Het principe van absoluut juist en waarom slechte mensen niet bestaan

Slechte mensen bestaan niet. Er zijn alleen mensen die een grote fout maken.

Het eerste slachtoffer van deze grote fout is dezelfde persoon die de fout maakt.

Van alle vermogens waarover de mens beschikt, is de vaardigheid om zijn leven te baseren op het principe van absoluut juist het vermogen dat aan de rest ten grondslag ligt. Absoluut juist zal uiteindelijk zegevieren als de eeuwige basis van macht en invloed.

juist of onjuist iconen

Wat is het principe van absoluut juist?

Doe altijd het juiste. De juiste actie leidt tot de juiste resultaten. Verkeerd handelen leidt tot verkeerde resultaten. Het principe van absoluut juist stelt dat een juiste actie niet kan leiden tot een verkeerd resultaat. Daarentegen kan verkeerd handelen niet leiden tot juiste resultaten.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen of doen wat verkeerd is.

Wat juist is, kan niet ondoelmatig of verkeerd zijn. Het principe van absoluut juist is gebaseerd op een natuurlijke gedragswet die ik ontdekte tijdens het uitwerken van mijn morele kompas.

Recht kan nooit de juiste plicht tegenspreken. Ze zijn allemaal per definitie identiek.

Het principe van absoluut juist bestaat uit twee onderdelen:

  1. Herkennen, erkennen en doen wat juist is.
  2. Herkennen, erkennen en weigeren te doen wat verkeerd is.

Voor het herkennen van het juiste is voorwaardelijke kennis nodig.

Als je hier nu voor het eerst in aanraking mee komt, hier een korte samenvatting van de natuurwet.

In dit artikel zal deze kennis namelijk als fundament dienen voor een dieper en beter begrip van het principe van absoluut juist. Door middel van dieper begrip van absoluut juist, kan je er een praktische toepassing ervan vormen.

Denk, zeg en doe altijd het juiste

Denk, zeg en doe altijd het juiste. Het juiste om te doen is logisch, moreel en opportuun.

  1. Logisch komt van ‘logos’, (Grieks: “woord”, “reden” of “plan”) meervoud logoi, in de oud-Griekse filosofie en vroegchristelijke theologie. Logoi is de ‘goddelijke’ rede die impliciet in de kosmos aanwezig is, haar ordent en vorm en betekenis geeft.
  2. Het onderscheid tussen objectief morele handelingen en objectief immorele handelingen is behandeld in het artikel over objectieve moraliteit.
  3. Tenslotte heeft opportuun heeft een etymologie uit het Latijn, en stamt uit de woorden ‘ob’ (naar) en ‘portus’ (haven). Daarmee wordt het Latijnse woord ‘opportunus’ gevormd. De definitie van opportuun (opportunus) is: – goed gelegen– bruikbaar– op het geschikte ogenblik komen– van pas. Andere Nederlandse omschrijvingen van hetgeen op gedoeld wordt met opportuun zijn: bruikbaar, geschikt, doelmatig, gemakkelijk, gepast, passend, betamelijk, toepasselijk, behoorlijk, fatsoenlijk, keurig, voegzaam, welvoeglijk.

Goed kan niet fout zijn

Goed kan niet fout zijn. Fout kan niet goed zijn. Juiste actie kan niet leiden tot verkeerde resultaten. Verkeerd handelen kan niet leiden tot juiste resultaten. Verkeerd handelen moet leiden tot verkeerde resultaten. De juiste actie moet leiden tot de juiste resultaten. Daarom is iedereen het aan zichzelf verplicht om te denken, te zeggen en te doen wat juist is. En te weigeren te denken, zeggen of doen wat verkeerd is. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Vele vormen van stelen zijn naar menselijke wetten illegaal. Desalniettemin zijn er ook manieren om legaal te stelen binnen de mazen van de zogenaamde ‘wet’. Toch gaat het principe tegen stelen verder dan die wetten.

Als je die kennis ver genoeg najaagt, ontdekt iemand dat hij bijna elke situatie kan betreden, hoe ingewikkeld ook, en snel orde kan scheppen. Hij kan het doen zonder planning vooraf en bijna zonder moeite. Hij ontdekt dat het vaak gemakkelijker is om het te doen dan ervan af te zien. Dat is een opwindend stukje kennis – misschien wel het meest opwindende dat een persoon kan bezitten.

Oneerlijkheid is een vorm van stelen

Oneerlijkheid is het plegen van diefstal op de waarheid. Toevlucht nemen tot een leugen toont alleen een gebrek aan de vaardigheid in het omgaan met menselijke relaties. De persoon die achtennegentig procent eerlijk is, is nog steeds twee procent oneerlijk, en dat is genoeg om zijn hele leven op het spel te zetten.

Oneerlijkheid is wijdverbreid, leidt tot verkeerde actie en frustreert actie van absoluut juist. Bovendien vernietigt oneerlijkheid de effectiviteit van het menselijk intellect, waardoor mensen blind worden voor de oorzaken van individuele en collectieve kwalen. Oneerlijkheid de fundamentele bedreiging voor het welzijn en de manier van leven van de samenleving.

Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt om dit recht te zetten.

Oneerlijkheid is altijd een voorwendsel dat de dingen anders zijn dan ze zijn, en dat is precies de reden waarom oneerlijkheid de persoon die het als een denkmiddel gebruikt, in de war brengt.

Het proces van het ontwikkelen van oneerlijkheid bestaat uit slechts twee dingen:

  1. Het vermogen om andere mensen voor de gek te houden.
  2. Het vermogen om zichzelf voor de gek te houden.

Oneerlijkheid verslechtert van nature de intelligentie van een mens

Een mens moet leren dat oneerlijkheid van nature zijn intelligentie verslechtert.

De basis van intellectuele oneerlijkheid is de leugen.

Intelligentie en intellectualiteit zijn twee compleet verschillende begrippen. De meeste intellectuele mensen hebben voor nog geen twee stuivers verstand. Een intellectueel is een persoon die veel uit zijn hoofd heeft geleerd.

Ik ben ook zo’n intellectueel iemand geweest, en op sommige momenten ben ik nog steeds die persoon. Door alle kennis ziet een intellectueel door de vele bomen het bos niet meer. Daardoor is een intellectueel snel vatbaar voor emotionele manipulatie, en kan een intellectueel mentaal extreem in de knoop raken over problemen met vaak een kinderlijk simpele oplossing.

Het is duidelijk dat gewoonte een middel is waarmee oneerlijkheid van de ene generatie op de volgende wordt overgedragen, doorgegeven in de vorm van gedrag en conversatie.

Regels en wetten zijn slechts een uitdrukking van feilbare geesten die proberen moreel recht om te zetten in praktische vormen. Natuurlijke regels en wetten zijn fundamenteel en universeel. Een persoon zou onder de door de mens gemaakte versie moeten kijken voor het echte werk.

Sociale druk

Het bestaan van een pressiegroep die sociale invloed verzoekt uit te oefenen in het maatschappelijk debat is bijna prima facie bewijs van één doel: sociale druk in de plaats stellen van logica. Onpersoonlijke feiten spreken voor zich. De groep die via eerlijke procedures voor het algemeen belang werkt, is geen pressiegroep en hoeft niet strijdbaar te zijn.

In plaats van sociale druk uitoefenen zou intelligent en juist handelen tot een bevredigend resultaat leiden. Het is goed om deze te onthouden wanneer de verleiding om te vechten zich voordoet.

Het is verkeerd om impliciet of door daad een verkeerde indruk te wekken, door fundamentele waarheid te verdoezelen, door essentiële informatie niet te verstrekken, door hypocrisie, schijn, onoprechtheid of schijnvertoning.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Nalatigheid en onverantwoordelijkheid kunnen worden omschreven als onbedoelde oneerlijkheid. Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid van oneerlijkheid in meningsuiting toe.

Eerlijkheid is gelijk hebben in plaats van ongelijk hebben in wat iemand denkt, zegt en doet. Oneerlijkheid is het gebruik van verkeerde gedachten, woorden en methoden om persoonlijke motieven te bevorderen. Bovendien is eerlijkheid de essentiële sleutel tot elke andere deugd. Een eerlijk persoon leert de juiste technieken en beheerst de relevante principes op elk gebied waar hij belangrijke beslissingen neemt.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig

Het is waar dat een persoon pas de volledige voordelen van het principe van absoluut juist verkrijgt als hij de hele weg heeft afgelegd. Echter is het ook waar dat het corrigeren van duidelijke misstanden de manier waarop zijn leven zich ontvouwt aanzienlijk verbetert.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig.

Mensen moeten leren dat alleen eerlijke, juiste acties tot onkwetsbaarheid kunnen leiden. Dan ontdekken ze dat plicht en verlangen werkelijk identiek zijn, dat plichtsbetrachting het gewenste geluk en welzijn brengt, en dat echte vrijheid voortkomt uit denken, zeggen en doen wat juist is.

Georganiseerde oneerlijkheid wordt ontwikkeld en in stand gehouden door een netwerk van wederzijdse gunsten, door omkoping en corruptie van ambtenaren, maar vooral door de steun en medewerking van oneerlijke mensen.

Ieder mens heeft één echte norm, en die norm is absoluut juist.

Absoluut juist is wat werkt zonder enige vorm van nadelen, het moedigt andere mensen aan om aan de kant van het juiste te gaan staan, en het dient de belangen van iedereen die er bij betrokken is.

Het juiste om te doen is altijd logisch, moreel en het meest geschikt om te doen.

Omdat mensen proberen gelijk te hebben, redeneren vanuit dezelfde referentiepunten, is conflict niet mogelijk totdat het verkeerde op de een of andere manier wordt geïntroduceerd.

Een onopzettelijke of ingebeelde fout kan evenveel schade aanrichten als een opzettelijke fout, want elke fout is fout.

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is. Als een tegenstander kan worden verslagen, is er geen noodzaak om te vechten. Als hij niet verslagen kan worden, is vechten dwaas. Een geschil begint wanneer een persoon, misschien meer dan één, ongelijk heeft. Het wordt alleen gecorrigeerd als degenen die ongelijk hebben gelijk krijgen. Als het juiste antwoord is gevonden, past het bij alle betrokkenen. De persoon die een fout maakt, heeft meer hulp nodig dan de gedupeerde.

Een juiste actie wordt niet bereikt door verzoening, compromis of concessie. Het wordt bereikt door de feiten bloot te leggen en ze te laten heersen.

Absoluut juist kan altijd worden verdedigd, nauwelijks bekritiseerd, zelden terzijde geschoven. Daarentegen maakt het alternatief je kwetsbaar, ondermijnt de kracht van je positie, nodigt anderen uit om je neer te halen en verschaft het principe van absoluut juist de instrumenten om dit te doen. De gemiddelde mens weet niet dat keuzevrijheid bestaat uit het gewetensvol kunnen denken, zeggen en doen wat juist is. Elke vraag heeft vele mogelijke verkeerde antwoorden en slechts één antwoord dat is.

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen. Elk goed antwoord wordt bepaald door een juiste vraag, en elke juiste vraag wordt bepaald door de juiste interpretatie van een probleem.

De persoon die ervoor kiest gelijk te hebben, is vrij, en elke andere zogenaamde vrijheid is in feite een vorm van onvermoede slavernij. Misschien vervult bewustzijn zijn hoogste functie met betrekking tot beslissingen, en tot een juiste beslissing komen is misschien wel het beste voorbeeld van een vrije wil aan het werk. Bewustzijn is een bewijs van vrije wil en bewijs van de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Als het leven een reeks keuzes is in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, dan heeft ieder mens een volmaakt levenspad dat zich voor zich uitstrekt. Als hij de kans krijgt, plant zijn leven zichzelf. De natuur is een betere planner dan een mens. Beslissingen worden vooraf bepaald door relevante feiten. Verkeerde beslissingen zijn gebaseerd op valse premissen of op oneerlijke persoonlijke motieven. Een moeilijk probleem is alleen moeilijk als iemand er niet gemakkelijk mee om kan gaan. Als hij blijft proberen het probleem te begrijpen, wordt het gemakkelijk.

De manier om gelijk te hebben, is door de juiste feiten te verzamelen en te interpreteren. Elk probleem moet worden teruggebracht tot de eenvoudigste mate van begrijpelijkheid. Een genie is een persoon die weet hoe hij gelijk moet hebben. Dat maakt al zijn beslissingen goed. Een persoon hoeft niet perfect te zijn om het effect van perfectie te krijgen. De persoon die regelmatig in de problemen komt, is iemand die niet probeert te doen wat juist is.

Oneerlijkheid komt niemand ten goede

Oneerlijkheid komt niemand ten goede. In het beste geval is het een truc om iets van schijnbare waarde te krijgen in ruil voor iets wat onbetaalbaar is. Oneerlijke denkers hebben moeite om juiste gedachten van verkeerde gedachten te onderscheiden; bijgevolg hebben ze geen gemakkelijke methode om problemen op te lossen. Tenzij ze veranderen, zijn ze voorbestemd om hun dagen in verwarring door te brengen zonder de oorzaak te begrijpen.

Steevast is de boosdoener 1 van zijn slachtoffers. Hoe succesvol hij ook lijkt te zijn, de verkeerde denker is een slaaf van zijn verkeerdheid. De manier om verkeerde beslissingen te vermijden, is door de intentie om gelijk te hebben over te nemen, en de manier om dat te doen is door eerlijk te zijn. De volledig eerlijke persoon is emotioneel veilig.

Zijn intentie om te denken, zeggen en doen wat juist is, maakt hem onkwetsbaar voor andermans problemen, en hij veroorzaakt geen problemen voor zichzelf. Terwijl de gemiddelde persoon alert is op elke kans om iets voor niets te krijgen, zorgt die alertheid ervoor dat hij mentaal beperkt wordt.

De gewoonlijk oneerlijke persoon baseert veel van zijn denken op valse premissen, en in zoverre zijn zijn conclusies verkeerd.

Bovenal is de oneerlijke persoon een bedreiging voor zichzelf, omdat zijn voortdurende oneerlijke denken zijn denken gescheiden houdt van de werkelijkheid.

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken. Het mag waar zijn dat eerlijkheid op zich geen garantie voor succes is, maar eerlijkheid maakt iemands creatieve vermogen vrij en geeft het een goede richting.

De persoon die zichzelf verlost van oneerlijkheid en verkeerd denken, maakt zich daardoor los van het gebruik van hogere entiteiten. De persoon die zichzelf niet schaart aan het principe van absoluut juist, werkt in die mate tegen zichzelf.

Oneerlijkheid in gesprekken komt zo vaak voor dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd, veelal niet opgemerkt. De fundamentele verleiding tot oneerlijkheid is de wens van de gemiddelde persoon om zichzelf, zijn interesses en ambities te bevoordelen in alles wat hij denkt, zegt en doet.

Er is maar één manier om realistisch te zijn: handel in termen van absolute eerlijkheid en absoluut juist. Ik heb de regel niet gemaakt, ik kan hem niet veranderen en niemand anders kan dat omdat de regel in de natuur bestaat. Eerlijkheid ontwikkelt automatisch vermogens in de gemiddelde persoon waarvan hij het bestaan niet wist.

Eerlijkheid is onbetaalbaar

Een persoon moet leren dat vrijwel alle problemen door de persoon zelf kunnen worden voorkomen. Misschien is niemand gevaarlijker oneerlijk dan de persoon die puur op zichzelf uit is. Hij uit zijn egoïstische neigingen en neigingen totdat hij wordt tegengehouden door gebrek aan gelegenheid, door geweld of totdat hij dwingender wordt tegengehouden door verlichting.

Het wordt duidelijk dat de persoon die geneigd is tot oneerlijkheid degene is die egoïstische verlangens boven de bedoeling stelt om gelijk te hebben in wat hij denkt, zegt of doet. Steevast ontdekt hij dat het juiste werkt en tegelijkertijd aan de behoefte van elke situatie voldoet. Geen enkel eerlijk persoon zou bereid zijn om zijn integriteit op te offeren als hij begrijpt hoe dit hem van zijn natuurlijke geboorterecht afhoudt.

Een klein deel van de mensen die eerlijke technieken gebruiken, kan een groot deel verslaan die dat niet doet. Als iemand ziet dat hij oneerlijk is, dat zijn oneerlijkheid zichtbaar is voor anderen, en dat zijn oneerlijkheid hem meer kost dan hij eruit haalt, verandert hij. Volledige eerlijkheid maakt het individu onkwetsbaar, doet zijn leven voor hem opengaan, confronteert hem met oneindige kansen en constructieve plannen en bekroont zijn inspanningen terecht met succes.

Denk, zeg en doe wat juist is

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Wanneer mensen zich realiseren dat groepsoneerlijkheid nationale en internationale problemen veroorzaakt, kunnen die problemen worden gecorrigeerd.

Iedereen die doet waarvan hij weet dat het goed is en weigert te doen waarvan hij weet dat het verkeerd is, verzekert een veilige toekomst. Wat nodig is, is een meerderheid van mensen die gewoonlijk onderscheid maken tussen juist en verkeerd en hun geweten gebruiken om in de richting van het juiste te gaan.

Feit is dat vrede, constructief handelen en welvaart zich ontwikkelen als resultaat van denken, zeggen en doen wat juist is. Begin met het nemen van de juiste actie en angst vermindert. Blijf in de goede richting bewegen en de angst lost op. De manier om angst te overwinnen is om elke situatie in volledige eerlijkheid aan te pakken.

Een leven dat wordt geleefd in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, zal een leven van voldoening en prestatie zijn. De persoon die zo’n leven leidt, komt iedereen op aarde ten goede. Hij zal het nageslacht ten goede komen. Voordat hij iemand anders ten goede komt, profiteert hij van zichzelf, omdat hij een dynamische formule heeft voor succesvolle prestaties.

De emotionele onwerkelijkheid van het leven

Het is het waard om te erkennen dat wat er mis is in het leven gebaseerd is op emotionele onwerkelijkheid en tijdelijk is. Wat juist is in het leven, maakt deel uit van de realiteit die altijd standhoudt, en stelt het principe vast dat absoluut juist macht is.

Een constructieve spanning is een emotionele kracht die gebruikt moet worden voor constructieve actie. Het kan worden beschouwd als een onbevredigde drang naar een goed resultaat. Uiteindelijk zal ontdekt worden dat constructieve spanningen het gevolg zijn van eerlijkheid en negatieve spanningen het gevolg zijn van oneerlijkheid.

Op dit moment zijn religies gefragmenteerd over definities van goed en fout gedrag gebaseerd op dogma’s en doctrines die werden afgekondigd door mensen die redeneerden vanuit goed en slecht. Politieke partijen zijn door dezelfde gebrekkige benadering gefragmenteerd.

Vanwege de veranderende sociale waarden die deel uitmaken van het moreel relatief systeem lijken mensen vaak onbetrouwbaar, met twee gezichten en stiekem. De fout is niet in de mensen zelf. De fout zit in het systeem van de redenering die ze gebruiken. Wanneer ze zouden redeneren vanuit absoluut juist lijken ze rationeel, betrouwbaar en ongecompliceerd. Die sociale waarden worden weergegeven door absoluut juist systeem denkers omdat zij de waarden zijn die inherent deel uitmaken van dat systeem. Met één onbuigzame standaard: denken, zeggen en doen wat logisch, moreel en opportuun is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch