelen

Oneerlijkheid is het plegen van diefstal op de waarheid. Toevlucht nemen tot een leugen toont alleen een gebrek aan de vaardigheid in het omgaan met menselijke relaties. De persoon die achtennegentig procent eerlijk is, is nog steeds twee procent oneerlijk, en dat is genoeg om zijn hele leven op het spel te zetten.

Oneerlijkheid is wijdverbreid, leidt tot verkeerde actie en frustreert actie van absoluut juist. Bovendien vernietigt oneerlijkheid de effectiviteit van het menselijk intellect, waardoor mensen blind worden voor de oorzaken van individuele en collectieve kwalen. Oneerlijkheid de fundamentele bedreiging voor het welzijn en de manier van leven van de samenleving.

Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt om dit recht te zetten.

Oneerlijkheid is altijd een voorwendsel dat de dingen anders zijn dan ze zijn, en dat is precies de reden waarom oneerlijkheid de persoon die het als een denkmiddel gebruikt, in de war brengt.

Het proces van het ontwikkelen van oneerlijkheid bestaat uit slechts twee dingen:

 1. Het vermogen om andere mensen voor de gek te houden.
 2. Het vermogen om zichzelf voor de gek te houden.

Oneerlijkheid verslechtert van nature de intelligentie van een mens

Een mens moet leren dat oneerlijkheid van nature zijn intelligentie verslechtert.

De basis van intellectuele oneerlijkheid is de leugen.

Intelligentie en intellectualiteit zijn twee compleet verschillende begrippen. De meeste intellectuele mensen hebben voor nog geen twee stuivers verstand. Een intellectueel is een persoon die veel uit zijn hoofd heeft geleerd.

Ik ben ook zo’n intellectueel iemand geweest, en op sommige momenten ben ik nog steeds die persoon. Door alle kennis ziet een intellectueel door de vele bomen het bos niet meer. Daardoor is een intellectueel snel vatbaar voor emotionele manipulatie, en kan een intellectueel mentaal extreem in de knoop raken over problemen met vaak een kinderlijk simpele oplossing.

Het is duidelijk dat gewoonte een middel is waarmee oneerlijkheid van de ene generatie op de volgende wordt overgedragen, doorgegeven in de vorm van gedrag en conversatie.

Regels en wetten zijn slechts een uitdrukking van feilbare geesten die proberen moreel recht om te zetten in praktische vormen. Natuurlijke regels en wetten zijn fundamenteel en universeel. Een persoon zou onder de door de mens gemaakte versie moeten kijken voor het echte werk.

Sociale druk

Het bestaan van een pressiegroep die sociale invloed verzoekt uit te oefenen in het maatschappelijk debat is bijna prima facie bewijs van één doel: sociale druk in de plaats stellen van logica. Onpersoonlijke feiten spreken voor zich. De groep die via eerlijke procedures voor het algemeen belang werkt, is geen pressiegroep en hoeft niet strijdbaar te zijn.

In plaats van sociale druk uitoefenen zou intelligent en juist handelen tot een bevredigend resultaat leiden. Het is goed om deze te onthouden wanneer de verleiding om te vechten zich voordoet.

Het is verkeerd om impliciet of door daad een verkeerde indruk te wekken, door fundamentele waarheid te verdoezelen, door essentiële informatie niet te verstrekken, door hypocrisie, schijn, onoprechtheid of schijnvertoning.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Nalatigheid en onverantwoordelijkheid kunnen worden omschreven als onbedoelde oneerlijkheid. Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid van oneerlijkheid in meningsuiting toe.

Eerlijkheid is gelijk hebben in plaats van ongelijk hebben in wat iemand denkt, zegt en doet. Oneerlijkheid is het gebruik van verkeerde gedachten, woorden en methoden om persoonlijke motieven te bevorderen. Bovendien is eerlijkheid de essentiële sleutel tot elke andere deugd. Een eerlijk persoon leert de juiste technieken en beheerst de relevante principes op elk gebied waar hij belangrijke beslissingen neemt.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig

Het is waar dat een persoon pas de volledige voordelen van het principe van absoluut juist verkrijgt als hij de hele weg heeft afgelegd. Echter is het ook waar dat het corrigeren van duidelijke misstanden de manier waarop zijn leven zich ontvouwt aanzienlijk verbetert.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig.

Mensen moeten leren dat alleen eerlijke, juiste acties tot onkwetsbaarheid kunnen leiden. Dan ontdekken ze dat plicht en verlangen werkelijk identiek zijn, dat plichtsbetrachting het gewenste geluk en welzijn brengt, en dat echte vrijheid voortkomt uit denken, zeggen en doen wat juist is.

Georganiseerde oneerlijkheid wordt ontwikkeld en in stand gehouden door een netwerk van wederzijdse gunsten, door omkoping en corruptie van ambtenaren, maar vooral door de steun en medewerking van oneerlijke mensen.

Ieder mens heeft één echte norm, en die norm is absoluut juist.

Absoluut juist is wat werkt zonder enige vorm van nadelen, het moedigt andere mensen aan om aan de kant van het juiste te gaan staan, en het dient de belangen van iedereen die er bij betrokken is.

Het juiste om te doen is altijd logisch, moreel en het meest geschikt om te doen.

Omdat mensen proberen gelijk te hebben, redeneren vanuit dezelfde referentiepunten, is conflict niet mogelijk totdat het verkeerde op de een of andere manier wordt geïntroduceerd.

Een onopzettelijke of ingebeelde fout kan evenveel schade aanrichten als een opzettelijke fout, want elke fout is fout.

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is. Als een tegenstander kan worden verslagen, is er geen noodzaak om te vechten. Als hij niet verslagen kan worden, is vechten dwaas. Een geschil begint wanneer een persoon, misschien meer dan één, ongelijk heeft. Het wordt alleen gecorrigeerd als degenen die ongelijk hebben gelijk krijgen. Als het juiste antwoord is gevonden, past het bij alle betrokkenen. De persoon die een fout maakt, heeft meer hulp nodig dan de gedupeerde.

Een juiste actie wordt niet bereikt door verzoening, compromis of concessie. Het wordt bereikt door de feiten bloot te leggen en ze te laten heersen.

Absoluut juist kan altijd worden verdedigd, nauwelijks bekritiseerd, zelden terzijde geschoven. Daarentegen maakt het alternatief je kwetsbaar, ondermijnt de kracht van je positie, nodigt anderen uit om je neer te halen en verschaft het principe van absoluut juist de instrumenten om dit te doen. De gemiddelde mens weet niet dat keuzevrijheid bestaat uit het gewetensvol kunnen denken, zeggen en doen wat juist is. Elke vraag heeft vele mogelijke verkeerde antwoorden en slechts één antwoord dat is.

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen. Elk goed antwoord wordt bepaald door een juiste vraag, en elke juiste vraag wordt bepaald door de juiste interpretatie van een probleem.

De persoon die ervoor kiest gelijk te hebben, is vrij, en elke andere zogenaamde vrijheid is in feite een vorm van onvermoede slavernij. Misschien vervult bewustzijn zijn hoogste functie met betrekking tot beslissingen, en tot een juiste beslissing komen is misschien wel het beste voorbeeld van een vrije wil aan het werk. Bewustzijn is een bewijs van vrije wil en bewijs van de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Als het leven een reeks keuzes is in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, dan heeft ieder mens een volmaakt levenspad dat zich voor zich uitstrekt. Als hij de kans krijgt, plant zijn leven zichzelf. De natuur is een betere planner dan een mens. Beslissingen worden vooraf bepaald door relevante feiten. Verkeerde beslissingen zijn gebaseerd op valse premissen of op oneerlijke persoonlijke motieven. Een moeilijk probleem is alleen moeilijk als iemand er niet gemakkelijk mee om kan gaan. Als hij blijft proberen het probleem te begrijpen, wordt het gemakkelijk.

De manier om gelijk te hebben, is door de juiste feiten te verzamelen en te interpreteren. Elk probleem moet worden teruggebracht tot de eenvoudigste mate van begrijpelijkheid. Een genie is een persoon die weet hoe hij gelijk moet hebben. Dat maakt al zijn beslissingen goed. Een persoon hoeft niet perfect te zijn om het effect van perfectie te krijgen. De persoon die regelmatig in de problemen komt, is iemand die niet probeert te doen wat juist is.

Oneerlijkheid komt niemand ten goede

Oneerlijkheid komt niemand ten goede. In het beste geval is het een truc om iets van schijnbare waarde te krijgen in ruil voor iets wat onbetaalbaar is. Oneerlijke denkers hebben moeite om juiste gedachten van verkeerde gedachten te onderscheiden; bijgevolg hebben ze geen gemakkelijke methode om problemen op te lossen. Tenzij ze veranderen, zijn ze voorbestemd om hun dagen in verwarring door te brengen zonder de oorzaak te begrijpen.

Steevast is de boosdoener 1 van zijn slachtoffers. Hoe succesvol hij ook lijkt te zijn, de verkeerde denker is een slaaf van zijn verkeerdheid. De manier om verkeerde beslissingen te vermijden, is door de intentie om gelijk te hebben over te nemen, en de manier om dat te doen is door eerlijk te zijn. De volledig eerlijke persoon is emotioneel veilig.

Zijn intentie om te denken, zeggen en doen wat juist is, maakt hem onkwetsbaar voor andermans problemen, en hij veroorzaakt geen problemen voor zichzelf. Terwijl de gemiddelde persoon alert is op elke kans om iets voor niets te krijgen, zorgt die alertheid ervoor dat hij mentaal beperkt wordt.

De gewoonlijk oneerlijke persoon baseert veel van zijn denken op valse premissen, en in zoverre zijn zijn conclusies verkeerd.

Bovenal is de oneerlijke persoon een bedreiging voor zichzelf, omdat zijn voortdurende oneerlijke denken zijn denken gescheiden houdt van de werkelijkheid.

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken. Het mag waar zijn dat eerlijkheid op zich geen garantie voor succes is, maar eerlijkheid maakt iemands creatieve vermogen vrij en geeft het een goede richting.

De persoon die zichzelf verlost van oneerlijkheid en verkeerd denken, maakt zich daardoor los van het gebruik van hogere entiteiten. De persoon die zichzelf niet schaart aan het principe van absoluut juist, werkt in die mate tegen zichzelf.

Oneerlijkheid in gesprekken komt zo vaak voor dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd, veelal niet opgemerkt. De fundamentele verleiding tot oneerlijkheid is de wens van de gemiddelde persoon om zichzelf, zijn interesses en ambities te bevoordelen in alles wat hij denkt, zegt en doet.

Er is maar één manier om realistisch te zijn: handel in termen van absolute eerlijkheid en absoluut juist. Ik heb de regel niet gemaakt, ik kan hem niet veranderen en niemand anders kan dat omdat de regel in de natuur bestaat. Eerlijkheid ontwikkelt automatisch vermogens in de gemiddelde persoon waarvan hij het bestaan niet wist.

Eerlijkheid is onbetaalbaar

Een persoon moet leren dat vrijwel alle problemen door de persoon zelf kunnen worden voorkomen. Misschien is niemand gevaarlijker oneerlijk dan de persoon die puur op zichzelf uit is. Hij uit zijn egoïstische neigingen en neigingen totdat hij wordt tegengehouden door gebrek aan gelegenheid, door geweld of totdat hij dwingender wordt tegengehouden door verlichting.

Het wordt duidelijk dat de persoon die geneigd is tot oneerlijkheid degene is die egoïstische verlangens boven de bedoeling stelt om gelijk te hebben in wat hij denkt, zegt of doet. Steevast ontdekt hij dat het juiste werkt en tegelijkertijd aan de behoefte van elke situatie voldoet. Geen enkel eerlijk persoon zou bereid zijn om zijn integriteit op te offeren als hij begrijpt hoe dit hem van zijn natuurlijke geboorterecht afhoudt.

Een klein deel van de mensen die eerlijke technieken gebruiken, kan een groot deel verslaan die dat niet doet. Als iemand ziet dat hij oneerlijk is, dat zijn oneerlijkheid zichtbaar is voor anderen, en dat zijn oneerlijkheid hem meer kost dan hij eruit haalt, verandert hij. Volledige eerlijkheid maakt het individu onkwetsbaar, doet zijn leven voor hem opengaan, confronteert hem met oneindige kansen en constructieve plannen en bekroont zijn inspanningen terecht met succes.

Denk, zeg en doe wat juist is

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Wanneer mensen zich realiseren dat groepsoneerlijkheid nationale en internationale problemen veroorzaakt, kunnen die problemen worden gecorrigeerd.

Iedereen die doet waarvan hij weet dat het goed is en weigert te doen waarvan hij weet dat het verkeerd is, verzekert een veilige toekomst. Wat nodig is, is een meerderheid van mensen die gewoonlijk onderscheid maken tussen juist en verkeerd en hun geweten gebruiken om in de richting van het juiste te gaan.

Feit is dat vrede, constructief handelen en welvaart zich ontwikkelen als resultaat van denken, zeggen en doen wat juist is. Begin met het nemen van de juiste actie en angst vermindert. Blijf in de goede richting bewegen en de angst lost op. De manier om angst te overwinnen is om elke situatie in volledige eerlijkheid aan te pakken.

Een leven dat wordt geleefd in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, zal een leven van voldoening en prestatie zijn. De persoon die zo’n leven leidt, komt iedereen op aarde ten goede. Hij zal het nageslacht ten goede komen. Voordat hij iemand anders ten goede komt, profiteert hij van zichzelf, omdat hij een dynamische formule heeft voor succesvolle prestaties.

De emotionele onwerkelijkheid van het leven

Het is het waard om te erkennen dat wat er mis is in het leven gebaseerd is op emotionele onwerkelijkheid en tijdelijk is. Wat juist is in het leven, maakt deel uit van de realiteit die altijd standhoudt, en stelt het principe vast dat absoluut juist macht is.

Een constructieve spanning is een emotionele kracht die gebruikt moet worden voor constructieve actie. Het kan worden beschouwd als een onbevredigde drang naar een goed resultaat. Uiteindelijk zal ontdekt worden dat constructieve spanningen het gevolg zijn van eerlijkheid en negatieve spanningen het gevolg zijn van oneerlijkheid.

Op dit moment zijn religies gefragmenteerd over definities van goed en fout gedrag gebaseerd op dogma’s en doctrines die werden afgekondigd door mensen die redeneerden vanuit goed en slecht. Politieke partijen zijn door dezelfde gebrekkige benadering gefragmenteerd.

Vanwege de veranderende sociale waarden die deel uitmaken van het moreel relatief systeem lijken mensen vaak onbetrouwbaar, met twee gezichten en stiekem. De fout is niet in de mensen zelf. De fout zit in het systeem van de redenering die ze gebruiken. Wanneer ze zouden redeneren vanuit absoluut juist lijken ze rationeel, betrouwbaar en ongecompliceerd. Die sociale waarden worden weergegeven door absoluut juist systeem denkers omdat zij de waarden zijn die inherent deel uitmaken van dat systeem. Met één onbuigzame standaard: denken, zeggen en doen wat logisch, moreel en opportuun is.

Corona: een dark occulte blik op corona pandemie, hoe & waarom.

Disclaimer bij dit artikel

De perceptie over de corona pandemie, voornamelijk uit de ‘wakkere’ wereld of ‘het verzet’, mist een redeneringsfundament gebaseerd op principes en waarheid. De focus ligt namelijk vrijwel altijd nog steeds op de gevolgen. En de aandacht dikwijls gericht naar de effecten. Met als gevolg dat het aan het licht brengen van mogelijke effecten en schadelijke gevolgen als mentale masturbatie opereert. Als men de samenleving observeert, is moedwillige onverschilligheid met lange-termijn mensonterende gevolgen snel waarneembaar. Dit vertelt mij dat de interne wereld een chaos is. Waarvan de externe wereld een weerspiegeling is. Kortom, een grote clownshow dus.

De nadruk zou moeten liggen op het delen van kennis, gebaseerd op principes en eeuwige waarheid. De pandemie heeft een significante onderliggende ‘missing link’ van de waarheid, die ieder mens kan ontdekken of in zichzelf kan herinneren. Ontdekkers zijn van alle tijden en occulte kennis openbaren is de sleutel.

99,9 procent, wat overigens het daadwerkelijke satanische getal is, van ‘wakkere’ individuen begeven zich in een staat van moedwilllige onwetendheid en/of onverschilligheid. Het onthullen en het blootstellen van (occulte) kennis is dé belangrijkste taak voor enige (effectieve) vorm van evolutie in menselijk bewustzijn.

Harde rode pil

Als jij dit nog niet volgt, dan ben je niet ‘wakker’ naar mijn mening. Ga naar binnen, adviseer ik je. Ik vraag je om naar binnen te gaan. Te kijken naar emotionele gebeurtenissen in je leven waar deze blokkades voor je een grondslag hebben.

Is het wantrouw of zelf-‘ver‘-trouwen? ‘Ver’trouw jij jezelf?

Stel jezelf de vraag: ‘wat zou ik doen met occulte kennis?’

Is het haat (klinkt als: da’at) of ‘af‘-gunst? Haat jij aspecten van jezelf? Aspecten in een ander? Haat jij? Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou ik worden met occulte kennis?’

Is het t’wijf‘-el of ‘ver’-‘denking’? Ben jij in twijfel met jezelf? Verdenking van jezelf? ‘Ver‘-denk jij een ander? Vraag af: ‘Wie zou ik zijn met occulte kennis?’

Of is het gewoon dat je psychologisch nog een kind bent, niet opgewassen tegen de illusie van machteloosheid die je over jezelf of de perceptie van jezelf gecreeërd hebt?

Jij bent het antwoord. Jij hebt die keuze. Alleen jij.

Wil jij kennis moedwillig (klinkt als: moet-wil-ik) afwijzen die de progressie van menselijk bewustzijn in handen heeft? Op grond waarvan denk jij dat morele recht te hebben? Dat heb jij niet. Jij bent nog een kind.

De apocalypse is al eeuwen voor jouw geboorte aan de gang. Jij hebt dit leven uitgekozen. Een leven in een tijd waarin een over-‘vloedvan kennis binnen handbereik is.

Onkunde is in een tijd van informatie een leugen. Een illusie van denken.

Apocalypse heeft een etymologie uit de klassieke talen: Latijn en oud Grieks. ‘Apokalypsum’ betekent: onthulling, blootstelling en ontmaskering.

Welke ontmaskering? Ontmaskering van kennis. Kennis over bewustzijn en kennis over jou. En over mij. Over de ‘zelf’. Kennis over de macht.

Dan nu het artikel!

Middels dit artikel draag ik graag bij aan de kennis van de mens door mechanismes achter de pandemie toe te lichten aan de hand van de kabbalah. En specifiek de esoterische ‘tree of knowledge‘ of in het nederlands ‘boom der kennis’.

Vrijheid in lichaam, geest en ziel is inherent vanuit creatie het absolute recht van ieder mens. Desalniettemin weerhoudt gebrek aan kennis de mens ervan om van dit recht de vruchten te plukken. Kennis is altijd neutraal en kan dus niet ‘slecht’ zijn. Maar kennis kan daarentegen ook niet ‘goed’ zijn. Kennis aan het licht brengen kan alleen door het duister, opererend vanuit de schaduw, bloot te stellen aan licht.

Rituele magie en de wetenschap van entiteiten oproepen

Rituele magie is de oude kunst van het oproepen en beheersen van entiteiten door een wetenschappelijke toepassing van bepaalde formules. Dit zijn rituelen die middels spraak en symbolisme onzichtbare bewoners van de elementen en de kosmos oproepen. Het element waaruit de wezens zich manifesteren wordt volgens de occulte tradities ‘ether’ genoemd.

Dit is kennis die al eeuwen onderwezen wordt in esoterische scholen zoals in oud Egypte, Sumer, Babylon, Judea, Griekenland en Rome. Een valse of perverse leer, zonder respect voor traditie binnen menselijke gedragsethiek, heet tovenarij of zwarte magie.

In het oude Egypte was magie een generiek begrip. Het volk langs de rivier de Nijl en gebieden omstreken waren zich bewust van de invloed en het bestaan van magie.

Manly P. Hall en de mysteries of all ages

Manly P. Hall, die een student van de occult was, spreekt over zwarte magiërs (sorcerers) van Atlantis. Hij schrijft dat deze magiërs bepaalde morele grenzen overschreden hadden in het praktiseren van zwarte magie. Hall schreef dat onder andere in zijn boek: The secret teachings of all ages.

Zwarte magie bepaalde de religie van de overheid van Atlantis. Dit bracht de intellectuele en spirituele ontwikkeling van het individu tot stilstand. Door volledige acceptatie te eisen van het dogma, oftewel de religie van de staat, zoals geformuleerd door de klasse van hogere priesters.

In samenspraak met wilsmatige acceptatie van deze externe controle door een groot aantal van laffe en immorele individuen van die samenleving. Met als gevolg de complete verdwijning van een hoog technologisch ontwikkelde samenleving. Een politiek matriarchisch gestructureerde samenleving onder de aardschors verdwenen in mysterie.

Het speelveld is anno 2021 weliswaar anders, maar de wijze waarop deze ‘black magick’ opereert is al die tijd onveranderd gebleven. Echter is kennis over de occult voorwaardelijk om het speelveld te kunnen veranderen, te transformeren of in enige mate te beïnvloeden.

De Qliphoth, de boom des levens in de tijdgeest

De dark occulte versie van de ‘boom des levens’, Sefirot, staat bekend als de Qliphoth.

De boom bestaat uit cirkels en representeren elk een ‘staat van zijn’ van het proces van bewustzijn van ‘de mens’. ‘De mens’ is een wezen met potentie tot intelligentie. Echter is het proces naar intelligentie te programmeren. De menselijke natuur is dat mensen te programmeren zijn. De volgende archetypes leggen de bewustzijn van ‘de zelf’ compleet uit. En leggen de blauwdrukken van het mechanisme van ‘het individu’ in de tijdgeest vast.

 1. ‘De twee strijdende krachten’ is een entiteit eeuwig in dualiteit. In traditionele Tarot en Sefirot is de Magiër dit archetype.
 2. ‘Degene die hindernissen plaatsen’. In positieve zin: De Hogepriesteres.
 3. ‘De verhullende’, ‘de samenzweerder’ of ‘degenen die de onthulling in twijfel trekken’. In positieve zin: De Keizerin.
 4. ‘De gewelddadigen’. Betekent in positieve zin: De Keizer.
 5. ‘Degene die branden’. In positieve zin: branden met vuur van kennis. In Tarot is dit: De Priester.
 6. De betwisters. ‘Zij die het in twijfel trekken’. In positieve zin: De Geliefden.
 7. ‘De raven van verspreiders’. In positieve zin: De Zegenwagen.
 8. ‘Het vergif van god’. In positieve zin: Kracht.
 9. ‘De immorelen’. De obscenen. In positieve zin: De Heremiet.
 10. Lillith. Lillith is de koningin van het duister. In positieve zin: Het rad van fortuin.

De sinistere of kabbalistische interpretatie van deze ‘boom der kennis’ is dat het de zielen bevat van gewetensloze mensen. Daarom wordt de Qliphoth in de eeuwenoude hebreeuwse traditie de boom des doods genoemd.

Interpretatie Qliphoth

De interpretatie die ik zou geven aan de Qliphoth is dat het heel specifiek alters of archetypes weergeeft in dystopia. Aspecten van persoonlijkheden voor coping met trauma’s, snel veranderende sociale omstandigheden en chaos.

Daar zou ik stellen dat het gevolg van inherent en persoonsgebonden gedragsmechanismes collectief te voorspellen is. Dit bewerkstelligt men middels 2 stappen.

 1. Door de beschikbare informatie en kennis te controleren die individuen tot zich nemen.
 2. Door de perceptie en het gedrag van individuen op sociale omstandigheden te vormen.

De Qliphoth is niet noodzakelijk het tegenovergestelde van de Sefirot. Eerder is het de schaduw van de Sefirot te noemen. Deze boom van kennis, over ‘de dood’, laat zien wat er kan gebeuren. In een situatie dat ‘de boom van kennis over het leven’, de Sefirot, onvolledig of beschadigd is. De gedragsconsequenties per alter/archetype (spirituele kracht die gedrag van mensen handhaaft) zal bij een laag niveau van moraliteit zorgen voor vrijheidsberoving en het ontnemen van rechten.

Nummer 66 is niet slecht

Een nummer zoals ‘666’ of ’66’ kan nooit slecht zijn. De Qliphoth heeft een nummer en dat nummer is 66. In het Hebreeuws schrijf je dat zo: ‘ו ו’. Overigens betekent 66 in deze ‘oude’ joodse taal ook ‘vv‘. Referenties waar het nummer 66 wordt genoemd:

 • ‘’The fallen angel number 66. Aleister Crowley, in Book of The Lies’’
 • ‘’Engel Nummer 66 herinnert je dat gevaar op elke hoek loert. En zorgt voor focus op familiekwesties, relaties en huishoudelijke problemen, esoterische woordenboek.”
 • US Route 66, ‘’The Mother road’’, 1 van de eerste snelwegen van Amerika”.
 • ”Westerse occult: Er zijn 66 legioenen demonen die door Baäl worden bestuurd.”
 • ‘’Execute order 66’’, Star Wars Attack of the clones.”

Nummer van corona is 66

De numerieke waarde van de letters van het woord ‘corona‘, dat internationaal wordt gehanteerd, bedraagt dikwijls 66. De berekening is als volgt.

 • C = 3.
 • O = 15.
 • R = 18.
 • O = 15.
 • N = 14.
 • A = 1.

3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66.

Bovendien bestaat het woord ‘corona’ zelf ook uit 6 letters, aldus 666.

De simpele complotdenkers en religieus geïndoctrineerden zullen hier betekenis van emotionele waarde uit halen. Deze personen zullen, objectief gesteld, waarde voor interpretatie van emotie toeschrijven aan dit numerieke feit.

Deze personen verbind ik graag door naar de kinderafdeling en adviseer ’trauma’s verwerken’ als top prioriteit op hun to-do list. Jij kan de kennis over de betekenis achter 666 vergaren, die door de dark occult gepropageerd en gecontroleert wordt.

Wat betekent 666 mark of the beast?

Het nummer 666 staat symbool voor de mens. Het is het symbool dat de ‘basale of primaire bewustzijn’ representeert. Basaal betekent animaal bewustzijn of zoogdieren/reptiel-bewustzijn. De betekenis van 666 bestaat uit de kosmische synthese over de kennis van dit bewustzijn, waarbij aantrekkingskrachten en afstotingskrachten elkaar kruisen op het punt van een mathematisch absoluut. Het is de mens zelf, als spirituele mensheid, als reflectie in de kosmos.

Een preciserende dag is een dag dat zich herhaalt en gekenmerkt wordt door samenkomende factoren, krachten en opstellingen en verhouding in de kosmische arena. Zo’n preciserende dag gebeurt elke 2160 jaren. Waaruit je, vanuit kabbalistische leer de 0 kunt wegdenken, de 0 is immer een door de mens bedacht rekenkundig hulpmiddel en wiskundig concept.

 • Een zwangere vrouw, meestal naar verwezen als een maagdelijke zwangerschap, baart in 9 maanden een kind. 9 maanden is gelijk aan 270 dagen.
 • Een kind, of nieuwgeborene onder het spectrum van de dierenriem, heeft een horoscoop of zodiac die 360 graden bedragen.
 • Omwille van de vader de zon. De zon heeft een esoterische, alchemische en astronomisch nummer van 36.

270 + 360 + 36 = 666.

Tenslotte, om de quadrivium redenatie hermetisch af te sluiten, is het menselijk genoom van belang. De occulte wetenschap beschouwt deze volgende stap als bevestiging voor de kosmische redenatie over het nummer 666.

 • Het menselijk genotype heeft 23 chromosomen paren. Chromosomen zijn genetische mogelijkheden in paren van twee. 2 delen door 3 = 0,666.

De redenering is middels 4-zijdige kwantificeringsmethode van de quadrivium hiermee volgens occulte tradities in balans.

Wat is de quadrivium methode?

De quadrivium methode is een wijze van kwantificeren van kosmische sterrenkundige observaties vanuit perceptuele menselijke realiteit op aarde. De onderliggende principes van de arithmetiek, de geometrie, het ritme van muziek en van astronomie zijn de 4 frequenties waarop de kosmos actief is.

Arithmetiek redeneert puur vanuit absolute kwanificaties, dus getallen zonder eenheid. Getallen zonder eenheid zoals bijvoorbeeld 2 delen door 3 (=0,666 ofwel genotype mens).

Geometrie redeneert vanuit kwantificaties van afstand, graden of dichtheid. Kwantificaties uit te drukken in bijvoorbeeld meters en graden, dus 360 graden (zodiac).

Muziek redeneert vanuit kwantificaties van tijd en dikwijls in noten, minuten en dagen. Uit te drukken in bijvoorbeeld 270 dagen (baring).

Tenslotte redeneert astronomie vanuit kwantificaties van relatieve posities in een absolute eenheid. Uit te drukken in eenheden zoals tijd en ruimte of lichtjaren van planetaire orde. Zoals bijvoorbeeld voor de zon dus het getal 36 (zon).

NROL 66 Get Your Kicks On 66

Bovenstaaande redenatie zijn filosofische redenaties met holistische principes die een zelfverklarende spirituele onderliggende intelligentie in creatie blootstellen.

Voor de mensen die denken dat dit een geloof of spiritueel dogma van mij is, ik verzeker je dat dit niet het geval is. Het is kennis. Kennis die absoluut wordt gehanteerd door de machten en overheden van de dark occult order.

Denk je dat intelligence agencies van machtige overheden deze kennis niet serieus nemen? Wees dan een naïef kind en geloof dat de afbeelding hiernaast niet het patch-logo is van de NRO (National Reconnaisance Office), die controle heeft over ruimteprogramma’s en satellieten rond de aarde en in de kosmos.

Minerva en de slang of de uil

Lillith is de koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld door alle demonen. Zij is de eerste vrouw van Adam. Adam was, voordat hij en Eva een bijbels koppel vormden, samen met een andere vrouw. Deze andere vrouw draagt verscheidene namen in de verschilende occulte genootschappen.

Andere namen voor deze vrouwelijke entiteit zijn:

 • Ashtaroth, Britannica, Artemis, Aphrodite, Juno, Lilith, Minerva, Columbia, Niké, Astarte, Athena, Beltis, Diana, Isis, Anahita, Inanna, Tanat en Ishtar. 

Deze synthetische vrouwelijke entiteit wordt vaak met haar spirit-animal afgebeeld. Deze spirit is de mascotte van haar. Haar mascotte dier is de slang of de uil.

De slang en de uil heersen namelijk in de nacht over hun prooien, vanuit een superieure positie van zicht. Dit ‘superieure zicht’ staat symbool voor licht of kennis. Af en toe zal alleen het mascotte dier van de Lillith in dark occulte symbolisme gebruikt worden om haar aan te duiden. Zij en haar spirituele dieren zijn volgens de tradities omhelst door vrouwelijke energie. De slang en de uil wordt als vrouwelijk beschouwd. Emoties die heersen over het duister, oftewel de onwetendheid.

Lillith, koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld. ‘verbannen’ 1e vrouw van de mensheid.
Uil (van Minerva) heerst over schedel (onwetendheid/duister) d.m.v. boeken (occulte kennis) met de kreet: ‘Wijze mensen zwijgen’.

Gevangen in de abyss

De mensheid zit vast in evolutie en ontwikkeling van bewustzijn. Voornamelijk door onwetendheid, gebrek aan kennis en door macht uit handen te geven. Door de verering, of beter gezegd: ‘overwaardering’, van de ‘god’ van de dood. 

Met ‘god’ doel ik hier op een verzameling van archetypische spirituele krachten. Deze energetische krachten vormen het spirituele karakter van de natuur en omhulsen deze als ware als een schil.

De krachten Lillith en Qliphoth hebben hun inwerking op dit moment in de mensheid. Lillith representeert of projecteert de moraliteit van de mensheid. Het gedrag van de mens is in het aggregaat (alle energetische verbindingen tussen elkaar samenkomend) in een staat van acceptatie voor oorlog, pijn en slavernij.

Zwarte magie van de tovenaars achter de corona pandemie

Corona is het middel dat de dark occultisten gebruiken voor hun zwarte magie of tovenarij. Specifiek is de techniek die gebruikt wordt: Simulacra en Simulatie. Simulacra zijn kopieën die dingen representeren die geen origineel hadden. Ofwel kopieën die niet langer een origineel hebben. Simulatie is de imitatie van een wereldlijk proces of systeem over tijd. Het simulacrum is nooit datgene wat de waarheid verbergt. Het is de waarheid die verbergt dat er geen is. Het simulacrum is waar.

Respecteer de vijand

Elke naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid als zodanig, wordt gezien als het ontbreken van kritisch zelfbewustzijn, en dus als overdreven gevoelig, geneigd zich door gevoelens te laten meeslepen. Overeenkomsten zijn wel duidelijk genoeg, toch?

Ik vind het geniaal, en ik heb veel respect voor de slinksheid en wilskracht achter hun ‘Corona pandemie’.

Echter ben ik NIET in een naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid. Ieder rationeel redenerend mens, in bezit van de occulte kennis die ik met alle liefde deel, kan zien dat de schrijvers van de perceptuele ‘waarheden’ een psychologische oorlog verklaren aan de mensheid. Een psychologische oorlog die wij met onszelf als mensheid voeren.

 1. Blijven accepteren van gedragsconsequenties van alle vormen van slavernij, vrijheidsbeperkingen en vereringen van leed & dood.
 2. De occulte kennis in grote aantallen verspreiden en positieve invloed teweegbrengen in de structuur van een mondiale samenleving.

Boom der kennis werkwijze en mechanisme

De makers van Tarot zijn erg wijze mensen geweest. Zo wijs dat zij, in een deck met kaarten van middeleeeuwse karakters, enorm veel occulte kennis over bewustzijn hebben kunnen stoppen. Dark occulten propageren bewust Tarot als ‘zweverig, lacherig en onbelangrijk’.

Waarom heeft Aleister Crowley een eigen Tarot deck gemaakt met de principes en kennis ingebed volgens zijn smaak en interpretatie? De man heeft een standbeeld ter verering van hem gekregen, na zijn overleden, van invloedrijke globalisten. Hij heeft alleen nog geen planeet naar hem vernoemd gekregen. Maar de machthebbers nemen zijn kennis en inbreng erg serieus.

Corona pandemie archetypes analyse van de Qliphoth en de Tarot

1: De strijdende krachten/tweeling goden

God van de dood (corona/klimaat-religie) versus (perceptie van) objectieve moraliteit.

Je hebt in dit karakter, de magiër, als uiting van ‘zijn’, 2 persoonlijkheden: (kunstmatige) god-van-de-dood/Corona-religie vererende karakter OF (perceptuele) objectieve moraliteit vererende karakter. In het aggregraat van menselijke bewustzijn in archetypes/logo’s/compartimenten. Als je iets weet over magie (magick met een k), dan weet je dat een individiuele magiër niet kan bestaan.

2: Degene die hindernissen plaatsen

Je hebt in dit archetype, hogepriesteres, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting heeft volgende karakteristieken. Externe afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focussen op intelligentie van creatie. Neemt de positie van ‘controlled opposition’ in.

Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven
Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven

3. De samenzweerders

Je hebt in dit archetype, keizerin, een uiting van ‘zijn’, middels deze persoonlijkheidsuiting: interne afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focust op schoonheid van creatie. Kan ook profiteren of mee promoten van corona-religie betekenen.

4. De geweldadigen

Je hebt in dit karakter, keizer, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: actieve bestrijding van corona religie, overhalen. Overtuigen van mensen om dit ook te doen. Vaak geen alternatief bieden.

qliphoth-boom-des-doods

5: Degene die branden

Je hebt in dit karakter, priester, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: interne hevige emoties, vanwege het innerlijk weten over (perceptuele) objectieve moraliteit. Je deelt kennis over corona-religie bescheiden. Geen alternatief expressie van weten.

6: De betwisters

Je hebt in dit karakter, de geliefden, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Nadruk op positieve emoties en hoop in de mensheid ‘willen voelen’. En dus corona-religie in twijfel trekken. Mensen, die over corona-religie vragen stellen, eerlijk beantwoorden.

7: De raven van verspreiders

Je hebt in dit karakter, de zegewagen, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Extern hevige emoties, ervaringen over corona-religie met mensen delen. Actieve promotie van corona religie en bewust willen overhalen of overtuigen van mensen om dit ook te doen.

8: Het vergif van god

Je hebt in dit karakter, kracht, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Intern in balans. Ervaringen en kennis over corona-religie niet met mensen delen, meegaand in gedragscodes van corona-religie. Geen behoefte voelen voor het overhalen of overtuigen van mensen.

9: De immorelen

Je hebt in dit karakter, de heremiet, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Intern in twijfel aan zelf. Ervaringen en kennis over corona-religie van mensen willen weten. Verbazing en verwondering over corona-religie. Het (obsessief) overnemen en verspreiden van kennis over corona-religie.

De meeste mensen zullen bij ‘corona-nieuws’ zich als een heremiet opstellen. Hun onwetendheid maakt hen immoreel.

10: Lillith

Je hebt in dit karakter, het rad van fortuin, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Openstaan voor wat komen gaat. Corona-religie omarmen maar niet overnemen. Ook niet afwijzen. Een mogelijkheid die positief schijnt aangrijpen. Ervan uitgaan dat ‘iedereen’ corona-religie accepteert of gelooft.

Superdillema’s antwoorden

Klik op de afbeelding voor het hele lesboek

Antwoorden op de superdillema’s voor kinderen. Het lesmateriaal dat sinds 21 september 2020 aan basisscholen wordt aangeboden door Rijksuniversiteit Groningen (Rechtsgeleerdheid).

#1 De vliegende chihuahua en een gezicht vol poep!

– De buurvrouw had niet het recht om de chihuahua van Bert op te pakken en door de lucht te slingeren. Dit doet inbreuk op het eigendomsrecht van Bert. De hond is zijn verantwoordelijkheid en valt daarom onder zijn eigendom. Een hond kan niet het onderscheid maken tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag. De buurvrouw is een mens, en kan het onderscheid hiertussen wel maken. Het initiëren van geweld op de hond van Bert is feitelijk immoreel.

Superdillema’s antwoord vraag 1, conclusie:

Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, doordat de persoon die fout zit, de kans grijpt om bij de strafrechter toch gelijk te krijgen.

Bert heeft weliswaar onnodig de poep in het gezicht van de buurvrouw gesmeerd, aangezien je daarmee de hond niet beschermt, maar heeft niet de plicht om voor de strafrechter te komen. De conclusie van de strafrechter is incorrect, want poep smeren op het gezicht van de buurvrouw kan rationeel gezien op geen enkele wijze ervoor zorgen dat zijn hond veilig landt.

#2 De waanzinnige waxinelichthoudergooier

– De waxinelichthoudergooier heeft geen andere mensen beschadigd, door het gooien van het houdertje. Ook kan men ervan uitgaan dat de gouden koets niet (tot nauwelijks) beschadigd is, aangezien het glas direct brak. Daarbij buiten gelaten, het argument dat de koets een collectief bezit is van de Staat der Nederlanden, en er miljoenen van belastinggeld jaarlijks naar de familie van Oranje worden overgemaakt.

De handeling mag de waxinelichthoudergooier daarom verrichten en hoort bij een recht van elk mens. Zijn intentie is mijn inziens een kreet om aandacht. Zijn motivatie is niet van kwade wil.

Conclusie:

Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, doordat de persoon in het voorbeeld niets doet wat niet mag.

De gevangenisstraf is de feitelijke immorele handeling in deze casus. Gebaseerd op een onrechtvaardige wet, onrechtvaardige ontvoering en (kwaadaardige) vrijheidsstraf. Daarnaast getuigt de vraagstelling sterk naar een autoriteit-bias (vooroordeel) wat betreft de psychologische diagnose van de man in kwestie. Er wordt geen enkele onderbouwing genoemd of uitleg gegeven over waarom de man een probleem zou hebben met zijn hersenen. Een dokter geloven omdat hij dokter is, is een drogredenatie.

#3 Een balkon is toch geen volière?

-Op het moment dat je in een flatgebouw gaat wonen, ga je een overeenkomst aan met iedereen die in dat gebouw woont. Deze overeenkomst bestaat uit alle ongeschreven (en geschreven) huisregels die je in redelijke zin kan verwachten. Deze regels, indien geldend, zijn altijd moreel, gepast en logisch. Bijvoorbeeld dat je geen vuilnis in de gang laat staan, de lift niet beklad of de voordeur ‘s nachts dicht doet als je binnentreedt.

De hobby van mevrouw Oso heeft direct effect op de leefomgeving van haar medebewoners, en pleegt daarmee inbreuk op een absoluut recht van de mens. Namelijk in beginsel het eigendomsrecht, en in dieper aspect het recht op een thuis. Oftewel het recht om geen inbraak op je woonomgeving te moeten verduren. Mevrouw Oso heeft de morele plicht om geen inbraak te plegen op de rechten van een ander. Zij is namelijk een mens en kan het onderscheid tussen schadelijk en niet schadelijk gedrag maken. Door haar toedoen vervuilen duiven direct de woonomgeving van haar medebewoner. Aangezien de duiven geen zelfbewuste wezens zijn, en dus niet verantwoording kunnen dragen voor de inbreuk op het eigendomsrecht van de medebewoner, is Mevrouw Oso verantwoordelijk.

Conclusie: Er wordt de indruk van een dilemma gewekt, omdat degene die verantwoordelijk is, niet als mogelijk antwoord wordt voorgesteld. Mevrouw Oso moet het probleem met de duiven oplossen.

#4 Van koeienstal tot kinderkamer

Er wordt de indruk gewekt van een dillema. Omdat iemand die geen gelijk heeft, zijn gelijk probeert te krijgen via de rechter. De koper heeft hier namelijk een probleem van gemaakt.

Als je met iemand een overeenkomst sluit, dan is er een prima facie (=in algemeen beginsel) morele plicht om te voldoen aan de belofte. A posteriori (=na kennis uit ervaring) is de koper niet blij met zijn aankoop en krijgt buyers remorse (gevoel van spijt kort na een aankoop). Hij had beter onderzoek moeten doen alvorens hij de overeenkomst sloot.

#5 Van wie is de natuur?

Er wordt een schijnbaar ‘superdillema’ gecreëerd, door de indruk te wekken van gescheidenheid. Dat begint al bij de vraag: ‘van wie is de natuur?’ Dit impliceert dat je een mens (of de mensheid) niet schaart onder de definitie van ‘de natuur’.

Verder wordt een verkeerd beeld over regering en rechtsysteem geschetst, alsof deze afgescheiden zijn van elkaar. En zelfs als er verschillende ’taken’ of ‘instellingen’ bestaan, is het niet in de interesse, van bijvoorbeeld rechters, om regeringen tegen te spreken, en andersom.

De trias politica

De meeste mensen leren dat deze bestaat uit de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. De onderbouwing voor dit eeuwenoud theoretisch model, is om ‘de machten’ te scheiden, zodat één instituut of overheidsinstelling niet te ‘machtig’ wordt.

Politieke autoriteit (= wetten, rechters en uitvoerders) is echter uiteindelijk in de kern een morele illusie, omdat het niet gebaseerd is op waarheid. Waarheid is namelijk objectief (los van de mens).

Dus, een rechter maakt geen beslissingen op basis van waarheid. De rechter is altijd afhankelijk van de opvattingen (of meest verdedigde opvattingen) van de bevolking. Je kunt efficiënter draagvlak creëren door kennis op te doen en mensen bewust te maken (aangaande het natuurgebied en de oorzaak van het probleem waar het mee kampt).

#6 Panthère de Cartier of: de goedkope dure ketting

Er wordt de indruk gewekt van een dillema. Omdat degene die fout zit, zijn gelijk probeert te krijgen via de rechter. De Bijenkorf zit in deze fout, omdat de vrouw op geen enkele wijze diefstal heeft gepleegd ofwel schade heeft geïnitieerd. 

Stel jezelf maar de vraag: als de vrouw besluit de ketting te houden, nadat ze op de hoogte wordt gebracht van de waarde ervan. Heeft zij dan vanaf dat moment ineens diefstal in het verleden gepleegd, bij de aankoop? Als de vrouw daarop reflecteert, moet ze dan tot de realisatie komen dat haar handelen toentertijd verkeerd en immoreel was? Nee, klinkt onlogisch en ongepast.

De Bijenkorf heeft de verantwoordelijk om de vrouw ertoe te bewegen, de aankoop als nietig te verklaren. Niet andersom. Een goede vervangende ketting en een cadeaubon bijvoorbeeld aan de vrouw aanbieden.

De reden dat de verkeerde partij hier gelijk krijgt, is vanwege de invloed van grootkapitaal (corporatocratie) op het juridische apparaat, en de bureaucratische (technocratische) structuur van beleid van de Bijenkorf. .

#7 Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Elk mens is geboren met 3 absolute rechten: bestaansrecht, eigendomsrecht en bestuursrecht. Elk mens is in eerste zin altijd zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten, en kan men in de realiteit nooit delegeren naar een ander. Mevrouw kan dus helemaal geen verantwoordelijkheid voor haar gedrag, schuiven op een ander, wanneer de ander geen initiatie van schade op haar heeft gepleegd. 

Desalniettemin is het absurd dat er geen gratis zorg is, wat een beetje vrije en morele samenleving erg eenvoudig tot stand kan brengen. De commercialisering van de zorgsector is hier de bottleneck(= pijnpunt dat verzwegen/niet erkend wordt). 

#8 Is de wet ‘eerlijk’?

De ‘wet’ is per definitie niet eerlijk, omdat het subjectief is. Dit betekent dat het in een bepaald gebied van de aarde kan gelden, maar ergens anders niet. Buiten dat is een regel die meer dwang in de samenleving teweegbrengt, altijd immoreel. Het geloof in overheid houdt in dat je gelooft dat een selectief groepje mensen het recht heeft om te heersen over de rest van de mensen middels geweld, wetten en dwang. 

#9 Dakloos of ouderloos?

Nee, de overheid heeft geen moreel recht voor haar bestaan. Het bestaan van overheid weerhoudt mensen ervan om in een dergelijke situatie voor de familie op te komen. De politie is de laatste partij die je zal helpen.

#10 Het sprookje dat Coca-Cola heet

Ja, dat mogen ze. Dwang toevoegen in een vrije markt is namelijk ongewenst en immoreel.

Het zou in een vrije en morele samenleving, waar kinderen moreel worden opgevoed, niet wenselijk zijn voor bedrijven om kinderen te manipuleren.

#11 De mening van ‘de leerlingen’

Het is in de realiteit niet mogelijk om als individu daadwerkelijk een andere groep te vertegenwoordigen. Omdat elk mens uniek is, en een aantal mensen daarom onmogelijk kan worden ‘samengevat’ door een enkel mens.

Daarnaast geef je altijd je eigen mening, volgens de prima facie morele plicht van trouw/eerlijkheid.

Volksvertegenwoordigers maken geen beslissingen die goed zijn voor iedereen. Ze maken beslissingen voor allereerst hun eigen belang en het belang van hun aandeelhouders, dat zij vervolgens voor hun aandeelhouders verkopen als algemeen goed aan de massa.

#12 Kun je uit een online game stelen?

Schade initiëren is een vorm van stelen. Naast het feit dat dwang, gijzeling en diefstal heeft plaatsgevonden, weet je dat er sprake is van stelen wanneer een mens schade is aangebracht door een ander mens in zijn eigendomsrecht.

De ‘wet’ heeft geen rechtvaardige uitkomst geboden, want het slachtoffer heeft zijn spullen niet terug / schade vergoedt gekregen. Het slachtoffer heeft er niets aan dat de anderen een taakstraf moesten doen. 

#13 Gronings gas en bevende boerderijen

We mogen gas winnen als we iedereen wiens rechten is geschaad, compenseren. Hierbij wordt gedoeld op eigendomsrecht van hun woning. Dit moet men aanpakken op een case by case (per geval anders). Als bijvoorbeeld iemands woonomgeving in dermate is aangetast dat degene beter kan verhuizen, dan is een nieuw huis aanschaffen voor degene een redelijke compensatie. Als het gas van iedereen zou zijn, dan zou het gewonnen worden, omdat het in ieders belang is. Helaas is dit niet het geval, omdat zogenaamde heersers (overheid) de grond claimt.

#14 E651, TGT, ADH. Wat veel informatie!?!

Milieu en klimaat zijn geen vrij inwisselbare termen. Het product zou bijvoorbeeld slecht zijn voor het milieu (omgeving), als je het na consumptie zou weggooien op straat.

De mensheid en de aarde en haar klimaat zijn in invloed op elkaar dermate aan de kant van de aarde qua grootte en invloed, dat een tegenovergestelde claim van die mensheid irrationeel, onlogisch en op grootheidswaanzin is gebaseerd.

#15 De Romeinse helm in de modder

Dit schijnbare superdillema wordt eveneens gecreëerd door het bestaan van overheid. Iemand die iets vindt, is de rechtmatige eigenaar van datgene. De enige uitzondering is, wanneer het logischerwijs te concluderen is dat er al een eigenaar is. Anders zou bijvoorbeeld iemands auto ‘gevonden’ kunnen worden. Het gaat er dus om of er inbreuk is gepleegd op het eigendomsrecht van een ander zelfbewust wezen. 

De claim dat de gemeente eigenaar is, is zowel onlogisch als immoreel. Is een mens dan bijvoorbeeld ook bezit van de gemeente, zodra hij of zij ingeschreven staat? 

#16 Op een vlot naar de Waddeneilanden

Hier eveneens een schijnbaar dillema, wanneer er een een autoriteit-bias is. De monopolie van de overheid op geweld en op hulp bij nood, zorgt ervoor dat mensen worden tegengewerkt om hun prima facie morele plicht te kunnen doen. Deze morele plicht is in dit geval ‘goedheid’, oftewel zo veel mogelijk ‘goedheid’ creëren. Wanneer je een leven kunt redden, en dit weigert. Breekt dit de morele plicht op grond van dit principe.

Hulpdiensten in dit geval zijn verplicht om je te helpen, maar doen dit in de eerste plaats meer vanuit hedonistisch (eigenbelang) oogpunt dan principieel oogpunt. Dat betekent dat het in de eerste plaats hun werk is, dat hun loon oplevert, in plaatst van dat ze het doen vanuit moreel oogpunt omdat het nuttig is voor de maatschappij. 

#17 De prinses en de journalisten

Ja, dat mogen ze. Ze initiëren geen schade en het valt daarmee binnen hun recht. Het probleem van dit schijnbare dillema is het bestaan en de wijze van handelen door het koningshuis. Middels media en propoganda (=autoriteit-biased informatie voorziening) verzoekt elk ‘koningshuis’ het beeld wat de massa over hen heeft, te beïnvloeden en controleren. Ook heeft het koningshuis geen daadwerkelijke functie binnen het geschetste beeld van parlementaire democratie. Er wordt geclaimd dat het onderdeel is van de overheid, en het kost de belastingbetaler miljoenen per jaar om deze ‘adelijke’ families te ondersteunen. 

#18 Waar surveilleert de politie en waarom?

Dit schijnbaar dillema gaat uit van de autoriteit-bias dat politie een noodzakelijk kwaad is. Er wordt gesteld dat politie liever geen criminaliteit wilt. Dit is onjuist. Zonder criminaliteit hebben zij geen baan. Een politieagent denkt zelden na of zijn handelingen juist of onjuist zijn. Het zijn bevelen opvolgers. De monopolie op geweld zou simpelweg kunnen worden opgelost door de vraag naar bescherming op de open markt te brengen. Het voorspellen van criminaliteit begint te lijken op een slechte film, waarin je kan opgepakt worden alvorens je iets gedaan hebt, wat de staat als fout bestempeld heeft. De politie voert slechts uit. 

De politie mag geen geweld gebruiken in veel gevallen, maar denkt dit ‘recht’ te hebben gekregen van ‘autoriteit’. De consequenties voor de politie die veelvuldig (onbewust) de morele wetten van de natuur breekt, is fors. Voorbeelden zijn angststoornis, epilepsie, relationele problemen, vertrouwensverlies, apathie, nihilisme, onderontwikkeld sociale en emotionele intelligentie en vele andere trauma’s.

#19 Spijt van Holland’s Got Talent

Ja ze mogen het uitzenden. Er is geen sprake van inbreuk op de vrije wil van een mens hier. Ze is een contract aangegaan, ook is ze zelf verantwoordelijk voor haar acties en beloftes. 

#20 De 95-jarige mevrouw B. wil niet meer leven

De dokter mag haar helpen, maar de vrouw moet zelf een einde aan haar leven maken. Dit doet dan namelijk geen inbreuk op het eigendomsrecht, want het leven van de vrouw is van haarzelf. Wat de karmische consequenties zijn voor het nemen van haar eigen leven zijn voor haarzelf te verduren. De ‘wet’ betreffende euthanasie is belachelijk, omdat je altijd een einde aan je eigen leven kunt maken. Daar heb je geen toestemming voor nodig van een ‘wet’. 

#21 Windmolens of een rustig zeehondenleven?

Er wordt een schijnbaar dillema geschetst, omdat er een aanname wordt gedaan dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. De grootheidswaanzin in deze is cultureel geconditioneerd. Het speelt in op het schuldgevoel van de mens en het intuïtieve weten dat we allemaal 1 zijn. 

Nee, er zijn geen voordelen, het geheel aan windenergie is geen goed alternatief energiebron. Er zijn goede alternatieven, zoals het gebruik van licht-energie (fotonen) van de zon. Echter is dit voor de groene energiemarkt een dorn in het oog. 

#22 Eens geadopteerd, altijd geadopteerd?

Hier eveneens een schijnbaar dillema, omdat het stel zelf kan en hoort te beslissen over adoptie. Op deze wijze van recht spreken, wordt er een impliciete claim van eigendom van de staat op het stel gezet.

‘Iedereen moet zich houden aan regels, omdat die regels er niet voor niks zijn’, is een drogredenering. Overigens houdt een groepje mensen met macht en steun van de erg rijken zich niet aan deze regels. (voorbeelden: Willem Alexander op vakantie tijdens lockdown, Mark Rutte niet open over SMS contact etc.) 

#23 Positieve discriminatie. ‘Alleen nog meesters.’

Ja dat mogen ze. Omdat er geen initiatie van geweld toegepast wordt. Discriminatie betekent: onderscheid maken. Het is aan een school zelf, om een geschikte organisatie aan te stellen. Het schijnbare dillema dat hier wordt geschetst, komt  omdat school en overheid vandaag de dag versmolten zijn. Discriminatie wordt door de overheid te pas en te onpas uitgevoerd: denk aan de recente QR samenleving waarin mensen die zich (uit geloofsovertuiging) niet wilde laten vaccineren, gediscrimineerd werden.

#24 Een film zonder ondertiteling: discriminatie?

Het mag, het hoeft niet. Het is aan de filmproducent of aan bieder zelf om te bepalen of ze aan de doelgroep willen voorzien. Daarbij kan de dove meneer wel zijn geld terug vragen, aangezien hij het product niet eens kan gebruiken. Het is dus een redelijk verzoek tot teruggave van zijn besteding. 

#25 Inbreken in een computersysteem

Er is geen initiatie van schade gepleegd op het bedrijf. De privacy van de klanten zijn gewaarborgd en het bedrijf heeft de mogelijkheid gekregen om zonder geleden schade verder te opereren. Het is dus immoreel om de ‘hacker’ te straffen. Er wordt hier een schijnbaar dillema geschetst, met de bedoeling om na te denken of intentie uitmaakt voor een gepleegd feit. 

Eindelijk succes! 8 dagen in de gevangenis gezeten voor de mondmasker boete

Het is een aantal maanden geleden dat ik nog de behoefte voelde om nog veel te schrijven. Het is tijd voor meer actie. De opvoerende dreigbrieven en beloftes aan mijn adres zijn na twee jaar wachten enigszins nagekomen. Ik zal in het kort toelichten hoe dit gebeurde.

In eerste instantie kwamen er 2 jonge politie-agenten aan de deur om 9 uur, waarop mijn vader de deur opende. Ik ben naar beneden gekomen, en de agenten stonden in de voorhal te wachten. De ene jongen zei mijn naam en las toen vanaf zijn smartphone een bericht op: Je hebt nog een boete open staan bij het CIJB voor een bedrag van 112,50. Het moet in de komende 3 dagen betaald worden, anders moet je er 4 dagen voor vastzitten. Hij keek mij aan om te zien of ik het begrepen had. Ik keek hem diep in zijn ogen aan en zag dat hij nog bezield was. Ik keek de andere aan en zag dat hij, ietwat schuchter verwachtingsvol keek. Ik knikte bevestigend en boog vervolgens mijn hoofd naar beneden, zodat ze de medelijden in combinatie met afgunst niet in mijn gezicht konden aflezen.

De 3 dagen erna bleef het stil. Ik had mijn nieuwe werkgever gelukkig ervan op de hoogte gebracht bij het ontvangst van mijn arbeidscontract. Iets wat ik vroeger nooit zou hebben gedaan, maar deze man leek geinteresseerd in de reden voor mijn ‘politieke afwezigheid’, zoals ik het noemde. Hij oordeelde niet, en ik merkte een licht gevoel van adoratie en empathie.

Deze richting van de conversatie zou zich later bewijzen, aangezien de volle maan op een zondag daarna het klokslag 9 uur ’s avonds raak was.

Mijn moeder, die vol trots is op mijn succes op de arbeidsmarkt, schiet 180 graden in gemoedstoestand. Twee politie-agenten, een jonge vrouw en een man op middelbare leeftijd betreden de woonkamer.

De jonge vrouw voorop, borst vooruit en schouders naar achteren, kin omhoog.

‘Niet schrikken hoor! We zijn van de politie.’

Ik keek niet op.

‘Meneer Edin van Hamburg.’

Ik keek ongeinteresseerd op, en ze sprak verder.

‘We komen om een boete van je te collecteren of je gaat met ons mee. Je kunt betalen of niet betalen maar je gaat hoe dan ook met ons mee.’

Ik keek haar in haar linker-oog aan, maakte contact, en zette een devilsmile op.

‘Ga je nog iets zeggen, want we hebben al gehoord dat je niet zo spraakzaam bent.’

En vroeg toen oprecht geinteresseerd: ‘Nee, ik vroeg me alleen af of je een ziel had.’

Direct het oogcontact verbrekend, schoot haar gezicht 90 graden de lucht in terwijl zij spontaan lacherig reageerde met een half-uitgesproken ‘ krijgen we dit (weer)’

Haar half in de woonkamer en half in de deuropening staande mede-collega schoot haar te hulp. Ik vroeg me af waarom mijn moeder niet hem erop attendeerde dat ze die deur graag dicht heeft, bij conversaties. Maar goed, hij schoot haar te hulp.

‘Nou, mijn collega heeft zeker wel een ziel. Als je gewoon meewerkt zul je zien dat je te maken hebt met twee hele relaxte politie-agenten.’

Ik stond op en maakte duidelijk dat ik vrijwillig meeging.

‘Nou nou, rustig aan. Ik moet ook handboeien bij je om doen.’

Zoals mijn vermoeden al was, hebben mijn gijzelaars geen idee wat ik heb misdaan. Ze krijgen ‘een signalement’ en komen dan met sirenes aanrijden. In ieder geval missen zij de cognitieve vaardigheid om goed & fout te kunnen onderscheiden. Of maken geen gebruik van deze vaardigheid. Befehl ist befehl. Het heeft daarbij ook geen zin om met ze te praten, want daarvoor zijn ze al goed genoeg gedrilled op de akademie. Is het daarnaast niet geniaal bedacht van de dark occultist, om ‘het subjectieve’ beledigen van zo iemand ‘strafbaar’ te maken? Zo zorgt hij dus voor een verdedigingsmechanisme tegen eventuele counter-magic.

Dit was overigens het gerechterlijke bevel van het OM, waarop de inning gebaseerd was.

De ervaring in het gevangenis Rotterdam Airport

Ik heb deze ervaring gewild, omdat ik daarmee een inschatting wilde maken of er echt iemand zo gek is om iemand uit zijn huis te ontvoeren omwille van de mondmasker overtreding. Ook kon ik de situatie aangrijpen om in de gevangenis kennis te maken met wellicht mede-anarchisten, die er ook alleen zaten uit morele overtuiging.

Helaas kan ik met overtuiging zeggen dat de bewakers in het gevangenis-wezen meer oor hadden naar mijn beweegredenen en kennis, dan mijn mede-gevangenen. Deze laatste waren namelijk vooral verwarde, getraumatiseerde kinderen van volwassen leeftijd. Elke keer als ik vertelde waarvoor ik hier zat, probeerde zij mij ervan te overtuigen dat ik moest gehoorzamen… Allemaal erg bang om hun ‘vrijheid’ te verliezen. Allemaal slijmend en ballen-likkend naar de bewakers toe. Kots.

Ik heb de bewakers individueel verantwoordelijk gesteld voor mijn gevangenisschap in die 8 dagen. Ik heb de oren van hun kop gepraat. Ik heb ze uitgelegd dat zij immoreel geweld en slavernij middels gevangenschap in stand houden met hun gedrag. Ik heb ze aggressief aangeraden dat ze een fatsoenlijke baan moeten gaan vinden. Ik heb van de meeste begrip gekregen voor mijn situatie, maar het ligt aan ‘het systeem’ of ik kan verder niets met mijn leven behalve dit. Er zaten zelf een aantal ‘complotdenkers’ tussen. Maarja, 2000 euro in de maand voor de hypotheek is genoeg voor hen om slavernij en immoreel geweld goed te keuren, in stand te houden en uit te voeren. De volgende keer zal ik het nog een tandje opvoeren. Dit soort mensen horen te weinig van anderen dat wat zij doen slecht is, en dat zij immoreel zijn. Feitelijk. Ze waren echt losers, vooral de mannen. Constant quasi-vriendjes maken met gevangenen en doen alsof ze een soort vriendengroep zijn. Echt misselijk hoe een verkaaste-moslim-immigrant-bewaker zich gedraagt in een Nederlands gevangeniswezen.

Terug op Rotterdam centraal afgezet na 8 dagen, direct mijn werkgever gecontacteerd en mijn baan behouden. Ik zal beginnen met het maken van video’s na het storten van mijn eerste salaris, ik heb het gevoel dat dat nu de juiste timing is. Zodat ik mijn emoties en ei daarin meer kwijt kan. Ik zal me richten op het belachelijk maken van de grootste boosdoeners van immoreel geweld in Nederland. Volgens mij is er nog geen enkele complotmedia die politie & justitie als doelwit ridiculiseerd. Dan neem ik die taak op me. Dat zijn immers de mensen die onderaan de piramide uiteindelijk de plannen uitvoeren middels immoreel geweld en dwang. Ik heb nog meer respect voor de ‘elitaire pricks’ dan deze bewoners van de Abyss. Het zijn echt de grootste losers van de maatschappij, dat mag wel eens gezegd worden.

De boete is overigens niet kwijtgescholden, het is dus wachten op de volgende gijzeling… Ik ben benieuwd of ik oneindig terug de bak in ga. Leuk!

Films die bewust maken en occulte manipulatie

Films die bewust maken zijn er in grote getalen. Ik geniet vandaag de dag niet zo erg meer van nieuwe films. Vooral omdat de verhaallijnen hetzelfde blijven, en de propoganda steeds overduidelijker wordt.

Toch zijn er genoeg films die bewust maken, en je gratis kunt downloaden of torrenten. De website die ik hiervoor gebruik is: website torrents . En de torrent agent die ik ervoor gebruik is: uTorrent.

Pinocchio (1940)

Pinocchio: Am I a real boy?

Fairy: No, Pinocchio. To make Geppetto’s wish come true will be entirely up to you.

Pinocchio: Up to me?

Fairy: Prove yourself brave,truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.

Pinochhio: A real boy!

Cricket: That won’t be easy

Fairy: You must learn to choose between right and wrong

Pinochhio: Right and wrong? But how will I know?

Cricket: How will he know.

Fairy: Your conscience will tell you.

Pinochhio: Are you my conscience, to cricket. .

Fairy: Cricket, will you be Pinochhio’s conscience?

Bovenstaande dialoog zegt de fairy, die naar mijn idee de ‘moon-godess’ Isis voorstelt, dingen die waarheid bevatten. Ze zegt dat pinocchio zelf moet leren te kiezen tussen goed en fout. En dat zijn geweten hem dit zal vertellen. Geweten is niet iets dat je kunt delegeren naar iemand anders, zoals in de rest van de film duidelijk wordt.

Occulte manipulatie

De meeste elite occultisten zijn van mening dat deze kennis verborgen gehouden moet worden. Het komt dus vaak voor dat films bewust worden gemanipuleerd.

Daar hebben dark occultisten twee manieren voor.

– De eerste manier is via de manipulatie van het vervolg op de film. Ze zorgen ervoor dat de onderliggende waarheid van de film verkeerd wordt geïnterpreteerd.

– De tweede is via de manipulatie van reviews. Dark occultisten zorgen ervoor dat al hun lakeien in het gareel gaan staan om reviews kapot te maken. De reviews sites Rotten Tomatoes en IMD halen hun reviews van verschillende media giganten.

Er zijn ook films die bewust kunnen maken, maar uiteindelijk een agenda dienen. Deze agenda kan zijn om men bang , verward of in haat te krijgen. Hier geilen ze vooral op. Want dan is de esoterische kennis die erin verwerkt is, gemaskerd door een laag onzin.

Lijst met films die bewust maken

Verschillende films die bewust maken, quotes waarover het antwoorden kan geven en eventuele occulte agenda’s erachter.

Eyes wide shut

In deze film probeert een man binnen te komen in een geheime genootschap. De seks rituelen met maskers op en ‘’het dubbelleven’’ van mensen komt in deze film die bewust maakt naar boven.

V for vendetta

Een man belandt door de britse overheid in een ongeluk waarbij hij in een vlammend gebouw komt. Hij leest boeken en plant zijn wraak. ‘’I do not believe in coincidence. I do not pretend to know what god has planned for me.‘’

Fight club

Dit is een goede film over hoe mind control het beste werkt. De schizofrene hoofdpersonage heeft een heel leger van order-followers opgebouwd, zonder dat hij dat door heeft.

Equilibrium

De sociale controle die een onderdeel van volgende generaties deep-state controle zal worden, komt hier goed naar boven.

They live

De archetypische of alien kosmische krachten die mensen overneemt, wordt in deze film gedemonstreerd.

Battle Field Earth

Een realistisch beeld van de Anunaki wordt in deze film gedemonstreerd.

Dark city

Een stad zit vast in een oneindige loop van 1 dag, als experiment van buitenaardsen. De persoon die hen kan stoppen, moet er eerst achterkomen dat alles schijn is.

The road to el dorado

De manier hoe het ‘divine right to rule’ tot stand gebracht kan worden, wordt in deze film goed gedemonstreerd.

Office space

De dagelijkse sleur waarin een gemiddelde walker zich bevindt, en hoe je hieruit komt, wordt in deze film goed gedemonstreerd.

Agora

De hoofdpersonage is een vrouw die anarchist is. Ze is een wetenschapper die in de film erachter komt dat de aarde rond de zon draait.

The good shepherd (2006)

‘’Bonesmen first, god second’’.

‘’We are going to get involved in this war. Not because we want to, but we have to and we should.’’

‘’You’re going to have to learn as quickly and thoroughly as possible the English system of intelligence. The black arts.’’

‘’Get out (This war game) when you still can. When you still believe. When you still have s soul.’’

‘’We have to get anyone useful to us out of Berlin before they (The Russians) do.’’

‘’Sovjet power is a myth. A great show. Nothing is working. It’s nothing but painted rust. You need to keep the russian myth alive to maintain your military industrial complex. Your system depends on Russia being perceived as a mortal threat’’

The man who would be king (sean connery)

Hij wordt door een civilisatie als een ‘divine’ right to tule gezien vanwege het 1 oog teken van kennis.

Independence day

Het promoten van 1 overheid tegen de aliens.

Gladiator

‘’Rome is the mob. Conjure magick and they will be distracted.

Take away their rights, and roar they still will’’

‘’I know of a snake, who sits on the bottom of the ocean. It just sits still and predators will come to him. He doesn’t move, even if little bits get bitten off of him’’

The matrix

‘’The matrix is everywhere around you. You can’t smell it and you can’t hear it. You just pay your taxes’’.

Pacific Heights

Deze film demonstreert de onjuistheid en immoreel juridisch systeem van de staat. En op welke manier bepaalde individuen daar misbruik van maken die uit elitaire hoeken komen.

Pleasantville

In deze film wordt de creatie en het emotionele aspect ervan juist gedemonstreerd.
De hoofdpersoon en zijn zus komen terecht in een zwart-wit televisieserie.

Shenandoah

De hoofdpersonage is een man weduwnaar met een groot gezin. Hij demonstreert goed hoe om te gaan met staatsdruk die zijn gezin in een oorlog probeert te verwikkelen en zijn jongste kind ontvoerd.

Boy: ’’What does confiscate mean, Pa?”
Pa: ”Steal!’’

The Da Vinci Code

Hier leer je over basic symbolisme van genootschappen binnen de dark occulte priest klassen. De verering van bloedlijnen en de connecties met overheden en politie.

Dreamscape

Deze film demonstreert de manier hoe geheime projecten van de staat worden uitgevoerd. En hun interesse naar mensen met paranormale gaven. Let wel op de propoganda van de ‘heiligheid’ van de staats-President. En dat moorden in een droom zou leiden tot dood in het echt.

The imitation game

Deze film speelt zich af tijdens de tweede wereldoorlog. Het demonstreert dat een geheime operatie binnen de Britse overheid Duitse codes kraakt. Het laat zien dat de overheid mensen met talenten opzoekt, gebruik van maakt en dan dumpt. Er speelt ook een onderliggende agenda, om het narratief van meer homo-acceptatie te pushen.

Filth

In deze schotse film kom je op een grappige wijze te weten over de schotse broederschappen. De nadruk ligt op de hoofdpersoon van de politiemacht die kampt met innerlijke trauma’s en dat zich uit in een perverse seksuele levensstijl, hallucinaties uit het verleden en veelvuldig drugsmisbruik.

The celebration (1998)

In deze Deense film leer je over een elitaire Deense mason familie waarvan de vader zijn kinderen regelmatig seksueel misbruikte. Op de 60e verjaardag van deze vader komt de waarheid naar boven, middels een briefje van 1 van zijn dochters, die zelfmoord gepleegd had.

Starship troopers

Kijk deze film voor een voorbeeld van hoe mind-control werkt in een staat van de wereld die tot een galactische socio-economische status is verandert.

The wizard of Oz

Dorothy maakt een symbolische reis van de ziel in deze film. The fool. The soul. De ziel.

De menselijke intuïtie en creativiteit wordt gesymboliseert door haar hond. Een vrouw wilt haar intuïtie (hond) afpakken. Haar ouders luisteren niet en zeggen dat ze het beter kan accepteren. Dus vraagt ze advies van 3 mannen. De eerste man boeit het niet. De tweede man zegt: Als je gewoon niet in de buurt van haar huis komt, komt het goed. Hij adviseert dus om het te voorkomen. De derde man zegt tegen haar: Moed is het antwoord. Confronteer haar.

De vrouw zal de hond afpakken met overheidsingrijpen. Ze wil hem kapot maken. Court order. Hond wordt opgesloten in de mand. Hij ontsnapt. Dit representeert dat de intuitie en creatieve geest van de mens nooit onderdrukt kan worden in de mensheid. Dorothty besluit weg te rennen.

New age – rainbow bridge

De regenboog representeert een brug tussen verschillende manieren van denken. Ze komt bij een huis. Het huis van professor Marvel Crowned Heads of Europe. Crown – Kabbalah. Hoogste vorm in fysieke wereld. Blijkt een fraudeur te zijn. Laat dorothy denken dat hij krachten heeft en om dorothy geeft. Storm. Staat voor een brug tussen fysieke en spirituele wereld. Brug naar Hoger bewustzijn. Zij gaat door de storm. De ‘wonderland’ of ‘land of Oz’ staat voor haar verlangen om in een hoger bewustzijn te gaan. Een verborgen dimensie in het zelf.

Goede heks representeert de synthetische vrouwelijke energie. Isis. De heks van het Oosten blijkt dood te zijn. Ze heeft Ruby Slippers aan. De goede heks laat Dorothy de slippers dragen. De heks van het Westen. Ze is groen. Alchemische goud symbolisme/spiraal –> leidt naar het licht.

Spiraal, checkerboard. Je ziet niet wat het wordt. Het is bewustzijn op fysiek level. De plek van mindcontrol van Het wandelen naar de Emerald City. Reis van basis naar crown. Rode Ruby slippers verbinden Dorothy, de gelimiteerde, met de ongelimiteerde. Het staat ook voor de universele organische vrouwelijke energie. Daarom wil de Heks van het Westen de slippers zo graag.

Illuminatie Fakkel

Wij hebben het licht. Jullie hebben geen licht. De heks probeert met de fakkel de vogelverschrikker te verbranden. De connectie met de geest/spirit te verbranden. Dorothy gooit Water over hem heen. Dit representeert de elixer van het leven. Hij wil niet helpen. Hij is fraudeur. De tovenaar staat voor een externe verlosser. Zoals de valse dogmatische goden van religie. All run by men. Weak old men. Control-Junkies. Pedo-seksuelen. Schoolsysteem hoort hier ook bij.

Cannot give a brain –> gives Diploma.

Cannot give courage –> gives Medaille.

No Heart –> gives Clock.

Hij zegt. Ik kwam aan met een vliegend ballon en mensen gingen mij aanbidden. Dus ik koos ervoor om dan maar frauduleus te zijn. Hij kon de ballon niet eens laten werken. Toto de hond red ze weer. Dorothy gaat weer weg naar de fysieke wereld.

Dorothy gaat terug naar de fysieke wereld. Haar wordt verteld dat ze het al die tijd al had, ruby slippers, elixer van het leven. Ze wordt wakker. Intuïtie (hond) dichtbij. Ze verteld wat ze meegemaakt heeft. Ze wordt uitgelachen door mensen die niet wakker zijn.

De maatschappij en haar instituties: 7 koppige draak van de 21e eeuw

Zogenaamde maatschappelijke organisaties en hun functie

draak-7-koppen-maatschappij-bedrog-deceptie-manipulatie

Wat is de betekenis van zogenaamd?

Zogenaamd: alias, als het ware, bedrieglijk, beweerd, in schijn, naar de schijn, onder het mom van, quasi.

Nu we de betekenis van zogenaamd weten, kunnen we verschillende maatschappelijke organisaties en hun functie onder de loep nemen.

De zogenaamde functie en de daadwerkelijke functie horen, als het goed is, overeen te komen.

De zogenaamde functie van religie:

Het verbinden van mensen met spiritualiteit of God/ Allah.

Laten zien aan mensen hoe zij een moreel leven kunnen leiden.

1) De daadwerkelijke functie van religie:

Het spirituele van de mens verkeerd omleiden, zodat zij makkelijker te controleren zijn.

Het verbergen van de daadwerkelijke morele wetten van creatie.

Mensen meer volgzaam en accepterend maken, zodat zij accepteren door de overheid geheerst te worden.

De zogenaamde functie van overheid:

Het onderhouden van kritieke infrastructuur.

Het beschermen van het leven, het eigendom en de rechten van mensen.

Het bestraffen van mensen die slechte dingen doen.

Het uitvoeren van gerechtigheid.

Het verdedigen van vrijheid tegen potentiële vijanden.

2) De daadwerkelijke functie van overheid:

Het controleren en tot slaaf maken van mensen.

Het commanderen van mensen door middel van ‘wetten’, om hun eigen interesses te dienen.

Het uitvoeren van geweld, onder het nom van ‘veiligheid’’ en ‘’bescherming’.

De zogenaamde functie van media:

Het informeren van mensen met de juiste informatie, zodat mensen een weloverwogen beslissing kunnen maken.

Het blootleggen van corruptie in andere maatschappelijke organisaties.

3) De daadwerkelijke functie van media:

Het controleren van het wereldbeeld van de slaven van de overheid.

Het verspreiden van overheids-propoganda, leugens en misleidingen.

Het controleren van de perceptie van mensen over wat sociaal mogelijk is.

De zogenaamde functie van onderwijs:

Het leren aan jonge mensen hoe zij een succesvol leven kunnen opbouwen.

Kennis en de benodigde informatie verschaffen aan jongen mensen, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen maken en kritisch leren denken.

4) De daadwerkelijke functie van onderwijs:

Het indoctrineren van jongen mensen met een wereldbeeld van de overheid zodat zij makkelijker te controleren te zijn.

Het presenteren van een scheef beeld over geschiedenis en huidige sociale gebeurtenissen.

Het geloof meegeven aan jonge mensen over politiek, democratie en de noodzaak van overheid.

De zogenaamde functie van banken:

Het preserveren van de waarde van huidige valuta’s

Het verschaffen van stabiliteit en bescherming voor het (financiële) bezit van mensen.

Het assisteren bij economische groei en welvaart in de maatschappij.

5) De daadwerkelijke functie van banken:

Een richting geven aan de economie die de interesses van de meest rijke en machtige mensen dient.

Zorgen dat er een blijvend verschil is in welvaart tussen arm en rijk.

Oorlogen voeren met financiële middelen voor financiële middelen en grondstoffen.

De zogenaamde functie van gezondheidszorg:

Het onderhouden van een optimale gezondheid voor mensen.

Het verschaffen van medische zorg aan zieke mensen.

Het onderzoeken van nieuwe methodes en behandelingen voor het genezen van ziektes.

6) De daadwerkelijke functie van gezondheidszorg:

Het maken van winst op zieke mensen, die naar een oplossing zoeken voor hun ziek zijn.

Het ondermijnen van de algemene gezondheid van de maatschappij, door het verschaffen van foutieve behandelingen (farma industrie, operaties, medicijnen), die niet gericht zijn op de onderliggende causale factoren van het ziek zijn.

De zogenaamde functie van wetenschap:

Het uitzoeken van de waarheid over de werking van de natuur door accurate onderzoeksmethoden.

Het uitvoeren van experimenten om hypothesen te bewijzen.

Het publiceren van de resultaten van onderzoek, zodat mensen zich accuraat kunnen laten informeren betreffende resultaten.

7) De daadwerkelijke functie van wetenschap:

Het verschaffen van nieuwe technologie aan de overheid, waarmee mensen gecontroleerd kunnen worden.

Het controleren van de perceptie van mensen, over wat mogelijk is in de natuur.

Wat is de huidige stand van zaken in het bewustzijn?

De meeste mensen geloven nog dat autoriteit en overheid moreel legitiem en noodzakelijk zijn, en geloven ook nog steeds in het misleidende links-tegen-rechts politieke systeem.

Evenals, de meeste mensen geloven de media en vertrouwen dat de media hen daadwerkelijk de waarheid vertellen.

De meeste mensen geloven dat het doel van het establishment van wetenschap een authentieke zoektocht is naar waarheid ter verbetering van de mensheid door het begrijpen van de natuur en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Ook geloven de meeste mensen dat het doel van maatschappelijke onderwijsinstellingen is om jonge mensen authentieke kennis mee te geven zodat zij een ontwikkeld bewustzijn kunnen bereiken.

Ten slotte geloven de meeste mensen dat de instituties van religie, banken, gezondheidszorg,het recht, de politie en het leger bestaan met de reden waarvan zij claimen dat ze bestaan.

Wat is de oplossing?

De spirituele wet kennen. Men noemt het ook natuurlijke wet, universele wet of wet van de natuur. Het is belangrijk een goede definitie van dit begrip te omschrijven. Die is als volgt.

Een set van universele, inherente, objectieve, niet door de mens gecreëerde, eeuwige en onontkoombare omstandigheden die de consequenties van gedrag van wezens bestuurt die de capaciteit bezitten om het verschil tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag te kennen.

Het is een morele kwestie. Hiervoor is een bewustzijn nodig vanuit opgedane kennis.

Wanneer mensen in het collectief in harmonie leven met de spirituele wet, is vrijheid het resultaat. Wanneer mensen in het collectief in disharmonie leven met de spirituele wet, is slavernij het resultaat. Deze twee: het collectief bewustzijn en de spirituele wet, zijn positief evenredig met elkaar verbonden.

Wat is de voornaamste reden dat mensen in denkvalkuilen terechtkomen?

Onopgeloste ouderlijke verlatingsangst is vaak de reden dat mensen op zoek gaan naar een vervanging van deze verlatingsangst bij maatschappelijke instituties.

Moederlijke verlatingsangst zal ervoor zorgen dat het kind een gevoel van gebrek aan zorg en aandacht ontwikkelt. Daarop zal het kind, ook op latere leeftijd, op zoek gaan naar een vervanging van deze behoeftes bij een instituut. Dit leidt tot een valse overtuiging dat de maatschappelijke organisaties zorgen voor hen, hen belangrijk vinden en de beste intenties met hen hebben’’.

Vaderlijke verlatingsangst zal ervoor zorgen dat het kind een gevoel van gebrek aan bescherming, richting en discipline ontwikkelt. Daarop zal het kind, ook als deze ouder is, op zoek gaan naar een vervanging van deze behoeftes bij een maatschappelijke organisatie. Dit leidt tot een valse overtuiging dat de maatschappelijke organisaties hen beschermen, hen veilig stellen en dat het leven zonder hen een chaos zou worden.

Wat is de oplossing als je in deze denkvalkuilen bent terechtgekomen?

Kennis is de oplossing. Het kennen van het mechaniek waarop de natuur van de mens en haar bewustzijn werkt. Dit is het balanceren van het fysieke en het spirituele. Deze spirituele wereld is onder ons, maar niet zichtbaar. Toch is er een lopend mechanisme, die onzichtbaar opereert en altijd van toepassing is. Dit mechanisme van spirituele wetten, kun je gelijkstellen met de zwaartekracht of andere natuurkundige wetten. Dit mechanisme is altijd in werking, ook al geloof je dit niet. Dit is dus geen mening of een geloofsovertuiging. Je kunt middels logisch redeneren deze spirituele wetten kennen.

Het verschil tussen goed en fout

Het maakt voor de spirituele wet niet uit hoeveel mensen geloven dat iets dat fout en moreel verwerpelijk is, in iets dat goed en moreel juist is, veranderd kan worden. In de realiteit zal iets dat fout is, altijd fout blijven. En iets dat goed is, zal altijd goed blijven. De rechten van de mens, die uit deze spirituele wet voortkomen, zijn dus ook onveranderlijk en altijd van toepassing. Mensen kunnen deze rechten niet creëren, delegeren of rechtmatig afpakken.

Het is helaas zo dat veel mensen verkeerde overtuigingen hebben over moreel juist of onjuist. Moraliteit zou subjectief zijn en nooit objectief. Dit is slechts bewijs van hun onwetendheid of onverschilligheid.

Daarbij hangt bij onwetendheid geen schuld. En bij onverschilligheid, hangt wel een schuld.

De spirituele wet houdt geen rekening tussen deze twee. Net zoals dat de zwaartekracht geen rekening houdt met een kind die niet weet hoe deze werkt.

Spirituele wet en wet van de mens

De spirituele wet is gebaseerd op principes en waarheid. Ook is het inherent en onlosmakelijk verbonden aan creatie. Men kan tot een harmonie komen met de spirituele wet, door kennis te vergaren en door het te begrijpen. Daarnaast bestaat de spirituele wet overal in het universum, ongeacht de locatie. Ten slotte is het een eeuwige wet en is niet uit creatie te halen. Het bestaat altijd en kan niet veranderd worden.

De wet van de mens is gebaseerd op dogmatische overtuigingen van de geest. Het zijn dus artificiële constructen van de menselijke geest. Men gehoorzaamt deze wet van de mens vaak alleen uit angst voor repercussies. Per locatie verschilt deze wet, naar de wil van de wetgevende macht. Dit is een overtuiging van moreel relativisme en is een valse kunstmatige overtuiging van goed en fout. Per eeuw verandert deze wet van de mens daarom ook.

Als een bepaalde wet, bedacht door de mens, in harmonie is met de spirituele wet, dan is de logische conclusie dat het onnodig is. Want het stelt een waarheid die zelf evident en inherent aan creatie verbonden is. Dat maakt de wet van de mens onnodig en irrelevant.

Als een bepaalde wet, bedacht door de mens, in strijd is met de spirituele wet, dan is de logische conclusie dat het een incorrecte wet en immorele wet is. Volgens de spirituele wet kan het daarom nooit legitiem op iemand worden opgedrongen.

Gelijke rechten onder spirituele wet

De spirituele wet stelt dat iedereen exact dezelfde rechten heeft. Niemand heeft meer of minder rechten dan een ander. Daarnaast, aangezien rechten niet door de mens zijn gecreëerd, en ieder mens deze rechten bij geboorte heeft gekregen vanuit creatie, is er geen mens of groep mensen die daadwerkelijk de macht heeft om rechten te ‘’schenken’’, ofwel rechten af te nemen van iemand anders. Elke vorm van overheid is dus ook in strijd met de eeuwige wet die volgt uit de creatie.

‘Maatschappelijke’ of ‘collectieve’ belasting

Belasting is de claim dat een groep ‘maatschappelijke’ mensen die zichzelf ‘’overheid’’ noemen, het ‘’recht’’ heeft gekregen om een bepaald percentage van het resultaat van andermans werk in beslag te nemen. Hierbij maakt het niet uit of de ander vrijwillig of gedwongen wordt in belasting.

Belasting wordt afgedwongen met de dreiging van geweld of vrijheidsberoving. Belasting is een voorbeeld van iets dat fout is, in iets dat goed of moreel juist is., veranderd wordt. In de realiteit, en volgens de spirituele eeuwige wet, kan dit in feite niet.

Als we slavernij definiëren als de onvrijwillige in beslagname van 100% van het werk van iemand, kunnen we duidelijk zien dat het niet uitmaakt tot welk percentage we dit verlagen zodat het geen slavernij meer is. Behalve 0%.

Als we eerlijk zijn met onszelf, is belasting slechts een eufemisme voor diefstal, geweld en slavernij. Omdat geen individu het recht heeft om het eigendom of het resultaat van iemand’s werk te claimen, kan zulk gedrag nooit ‘gedelegeerd’ worden naar een groep, en moreel juist gemaakt worden. Dus, elke vorm van belasting is altijd een fout volgens de spirituele wet.

Fysieke kracht uitoefenen versus geweld

Er is een groot verschil tussen het uitoefenen van fysieke kracht, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van fysiek werk of om jezelf te verdedigen, en geweld. Het uitoefenen van fysieke kracht is in harmonie met de spirituele wet en moreel verantwoord. De reden hiervoor is dat het geen inbreuk doet op de rechten van iemand anders. Volgens de spirituele wet is het dus altijd een recht van iemand om fysieke kracht uit te oefenen. Dit houdt dus ook in dat elke vorm van zelfverdediging moreel rechtvaardig is.

Geweld daarentegen, is het immoreel initiëren van fysieke kracht om iemand te dwingen, pijn te doen of tegen te houden. Dit is altijd immoreel, want het doet inbreuk op iemand anders zijn rechten. Het is dus een actie die nooit een recht is, en dus altijd immoreel.

De twee pilaren van verlichting

Het non-agressie principe is de eerste pilaar naar verlichting. Dit wordt ook wel het heilige vrouwelijke genoemd. Simpel gezegd houdt dit in: gebruik nooit geweld. In andere woorden, initieer nooit immoreel gebruik van fysieke kracht om een ander bewust wezen met het doel om te dwingen, beschadigen of gevangen te houden. Hiermee doe je altijd inbreuk op het natuurlijke recht van vrije wil van de ander en is dus altijd immoreel.

Het zelfverdediging principe is de tweede pilaar naar verlichting. Dit wordt ook wel het heilige mannelijke genoemd. Dit principe zegt het volgende. Bewuste wezens hebben het inherente recht om fysieke kracht toe te passen om zichzelf te verdedigen tegen geweld.

Quantum Healing Hypnose Sessie van 1 april

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), heb ik ondervonden voor het verder doen van persoonlijk schaduw werk ofwel inner shadow work.

Het is een therapie waarbij je vertrouwd een (kortstondige) vriendschappelijke relatie opbouwt. Vervolgens wordt je fysiek in een staat van volledige rust geleid. En dan komt de fantasie in je verbeelding. Deze maakt onbewust asseociaties en patronen, opdat er een verhaal gevormd wordt. Ik begrijp het verhaal niet, geef ik eerlijk toe.

Echter, de vragen die je van te voren voorbereid en goedkeurt aan elkaar en de antwoorden daarop (op 1:24:00) het vanuit de interpretatie van mijzelf van deze ‘hersenschimmen’ of ‘phanatsia’, zijn desalniettemin een steun in de richting voor het pad voor de verdere uitbreiding van dit project voor het verspreiden van kennis over de occult, objectieve moraliteit en de menselijke oneindige potentie.

QHHT sessie Edin v Hamburg 1 april .mp3

Brainwashing, social engineering, het schisma in wereldbeeld overtuigingen en de hersenen

De definitie van een schisma is: Een splitsing of scheuring tussen sterk tegengestelde secties of partijen, veroorzaakt door meningsverschillen of overtuigingen.

Bij de synoniemen en alternatieven voor schisma die Google laat zien valt iets op. Kerkscheuring en sekte zijn minder frequent gebruikte synoniemen voor schisma. Interessant aan taal is dat het zichzelf ontwikkelt. Daarom is het onderzoeken van overeenstemmende elementen en correlaties van taal dikwijls een bewustmakend proces.

splitsingschisma
scheuring
kerkscheuring
kerkelijke afscheiding
sekte

De etymologische oorsprong van het woord schisma is uit het oud Grieks.

σχίσμα (skhísma, “devisie”), dat van het werkwoord stamt: σχίζω (skhízō, “Ik splits”.

Er is een actie voorwaardelijk om schisma te bewerkstelligen. Een bewuste en met vrije wil gekozen actie. Keuze is ieders individu gegeven geboorterecht en verantwoordelijk. De machten die niet zouden moeten heersen, zijn erg goed op de hoogte van dit feit. Geloof mij daarom niet, geloof ‘experts’ niet, geloof je ouders niet. Vertrouw, geloof en overtuigingen die ons gescheiden houden zijn uiteindelijk waar we als mensheid van af moet komen. Alleen jij hebt het recht om te geloven in iets, of niet te geloven in datgene. Zelfstandig nadenken en zelf soevereiniteit is het belangrijkste wapen tegen deceptie, manipulaite en immorele controle systemen.

Brainwashing

Brainwashing verwijst naar de systematische toepassing van dwangtechnieken om de overtuigingen of het gedrag van een of meer mensen te veranderen. Meestal voor politieke of religieuze doeleinden.
Of er technieken bestaan die gedachten en gedrag veranderen in de mate die wordt aangeduid met de term ‘hersenspoeling’. Het onderwerp werd in de jaren zeventig een controversiële kwestie. Beschuldigingen dat nieuwe religieuze bewegingen, of cults, brainwashing gebruiken om leden te winnen en te behouden, voedden dit argument.

Oorzaak en gevolg

Elk gevolg heeft een oorzaak. Zo heeft ook elke oorzaak een gevolg. Een oorzaak en een gevolg kunnen dikwijls door lange tijd gescheiden zijn van elkaar. Uren, dagen en eeuwen kunnen tussen een oorzaak en een gevolg zitten. Ook kan een oorzaak en een gevolg in fysieke afstand erg ver of erg dichtbij zijn ten opzichte van elkaar. Oorzaken en gevolgen die tot uiting komen, hebben een onderliggende reden. De onderliggende reden hoeft niet door iemand erkend te worden zodat het de realiteit is. Oorzaken en gevolgen bestaan, ook als niemand weet wat de reden is van een oorzaak of gevolg. Het is niet een voorwaarde voor het bestaan van oorzaken en gevolgen, dat ‘deze reden’ begrepen of gezien wordt. Deze reden is intelligentie. En, intelligentie handelt volgens wetten. Absolute wetten. Kans, toevallig, geluk of pech zijn slechts woorden die ment gebruik als men de onderliggende wet niet herkent, erkend of begrijpt.

De arena van causaliteit

De stam of oorsprong van een oorzaak ligt in de mentale wereld. Dit is de arena van causaliteit. Een oorzaak wordt in deze mentale arena in gang gezet, voordat het zich fysiek manifesteert. De causale factor van alle oorzaken en gevolgen, de onderliggende reden, heeft zijn fundament voor een gebeurtenis altijd eerst in mentale vorm gehad. Alle mogelijkheid tot veranderingen van omstandigheden bevinden zich in in de mentale of ‘niet-fysieke’ wereld. De gedachtes van individuele mensen en de geest van de mensheid kun je onder de mentale wereld verstaan. Het bewustzijn van de mens zal daarvoor, door individuele geesten in de mentale wereld, als eerste moeten switchen van ‘arena van gevolgen’ naar ‘arena van oorzaken’. Om verandering voor bewustzijn mogelijk te maken in de mentale wereld en om de causale factoren te kunnen begrijpen voor de omstandigheden die mensen collectief creëeren in hun leven.

De mentale wereld

De hersenen is het orgaan van de mens die het meeste gemoeid is met de totstandkoming van de mentale wereld. In het hoofd, gehandhaafd middels verschillende onderdelen van de hersenen, wekt dit orgaan in samenspraak met emoties en acties de gedachtegeest op. De hersenen kun je beschouwen als het soevereine orgaan dat ‘heerst’ over jouw fysieke lichaam. Zonder hersenen is ervaring, waarneming en perceptie van geen enkele fysieke realiteit mogelijk. De hersenen zijn in te delen op verschillende wijzen en geopperde zienswijzen in de loop der jaren.

het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein

De hersenen en zijn functies

De functies van de hersenen heeft men in compartimenten opgedeeld. Dit heeft men door vergelijking met het brein van dieren beredeneerd. Hierbij zijn er 3 lagen te onderscheiden. De basale ganglia zijn in de afbeelding in het rood gekeurd. Dit is het reptielen brein. Eten, vechten, vluchten en voortplanten zijn voornamelijk de functies van het reptielen brein. Dit brein is de binnenste laag en tevens het oudste soort brein. Dat gedeelte dat miljoenen jaren geleden al het leven handhaafden van dinosauriërs. Toen sociaal darwinisme hoogtij vierden was het eten of gegeten worden.

Reptiel complex (alter/archon-complex)

Dikwijls kunnen mensen ,vanwege (onverwerkte) trauma’s of (dikwijls) valse overtuigingen in een langer durende staat van hun persoonlijkheid schieten waarbij de basale ganglia vrijwel al het denken reguleert. Dit noemt met het R-complex, en resulteert in een droevige staat van menselijke bewustzijn, waarin het individu vaak erg (spiritueel) eenzaam is. Als ‘straf’ voor de wereld, aangezien hij niet begrepen of gehoord woord, zal het individu ‘soort-typisch’ gedrag gaan vertonen.

Plotselinge expressies van agressie, dominantie, territorialiteit en rituele vertoningen. Sociale hiërarchie speelt in dat reptielen functie van de brein een cruciale rol, en vooral de plaats van het individu in die ‘hiërarchie’. Altijd gecontroleerd willen worden of controle willen hebben. Vast blijven houden aan dogmatische overtuigingen over zichzelf en zijn ‘uniekheid’ of ‘status’.. Of zelfs obsessief ‘bewijs’ willen vinden voor een, op fundamentele principes brekende, perceptie van zijn wereldbeeld en/of beeld van zichzelf. Alles wat het speciaal maakt in de perceptie van dat individu en hem geruststelt dat hij ’hoger’ of ‘beter’ is dan andere mensen met bewustzijn.

Dikwijls zal het individu, in werkelijkheid zoekende naar innerlijke verlichting en het oplossen van trauma’s, zijn gedrag of positie laten rechtvaardigen of laten ‘bezegelen’. Normaliter door andere mensen in zijn omgeving. Interessant is dat de mensen die dienen voor deze bevestiging, vaak in de perceptie van het individu met het R-complex, vrijwel nooit gezien worden als ‘autoriteit’ of ‘expert’ en vaak zelfs niet eens als gelijkwaardig.

Zoogdierenbrein en neo cortex

Het limbisch systeem is het zoogdieren brein. Verantwoordelijk voornamelijk over emoties en het handhaven van sociaal gedrag. Emoties zoals blijdschap, woede, angst, schaamte en verdriet worden hier verwerkt voor ons om het te ervaren. Onze persoonlijkheid komt middels dit gedeelte van de hersenen ook tot uiting.

De neo cortex: het mensen brein. Een goed ontwikkelde en gezonde neo-cortex kan de R-Complex-activiteit in levende wezens volgen. De neocortex is de evolutionair jongste laag van het brein. In vergelijking met andere zoogdieren is deze laag bij de mens het meest ontwikkeld. De neocortex is vooral verantwoordelijk voor het bewust verwerken van informatie en stelt ons in staat om rationeel te redeneren.

Dit gedeelte van de hersenen bieden de sleutel tot verandering. Een mens kan hier middels kennis en het begrip van kennis tot oplossingen komen in de ‘arena van oorzaken’.

Mannelijk brein en vrouwelijk brein

Een andere wijze waarop de hersenen ingedeeld kunnen worden op functie is in specialisaties waar waarde systemen mee gemoeid zijn. Overtuigingen en percepties van jezelf en de wereld die een gelijksoortige tendens hebben worden gehandhaafd in veelal dezelfde onderdelen van de hersenen.

De structuur van de hersenen wordt ingedeeld in twee hersenhelften: de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft. Je zou de linkerhersenhelft ook het mannelijke of logische helft kunnen noemen, en de rechterhersenhelft het vrouwelijke of creatieve hersenhelft.

Mind control creëert het schisma in wereldbeeld en waarheid

mind control over het mannelijk hersenhelft en over het vrouwelijk hersenhelft
Logische of mannelijke breinCreatieve of vrouwelijke brein
De mens staat boven god: willekeur en vrije wil zijn alles bepalend.De mens staat onder god en god controleert alles.
Atheïsme: Er is geen maker of onderliggende intelligentie in natuur.Religionisme: Vertrouw blind op god en accepteer je lot. Alles is al bepaald en staat vast.
Meester-denken: Ik ‘controleer’ of ‘bestuur’ mensen ‘onder mij’.Slaaf-denken: Ik accepteer of wil dat andere mij ‘besturen’.
Er is geen reden voor mijn bestaan of voor de realiteit van dingen.Veranderingen realiseren los van wat al realiteit is, individueel of in groepsverband, is onmogelijk.
Statist: Overheid is nuttig of noodzakelijk.Vrije wil is een illusie en bestaat eigenlijk niet.
Het universum is een random gebeurtenis of ongeluk van ‘toevalligheden’.Accepteer jouw realiteit maar focus op het positieve en negeer het negatieve want dan roep je dat op.
Wetenschapisme’ is de enige waarheid of brengt waarheid (door overheid gefinancierd)Mijn religie (cult) is de waarheid en de drager van morele wetten of principes.
Er zijn geen (universele) morele wetten, los van de menselijke ‘wetten’.Ik handel zoals andere in mijn ‘cult-uur’. Ons gedrag wordt beloont of erkend als ‘hoger’ dan ongelovigen.
Solipsisme. Niets is zeker, alleen mijn bewustzijn of perceptie is zeker.New age: Jij creëert jouw leven, oordeel niet over anderen en verandering komt vanzelf door ‘meditatie’. Er is absolute waarheid.

Religies en cultuur

Religie komt van het Latijnse woord: religare en betekent: ‘vastbinden’ of ‘terughouden in vooruitgang’. Cultuur komt van het Latijnse woord cultura en betekent: ‘vereren’, ‘bewerken’ of ‘onderhouden’. Zo kun je uit de etymologie ontlenen dat religie en cultuur van oorsprong een functie toegeschreven gekregen hebben, die menselijke vooruitgang belemmeren.

In feite bindt religies mensen vast aan overtuigingen en gedragsnormen.

Dikwijls gefundeerd op een spinnenweb van, door de mens bedachte of dogmatische, overtuigingen over moraliteit en moreel gedrag. De realiteit is dat alle grote religies van de wereld slechts een overblijfsel zijn van de buitenste laag van een cult. De kern van de cult heeft alle kennis over hoe spirituele wetten en bewustzijn werkt en zich ontwikkelt. Dit noem je esoterische kennis. En aangezien deze kennis de buitenste lagen van de cult nauwelijks bereikten, bewust ofwel onbewust, heeft religie een zogenaamde ‘bron’ waarop zij hun overtuigingen baseren. Dit noem je exoterische kennis. Kennis is neutraal en kan inherent nooit negatief of positief op zichzelf zijn.

uit-tekening

Je kunt het zien als een ui, waarin de kern de ‘dragers’ zijn van de kennis over de mens en bewustzijn, en religies zoals jodendom (met kleine letter), christendom en islam de buitenlagen zijn van die ui die slechts gedeeltelijke kennis of een misinterpretatie van kennis dragen.

Het interessante aan de analogie van de ui als representatief voor zo’n proces in bewustzijn, is dat elke laag van de ui ook de totale ui is. Het maakt niet uit hoe veel of hoe weinig lagen er zijn, elke laag draagt de complete blauwdruk van de gehele ui. Bewustzijn is ook zo’n drager van alles. Jij bent dus degene waar je al die tijd op hebt gewacht. Jij bent: ‘the one’.

Cultuur

Dan komen we op cultuur. Cultuur zijn een verzameling van rituelen van sociaal gedrag en acceptabele dynamiek waar mensen zich aan houden. Maar waarom? Wat is de reden dat mensen precies die sociale gedragsregels precies daar hebben? En ergens anders op de wereld is het compleet anders. Als we naar de kern gaan van cultuur, dan kunnen we volgende dingen vaststellen. Cultuur is zoals taal ook onderheven aan zelfstandige ontwikkeling.

Echter, cultuur is ook te beïnvloeden als mensen met kennis over bewustzijn, deze kennis misbruiken. Deze mensen noem je dark occultisten. Occultist omdat zij kennis verheimelijken. En dark omdat zij het voor ‘egoïstische’ redenen inzetten tegen andere mensen. Zij doen dit middels social engineering. Social engineering is het gebruik van gecentraliseerde planning in een poging om sociale verandering te beheren en de toekomstige ontwikkeling en het gedrag van een samenleving te reguleren. En (in de context van informatiebeveiliging) het gebruik van bedrog om individuen te manipuleren om vertrouwelijke of persoonlijke informatie vrij te geven die voor frauduleuze doeleinden kan worden gebruikt.

De machten

De machten die denken onze meesters te zijn, zien zichzelf ook als boeren die mensen in een veehouderij houden. Cultuur is een manier om hun live stock te bewerken en onderhouden. Mensen zijn namelijk de beste resource. Vooral een mens die ‘denkt’ dat hij geen onderdeel is van de boerderij. Of zelfs naïef en volledig onwetend denkt dat het goed is dat de boerderij mensen als vee houdt. Cultuur is ook vaak een verering van een bepaalde entiteit buiten jezelf, zoals een engel of een buitenaards ras. Volkeren over de hele wereld hebben culturen ontwikkelt waarin rituelen worden gedaan voor ‘verering’ van die machten. Dikwijls moet er ook een ‘geschenk’ of een ‘offer’ gedaan worden aan die macht.

Waardes

Waardes zijn de stam waaruit de acties waar jij de nadruk op legt in het leven en de focus op zult leggen. Waar jij actie op onderneemt, zal de resultaten en de vaardigheden die jij behaalt en ontwikkelt bepalen. Desalniettemin, datgene waar je de nadruk op legt en actie op onderneemt, zullen ook je waardes beïnvloeden. Het loopt op die manier in een iteratief proces verder. Het is daarom van belang goed te definiëren waarom je bepaalde resultaten en vaardigheden wilt. En waarom een waarde van belang voor jou is. Waardes zijn simpelweg de ideeën of concepten die jij belangrijk vindt. Mijn waardes zijn bijvoorbeeld, in volgorde van belangrijkheid:

1. Principes, oftewel principiële overtuigingen van ‘de zelf’. In mijn geval is dat de waarheid, objectiviteit, transparantie, eerlijkheid , invloed en redelijkheid.

2. Moraliteit & integriteit. (Waarheid)

3. Individuele vrijheid & eigen soevereiniteit. (objectiviteit)

4. Acties & wijsheid. (invloed)

5: Kennis & intelligenties. (transparantie)

6. Relaties, vriendschappen & familie. (redelijkheid)

7. Productiviteit & volharding. (transparantie & invloed)

8. Geluk & liefde. (eerlijkheid)

De wijze waarop deze lijst genummerd is, is geen overigens geen toeval. Lees mijn artikel over de boom des levens & de tarot en kabbalah & de tarot deel 2, om van dit toeval een begrip te kunnen vormen.

Hoop dat je met mijn inbreng in enige mate geholpen bent.

lex-naturalis-wise-guy-spinning-saturnus-lex-naturalis-logo

Edin van Hamburg

nl_NLDutch