Moreel kompas

Deze website is bedoeld voor mensen die een moreel kompas kunnen gebruiken in deze dystopische tijd waarin wij leven.

edin-van-hamburg-foto-pak

Mijn naam is Edin van Hamburg en de motivatie voor het oprichten van deze website is uit een persoonlijk gevoel van morele verantwoordelijkheid.

Want wij zijn mensen. En mensen hebben oneindige waarde. Tijdens de transitie van (spirituele) bewustzijn naar individuele fysieke lichamen hebben wij een enorm krachtig wapen meegekregen.

Dit wapen is niet alleen het meest krachtige wapen in het universum. Maar dit wapen kan ook als een moreel kompas worden gebruikt.

Vooral in tijden van dystopie, misleiding en chaos.

Mijn verhaal

Op het moment dat ik het mijzelf herinnerd had, ging ik door een aantal fases heen. Een achtbaan van emoties was mijn initiële reactie. Ik wilde de kennis accepteren. Maar ik kon niet geloven dat het leven zo radicaal misleidend kan zijn geweest.

Dus voer ik een sociaal experiment uit om te achterhalen of hetgeen ik mij herinnerde op waarheid gebaseerd is. Zoals ik wel vaker doe, weten mensen van mij. Ik bericht mijn volledige lijst van contacten om hen te vragen of zij hier van afwisten. Bij elkaar zo’n 500 personen.

Nee, ze hadden er allemaal niet van gehoord. Ik ben verdergegaan en ben op tinder en andere dating-apps gaan vragen of iemand hiervan afwist. Bij elkaar zo’n 300 vrouwen. Geen enkele vrouw had er ooit van gehoord.

Vol in emoties van verontwaardiging en woede bel ik een aantal familie-leden en beste vrienden op als kers op de taart. Nee, ze hadden er nooit van gehoord. Dus ik licht het nader toe. Nee, ze dachten niet alleen dat zoiets niet bestaat, ze waren in een complete staat van onverschilligheid over deze kennis.

”Dit gaf mij bevestiging van mijn vermoeden. Datgene wat ik mij herinnerde, was waarheid. Ik had geen twijfels meer.”

herinnering-innerlijk-weten-eikenboom

In mijn gehele leven ben ik nog nooit in zo’n range van verschillende emoties geweest. Door een besef dat de radicale misleiding mijzelf, mijn familie en vrienden zo compleet onverschillig gemaakt kunnen hebben. Tegelijk met het besef dat het altijd al in mij heeft gezeten. Het besef van de simpliciteit. Woede, verontwaardiging en dankbaarheid zijn de hoofdzakelijke emoties waar ik doorheen bleef gaan.

Het maakte niet uit hoe vaak ik het toelichtte of op welke manier ik de informatie uitlegde. Ze konden het niet begrijpen en ze wilden het niet snappen. Ze waren geprogrammeerd om de kennis die ik hen wilde overbrengen te negeren en af te wijzen. 

Volharding is een persoonlijkheidskarakteristiek van mij , dus ik blijf volharden en probeer het van dag tot dag nogmaals en voer mijn intentie en mijn emoties op. Ik bots tegen een complete staat van onverschilligheid en van ridiculisering van de kennis en uiteindelijk van ridiculisering van mijn persoon.

Mijn moeder geeft aan dat het autisme, waarmee ik als kind was gediagnostiseerd, op latere leeftijd tot uiting moet zijn gekomen.

Dit klinkt heftig, maar, in haar verdediging, ik heb haar ondertussen al wekenlang voor gek verklaard. ‘Maar ik heb hoop’, zei ik er altijd bij.

Welke vraag denk je dat ik in mijn sociale experiment heb gesteld aan mijn familie, vrienden en aan vrouwen op dating apps? Dat ging over het volgende begrip.

Objectieve moraliteit

De vraag die ik stelde was: ‘Heb jij wel eens gehoord van het objectieve verschil tussen goed & fout?’

Objectief hoor ik je denken? Kan dat? Hoe dan? Het objectieve verschil tussen goed & fout is het wapen dat wij onszelf hebben meegegeven in onze transitie naar deze creatie waar we ons met onze fysieke lichamen in bevinden. Deze creatie is objectief want deze staat los van de mens. Stel dat alleen jij en ik zouden bestaan, en we bevinden ons in een wereld.

Vanuit het perspectief van de creatie, kunnen we middels redeneren de volgende dingen vaststellen:

 1. Jij bestaat los van mij. En ik besta los van jou. We hebben beide dus recht op bestaan.
 2. Jij hebt een fysiek lichaam. En ik heb een fysiek lichaam. We hebben beide dus recht op eigendom van dit fysieke lichaam.
 3. Jij bestuurt jouw fysieke lichaam. Ik bestuur mijn fysieke lichaam. We hebben beide dus recht op bestuur van dit fysieke lichaam.

Dus we kunnen vaststellen dat we beide 3 precies dezelfde natuurlijke en objectieve rechten hebben gekregen uit creatie: bestaansrecht, eigendomsrecht & bestuursrecht.

Dan komen we samen terug op de vraag: ‘wat is objectief het verschil is tussen goed & fout?’

De mens is te definiëren als een bewust wezen met de capaciteit om schadelijk en niet-schadelijk gedrag te onderscheiden. Schadelijk gedrag is gedrag dat inbreuk op een objectief natuurlijk verkregen recht van een ander bewust wezen pleegt. En niet-schadelijk gedrag is gedrag dat geen inbreuk op een objectief natuurlijk verkregen recht van een ander bewust wezen pleegt.

 1. Dus jij & ik kunnen, objectief gezien, geen bestaansrecht van elkaar wegnemen of claimen.
 2. Ook kunnen jij & ik, objectief gezien, geen recht op het lichaam van de ander claimen.
 3. Ten slotte kunnen jij & ik, objectief gezien, geen recht op het bestuur van het lichaam van de ander claimen.

Als ik met geweld jouw lichaam schaadt, doe ik inbreuk op jouw eigendomsrecht. En misschien zelfs bestaansrecht, als het dodelijk geweld zou zijn. Maar in de realiteit heb ik dat recht helemaal niet. Deze objectieve rechten van bewuste wezens zijn altijd en overal hetzelfde. In het gehele universum, waar je ook bent in de fysieke gemanifesteerde creatie.

Onkwetsbaarheid van objectieve moraliteit

Het innerlijk weten over deze morele objectiviteit, nadat ik het mij herinnerd had, is als wapen en kompas ontzettend functioneel en krachtig. Van tijd tot tijd zelfs magisch in sociale omgang.

lex-naturalis-wise-guy-spinning-saturnus-lex-naturalis-logo

Objectieve moraliteit heeft namelijk de volgende karakteristieke eigenschappen:

 1. Objectieve moraliteit is absoluut en allesomvattend.
 2. Het bestaat door alles en iedereen in creatie.
 3. Het is altijd en overal aanwezig in het gecreëerde universum.
 4. Objectieve moraliteit is onontkoombaar en onvermijdelijk.
 5. Het is altijd in werking gesteld en actief.

De rechten die voortvloeien uit deze spirituele wetten zullen dus altijd gelden, altijd aanwezig zijn, niet te vermijden zijn en altijd in werking gesteld zijn. Het is absolute waarheid. Simpel en absoluut. Objectieve waarheid bestaat en is absoluut en staat los van de mens. Het is dus geen geloofsovertuiging of mening van mij. Laat dat duidelijk zijn.

Ik kan wel vaststellen dat de meeste mensen dusdanig geprogrammeerd zijn om deze objectieve waarheid te negeren, af te wijzen of zelfs te ridiculiseren.

Ik heb in al mijn 6 jaren Gymnasium nog nooit gehoord hiervan, ook niet op de universiteit of hogeschool, bij filosofie, maatschappijleer of ethiek.

In het westerse educatie systeem is de bestaande kennis over objectieve moraliteit of zelfs opvattingen over deze vorm van recht, ethiek & moraliteit bewust niet inbegrepen. Educatie is daarom op een fundamentele basis gecorrumpeerd.

Bij Latijn of klassieke culturele vorming heb ik het ook nooit gehoord. Dat terwijl de Romeinen over de lex naturalis leerden. Dit zat standaard in het curriculum van een liberal arts & sciences (middelbare) schoolopleiding. En terwijl er ontzettend veel boekwerken, soms wel van duizenden paginas, door de Griekse filosoof Aristoteles en de priester Thomas Aquinas over zijn geschreven.

”Eerst zal de waarheid worden genegeerd, daarna zal de waarheid worden geridiculiseerd en tenslotte zal de waarheid als zelf verklarend worden opgevat. ”

Moreel relativisme

Bewust of niet bewust, het onderwijssysteem is in het westen op dit moment volledig waardeloos. Voor iedereen die het wil zien. Als kinderen niet de juiste kennis over moraliteit & ethiek leren op school.

Uit de objectieve moraliteit vloeien principes uit en gedragsregels waar iedereen altijd al mee te maken heeft, altijd heeft gehad, en altijd zal hebben.

Het moreel relativisme, dat voortvloeit uit het satanisme en het dark occultisme is inherent in dualiteit de vijand van de waarheid. De oppositie of uit het Hebreeuws, śāṭān, bestaat daarom omwille van iedereen.

Onwetendheid is duister en onverschilligheid is de wortel waaruit kwaadaardigheid ontstaat.

Vrijheid is menselijkheid. Vrij zijn als mens. Om vrijheid in de mensheid te kunnen manifesteren is veel moeite en werk van individuen voor nodig. Er zijn voorwaarden en aantallen nodig om genoeg mensen te bereiken. ‘Maar ik heb nog hoop’, en daarom ben ik ook deze website begonnen. Als aanvankelijk startpunt.

Dus, is er een objectieve moraliteit?

Je kunt middels redeneren tot een definitie komen van objectieve moraliteit. En deze is de objectieve, vanuit creatie verkregen, los van de mens staande, natuurwet. Men noemt het natuurwet, natural law, gods wet, spirituele wet, karmische wet, hogere wet, wet van de natuur, natuurlijk recht. Je bestaat, je bezit (je lichaam), je bestuurt (je lichaam).

Het lijkt erop dat we naast de filosofische wetenschap geen behoefte hebben aan verdere kennis. Want de mens moet niet proberen te weten wat boven de rede staat. Maar alles wat niet boven de rede staat, wordt volledig behandeld in de filosofische wetenschap.

Verder kan kennis alleen betrekking hebben op zijn, want niets kan worden gekend, behalve wat waar is. En alles wat is, is waar.

Of de wereld door iemand wordt geregeerd?

Het lijkt erop dat de wereld door niemand wordt geregeerd. Want het behoort tot die dingen die geregeerd moeten worden, die bewegen of werken voor een doel. Maar natuurlijke dingen die het grootste deel van de wereld vormen, bewegen niet en werken niet voor een doel, want zij hebben geen kennis van hun einde. Daarom wordt de wereld niet geregeerd.

Verder worden die dingen geregeerd die naar een object worden bewogen. Maar de wereld lijkt niet zo gestuurd, maar heeft stabiliteit op zich. Daarom wordt het niet geregeerd.

Het lijkt erop dat het einde van de regering van de wereld niet iets is dat buiten de wereld bestaat. Want het doel van de regering van een zaak is datgene waartoe de geregeerde zaak wordt gebracht. Maar datgene waartoe een ding wordt gebracht, is iets goeds in het ding zelf. Zo wordt een ziek mens weer gezond, wat iets goeds in hem is. Daarom is het doel van de heerschappij van de dingen iets goeds, niet buiten, maar binnen de dingen zelf.

Σ vrijheid ∝ Σ moraliteit